PL EN


2016 | 11 | 4(42) | 67-80
Article title

Wprowadzanie dziecka w świat współczesnych mediów jako element socjalizacji

Content
Title variants
EN
The Introduction of the Child to the World of Modern Media as an Element of Socialization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia edukacji medialnej w procesie przygotowania dziecka do funkcjonowania we współczesnej przestrzeni komunikacyjnej i informacyjnej społeczeństwa XXI wieku. Obecnie mass media stanowią jeden z integralnych elementów naszego codziennego otoczenia. Widać to wyraźnie na przykładzie rozwoju mediów cyfrowych, które na przestrzeni ostatnich dekad stały się nieodłączną częścią środowiska, w którym dorasta młody człowiek. W tym kontekście edukacja medialna, zarówno w aspekcie technologicznym, jak i kulturowym, to działanie edukacyjne, zmierzające do wyposażenia dzieci i młodzieży w kompetencje medialne. Dzięki nabytym umiejętnościom wśród dzieci wykształcają się postawy świadomego i krytycznego odbioru mediów, a także racjonalnego posługiwania się nimi jako narzędziami komunikowania się, uczenia i pracy. W artykule zostały wyodrębnione i omówione te obszary edukacji medialnej, które są powiązane z procesem socjalizacji dziecka i wprowadzaniem go w wirtualną przestrzeń społeczną. W ramach oddziaływań wychowawczych zachodzą procesy socjalizacji i inkulturacji, które przygotowują dzieci i młodzież do życia w świecie cyfrowym i ułatwiają im wejście w rzeczywistość społeczną zapośredniczoną przez media. Działania te budują odporność na występujące współcześnie zagrożenia i przez to, przynajmniej częściowo, zapewniają gwarancję bezpieczeństwa.
EN
This article aims to show the importance of media education in the process of preparing children to function in the modern communication and information space of 21st century society. Today, the mass media are one of the integral elements of our everyday environment. This is evident in the example of the development of digital media, which in recent decades have become an indispensable part of the environment in which young people grow up. In this context, media education, both in technological and cultural terms, is the educational activity aimed at equipping children with media literacy. The acquired skills help children to develop a conscious attitude and critical reception of media as well as the rational use of them as tools of communication, learning and work. In the article these areas of media education have been identified and discussed, which are associated with the process of socialization of children and placing them into virtual social space. The processes of socialization and enculturation are part of educational activities, they prepare children and youths for life in the digital world and facilitate their entry into a social reality mediated by the media. These actions build resistance to the common threats of modern communication and increase the safety level in this way.
Contributors
References
 • Dobrołowicz J., Mediatyzacja współczesności a procesy socjalizacji i wychowania, „Paedagogia Christiana” 34(2014)2.
 • Drzewiecki P., Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym, Otwock – Warszawa 2010, ‹http://otworzksiazke.ceon.pl/books/28422/pages/51055› (dostęp: 13.09.2016).
 • Dylak S., Edukacja medialna w szkole. O mediach, przez media, dla mediów, [w:] Media a edukacja, red. W. Strykowski, Wydaw. eMPi2, Poznań 1997.
 • Encyklopedia PWN, ‹http://encyklopedia.pwn.pl› (dostęp: 13.09.2016).
 • Godzic W., Uczyć do mediów czy rozumieć media?, [w:] Pedagogika mediów. Materiały Konferencji Naukowej. Kielce, 14 kwietnia 2000 roku, red. J. Detka, Kielce 2000.
 • Kałuzińska E., Echa socjalizacji medialnej. Frazemy telepochodne w wypowiedziach dzieci, „Postscriptum Polonistyczne” 13(2014)1.
 • Kaniewska M., Strykowski W., Rola edukacji medialnej w społeczeństwie demokratycznym, „Edukacja Medialna” (2000)4.
 • Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych 2014, Fundacja Nowoczesna Polska, Narodowy Instytut Audiowizualny NInA, ‹http://katalog.edukacjamedialna.edu.pl› (dostęp: 13.09.2016).
 • Kozłowska A., Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, ‹http://depot.ceon.pl/handle/123456789/1817› (dostęp: 13.09.2016).
 • Lepa A., Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1998.
 • Muszyński D., Stunża G., Co to jest edukacja medialna?, ‹http://www.nina.gov.pl/baza-wiedzy/co-to-jest-edukacja-medialna/› (dostęp: 9.09.2016).
 • Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
 • Pyżalski J., Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, GWP, Sopot 2011.
 • Strykowski W., Media i edukacja medialna w tworzeniu współczesnego społeczeństwa, Media a edukacja, Wyd. eMPi, Poznań 2002.
 • Wnioski i rekomendacje po I Kongresie Edukacji Medialnej, 2014, ‹http://ptem.org.pl/wnioski-i-rekomendacje-po-i-kongresie-edukacji-medialnej/› (dostęp: 13.09.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f9c8871-fb5c-466b-ad7c-0e5be454799e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.