PL EN


2019 | 26 | 185-202
Article title

Moralność małżeńsko-rodzinna w ujęciu uczniów szkół średnich i uczelni wyższych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Studium socjologiczno-pastoralne

Content
Title variants
EN
Marital-Family Morality in terms of High School and University Students in the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese. Sociological and Pastoral Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem przedstawianego opracowania jest zauważenie, na ile postawy moralne w kwestii małżeńsko-rodzinnej respondentów będących uczniami szkół średnich i studentów uczelni wyższych z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej mają swoje źródła i znajdują inspirację z norm moralności katolickiej, a na ile pozostają rozbieżne? W aspekcie moralności małżeńsko-rodzinnej badana młodzież przyjmuje, że wybrane zasady moralności katolickiej można uznać za słuszne, ale nie akceptuje ich całościowo. Stąd prezentowany obraz z badań analizowany jest także pod kątem wyzwań pastoralnych.
EN
The aim of the study is to see how moral attitudes to the marital-family aspects have their sources and find inspiration from the norms of Catholic morality, and how do they remain divergent? The respondents are high school and university students from the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) diocese. In the aspect of marital-family morality the examined youth assume that selected principles of Catholic morality may be considered right, but they do not accept them as a whole. Therefore, the presented research is also analyzed in terms of pastoral challenges.
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński
References
 • Baniak, Józef. Między buntem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Kryzys tożsamości osobowej a świadomość religijna i moralna młodzieży gimnazjalnej. Studium socjologiczne. Kraków: Wydawnictwo Homini, 2008.
 • Baniak, Józef. Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2015.
 • Blackburn, Simon. Ethics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2001.
 • Doniec, Renata. Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń w świadomości trzech pokoleń. Kraków: PAT, 2001.
 • Dyczewski, Leon. „Więź między pokoleniami w rodzinie”. W: Rodzina jako wartość w cywilizacji chrześcijańskiej, red. Leon Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2001.
 • Dziewiecki, Marek. „Przygotowanie do sakramentu małżeństwa”. Dostęp 16.01.2019. https://opoka.org.pl/biblioteka/M/MS/malzenstwo_przygotowanie.html.
 • Franciszek. Adhortacja „Amoris laetitia”. O miłości w rodzinie. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech, 2016.
 • Gajda, Piotr Mieczysław. Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Tarnów: Wydawnictwo Biblos, 2000.
 • Giddens, Anthony. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. Anna Szulżycka. Warszawa: PWN, 2001.
 • Jan Paweł II. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio”. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, 2000.
 • Jan Paweł II. „Teologalna cnota miłości: miłość do Boga. Audiencja generalna 13 października 1999 r.”. Dostęp 16.01.1999. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje.
 • Janiszewski, Ludwik. Sukces małżeński w rodzinach marynarzy. Studium socjologiczne. Warszawa–Poznań: PWN, 1986.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1993.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego. Codex Iuris Canonici. Przekład polski zatwierdzony przez konferencję episkopatu, red. K. Dynarski, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2008.
 • Kotlarska-Michalska, Anna. „Małżeństwo jako związek, wspólnota, instytucja, podsystem i rodzaj stosunku społecznego”. Roczniki Socjologii Rodziny 10 (1998): 49–66.
 • Landwójtowicz, Paweł. „Małżeńskie communio personarum w perspektywie jedyności i troistości Boga”. Roczniki Teologiczne 63, 6 (2016): 157–169.
 • Mariański, Janusz. Młodzież między tradycją a ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1995.
 • Marody, Mirosława. Jednostka po nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, 2016.
 • Sekretariat Synodu. „Instrumentum laboris Synodu nt. młodzieży”. Watykan, 8 maja 2018 r. Dostęp 16.01.2019. https://ekai.pl/dokumenty/instrumentum-laboris-synodu-nt-mlodziezy.
 • Skórzyńska, Zofia. „Młodzież w świetle ankiety «Mój światopogląd»”. Więź 7–8 (1960): 94–98.
 • Turowski, Jan. „Rola rodziny w kształtowaniu kultury. Właściwości strukturalne rodziny i jej zagrożenia”. W: Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie, red. Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1998.
 • Tyszka, Zbigniew. Socjologia rodziny. Warszawa: PWN, 1982.
 • Wilson, Bryan R. „Religia w zsekularyzowanym społeczeństwie”. W: Socjologia religii. Antologia tekstów, red. Władysław Piwowarski. Kraków, 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f8215af-08ba-42ec-abae-1b6e573d31f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.