PL EN


Journal
2014 | 2 | 173-181
Article title

Aktywność fizyczna a stan zdrowia osób starszych

Content
Title variants
EN
Physical activity and health status of the elderly
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Przemiany demograficzne wyrażone starzeniem się społeczeństwa polskiego, pociągają za sobą wzrost kosztów, m.in. opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych oraz wpływają na konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań na rzecz utrzymania i poprawy zdrowia i sprawności osób starszych. Celem pracy była ocena wpływu aktywności fizycznej na utrzymanie wyższych parametrów związanych z funkcjonowaniem osób starszych. Materiał i metody: Przebadano 220 osób, z czego do dalszej analizy zakwalifikowano kompletne wyniki uzyskane od 198 osób w wieku 60–70 lat, w tym 102 kobiet i 96 mężczyzn. Badane osoby były samodzielne w zakresie wykonywania najważniejszych czynności dnia codziennego. Na podstawie oceny aktywności fizycznej grupę podzielono na grupę badaną (65 osób – 32 kobiety i 33 mężczyzn) – do której zaliczono osoby aktywne fizycznie na przeciętnym poziomie – min. 75 min/tydzień (spacery, jazda na rowerze, gimnastyka itp.) oraz grupę porównawczą nieaktywną lub mało aktywną ruchowo (133 osoby – 70 kobiet i 63 mężczyzn). W badaniu oceniono zależności pomiędzy aktywnością ruchową a stanem zdrowia, samopoczuciem, oceną jakości życia oraz poziomem energii życiowej. Do badania użyto Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej oraz standaryzowaną ankietę własnego autorstwa. Do analizy statystycznej danych wykorzystano testy: Shapiro- -Wilka, niezależności chi-kwadrat oraz test t-studenta. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono statystycznie istotną różnicę pomiędzy poziomem aktywności ruchowej osób starszych a oceną stanu zdrowia, samopoczucia, jakości życia oraz poziomu energii życiowej. Ocena wymienionych czynników wzrasta wraz ze wzrostem poziomu aktywności fizycznej. Wnioski: Niezbędne jest podjęcie systemowych działań na rzecz aktywizacji, zwłaszcza fizycznej, obecnych i przyszłych seniorów poprzez wdrożenie działań i programów profilaktycznych wpływających na proces pomyślnego starzenia się.
EN
Introduction: Demographic changes represented by the aging of the Polish population lead to increasing costs related to e.g. health care and social benefits and result in the necessity to introduce systematic solutions for maintaining and improving health and fitness in senior citizens.The purpose of the study was to assess the impact of physical exercise on the maintenance of higher performance parameters by the elderly. Material and methods: 220 individuals were examined, and further analysis was based on complete results acquired from 198 persons aged 60–70, including 102 females and 96 males. All the subjects were able to independently handle all routine activities. Based on the assessment of their physical activity, the subjects were divided into the study group (65 individuals – 32 females and 33 males), which included individuals on average involved in physical activities for the minimum of 75 min/week (walks, cycling, exercise, etc.) and the control group consisting of those with no or low level of motor activity (133 individuals – 70 females and 63 males). The study investigated the relation between physical activity and health, sense of well-being, assessment of quality of life and level of vitality. The study employed standardized questionnaire designed by this author. Statistical analysis was conducted using chi-square test of independence and Student’s t-test. Results: The findings show a statistically significant correlation between the higher level of motor activity in the elderly and better assessment of their health, well-being, quality of life and level of vitality. Conclusions: It is necessary to initiate systematic measures aimed at promoting active life-style, and in particular physical exercise, among present and future senior citizens, by implementing preventive measures supporting the process of aging successfully.
Journal
Year
Issue
2
Pages
173-181
Physical description
Contributors
  • Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f86f59a-e7d5-430a-b5dc-b265f9d5dea6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.