PL EN


2016 | LXV (65) | 2 | 143-161
Article title

Polityka społeczna jako sposób realizacji sprawiedliwości naprawczej w Polsce

Content
Title variants
EN
Social policy as a way to realize restorative justice in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przestępczość przedstawiona została jako problem społeczny, o istocie którego decyduje społeczny charakter przyczyn danej patologii oraz konieczność zastosowania instytucji społecznych do jej usunięcia. Jako ważne narzędzie likwidowania przyczyn przestępczości, a jednocześnie instrument działań penitencjarnych i postpenitencjarnych ukazana została polityka społeczna, której znaczenie zdecydowanie wzrasta w procesie przechodzenia od sprawiedliwości karnej do sprawiedliwości naprawczej. W artykule przedstawione zostały konkretne formy wykorzystania polityki społecznej w Polsce, zmierzające do uspołecznienia procesu wymierzania kary (Community Court), kształtowania warunków wykonania kary (system dozoru elektronicznego skazanych) oraz włączania sprawcy przestępstwa do społeczeństwa (zatrudnienie socjalne).
EN
In this article, criminality is presented as a social problem, the essence of which is determined by the social nature of the causes of this pathology and the need for intervention and the application of social institutions to resolve it. Social policy is shown as an important tool for eliminating the causes of crime, as well as an instrument of the penitentiary and post-penitentiary measures, the importance of which is gaining strength in the transition from criminal justice to restorative justice. The article depicts specific forms of implementation of social policy in the Poland in the socialization of the punitive process (Community Courts), shaping of the sentence’s terms of execution (system of electronic supervision of convicts), and the offender’s integration into society (social employment).
Year
Volume
Issue
2
Pages
143-161
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Zakład Polityki Społecznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zakład Polityki Społecznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Cloward A. Richard, Lloyd E. Ohlin. 2006. Przestępcze subkultury. W: Socjologia. Lektury. P. Sztompka i M. Kucia (red.), 608–617. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Consedina Jim. 2004. Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej
 • Czarnecka-Dzialuch Beata, Dobrochna Wójcik. 2001. Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań. Warszawa: Typografika.
 • Felczak Joanna. 2014. Polski system penitencjarny. Racjonalizacja kosztów. Warszawa: Wydawnictwo Difin SA.
 • Giddens Anthony. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ginsberg H. Leon. 1996. Understending social problems, policies, and programs. Columbia: University of South Carolina Press.
 • Jasiński Jerzy. 1993. Areszt domowy (Propozycja do rozważenia). W: Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka. S. Waltoś (red.), 193–214. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Karwacki Arkadiusz, Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza. 2014. Reintegracja. Aktywna polityka społeczna. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Marshall Tony. 1996. The Evolution of Restorative Justice in Britain. Strasbourg. Council of Europe.
 • Miś Lucjan. 2007. Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Piątek Krzysztof. 2012. Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Piątek Krzysztof. 2015. „Problem przestępczości – zapomniany i niedoceniany obszar polityki społecznej”. Polityka Społeczna 9: 20–25.
 • Rusinek Michał. 2010. Ustawa o dozorze elektronicznym. Komentarz. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej dla Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013 (maszynopis).
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o zatrudnieniu socjalnym (druk sejmowy nr 979, Sejm IV kadencji) z 24 września 2002 r. W: W stronę aktywnej polityki społecznej. 2003. T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Waltoś Stanisław. 2002. „Wizja procesu w XXI wieku”. Prokuratura i Prawo 1: 7–21. Warszawa: Wydawnictwo ABC.
 • Wdzięczna Ewa A. 2010. Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle koncepcji sprawiedliwości naprawczej. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.
 • Żukiewicz Arkadiusz. 2009. Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej. Przegląd działalności Klubu Integracji Społecznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Akty prawne:
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 r. Nr 122, poz. 1143).
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1366).
 • Źródła internetowe:
 • www.sw.gov.pl, 13.12.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f87d8f3-60ee-4b08-b574-4b8bd9e17431
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.