PL EN


2016 | 4 | 56-68
Article title

Regiony i obszary wiejskie wobec globalizacji - przemiany kulturowe i wyzwania edukacyjne

Authors
Content
Title variants
Rural areas and regions towards globalization - cultural changes and educational challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest próbą przybliżenia problematyki obszarów wiejskich i ich specyficznego charakteru w dobie współczesnego postmodernizmu i globalizacji. Nakreślono w nim swoiste ramy rozwoju współczesnej wsi, podkreślając jednocześnie rolę, jaką powinny odgrywać w niej tradycyjne wartości, oparte na instytucji szkolnej, gdzie dominują lokalne, wspólnotowe więzi międzyludzkie, w których szeroko rozumiany czynnik interpersonalny odgrywać powinien zasadnicze znaczenie
EN
The following text attempts to approach the problems of rural areas and their specific nature in the modern era of postmodernism and globalization. It outlines a framework for the development of contemporary rural areas and underlines the role of its traditional values that are based on the institution of school, which is dominated by local interpersonal relationships in which the broadly understood interpersonal factor should be an essence
Year
Volume
4
Pages
56-68
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bauman Z., Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, Kraków 2008.
 • Broszkiewicz W., Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia, Rzeszów 2010.
 • Furmanek W., Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów 2010.
 • Homplewicz J., Pedagogika i etyka. Zarys etyki pedagogicznej, Rzeszów 2009.
 • Horbowski A., Kultura w edukacji, Kraków 2004.
 • Kwieciński Z., Potrzeba alfabetyzacji krytycznej [w:] Edukacja. Moralność. Sfera publiczna, Lublin 2007.
 • Kwieciński Z., Zapętlenie kwestii edukacyjnej w sytuacji gwałtownej zmiany i jej kontekstu [w:] Polacy na progu, red. J. Brzeziński, Z. Kwieciński, „Forum Oświatowe” 1997, t. 1–2.
 • Miłosz C., Szukanie ojczyzny, Kraków 1992. Omelaniuk A.J., Czym jest regionalizm?, Wrocław–Ciechanów 1998.
 • Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, Warszawa 2008.
 • Seręga Z, Odnowiona tożsamość wsi, Rzeszów 2008. Singer P., Etyka wobec problemów współczesnego świata, Katowice 2003.
 • Skolimowski H., Medytacje o prawdziwych wartościach człowieka, który poszukuje sensu życia, Wrocław 1991.
 • Skolimowski H., Technika a przeznaczenie człowieka, Wrocław 1996.
 • Sowa K., Zmierzch i odrodzenie lokalizmu w XX stuleciu [w:] Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe, red. M. Malikowski, S. Solecki, Rzeszów 1999.
 • Suchodolski B., Rozważania o kulturze przyszłości narodu, Szczecin 1989.
 • Szczepański J., Odmiany czasu teraźniejszego, Warszawa 1973.
 • Szmyd K., Edukacja dla kultury współżycia. Konteksty uniwersalne i lokalne (środowiskowe), Rzeszów 2010.
 • Szmyd K., Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010. Wybrane dziedziny tradycji, kultury i edukacji regionu krośnieńskiego, Rzeszów 2012.
 • Szmyd K., Obodyńska E., Sommer H., Kategoria życia i kondycja człowieka jako wartość edukacyjna [w:] Rodzina i szkoła środowiskiem urzeczywistniania wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Rzeszów 2015.
 • Sztompka P. (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Warszawa 1999.
 • Sztumski W., Człowiek wobec środowiska. Propedeutyka sozofilozofii, Częstochowa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-9888
EISSN
2544-1205
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f84e138-edf4-4675-aca3-beeea1c3944e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.