PL EN


2016 | 11 | 39-57
Article title

Słowiańszczyzna znana i nieznana. O przeszłości i współczesności słowiańskich języków literackich

Authors
Content
Title variants
EN
Slavonic Language Area – Known and Unknown: On Past and Present of Slavic Standard Languages
Languages of publication
PL CS
Abstracts
EN
In the introduction to the present article, the author presents criteria for the classification of Slavic languages and draws attention to the existence of different research approaches to languages. There follows an overview of familiar and lesser-known Slavic languages: national languages with a long tradition and a large number of speakers; literary microlanguages; non- -standard dialects (mixed languages), etc. Some Slavic languages were created or revitalized after 1989 or resulted from political decisions. The article details the respective names of these languages – in Polish, in the original (i.e. in the given language) and in Russian.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ostrawski
References
 • Balowska G., 2008, Lašské dílo Óndy Łysohorského. Kapitoly z lexika, Praha.
 • Balowska G., 2013, Laski mikrojęzyk literacki w kontekście społecznym i kulturowym, Racibórz.
 • Bońkowski R., 1997, Próby zróżnicowania języka „serbsko-chorwackiego” na przykładzie języka Bośniaków, [w:] Język wobec przemian kultury, red. E. Tokarz, Katowice, s. 61–67.
 • Bugarski R., 2005, Jezik i kultura, Beograd.
 • Дуличенко А.Д., 2003, Языки этнических меньшинств и языки региональные (региолекты): некоторые методологические аспекты, [w:] Języki mniejszości i języki regionalne, red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa, Warszawa, s. 27–39.
 • Дуличенко А.Д., 2005, Малые славянские литературные языки (микороязыки), [w:] Языки мира. Славянские языки, Москва, s. 595–615.
 • Elikowska-Winkler M., 2003, Edukacja w dziedzinie języka i kultury na Dolnych Łużycach, [w:] Języki mniejszości i języki regionalne, red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa, Warszawa, s. 159–171.
 • Fontański H., 1994, Najnowsze próby kodyfikacji języka Rusinów karpackich, [w:] Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich, t. 1, red. M. Blicharski, H. Fontański, Katowice, s. 55–60.
 • Honzak-Jahič J., 2003, Slovenščina ni težka. Slovinština není těžká (učební text), Praha.
 • Jaroszewicz H., 2012, Najnowsze tendencje kodyfikacyjne w języku czarnogórskim, „Socjolingwistyka”, t. 26, s. 57–87.
 • Jesenšek M., 2016, Slovenski jezik v Porabju na Madžarskem, [w:] Area Slavica (1), red. I. Bogoczová, Z. Nedomová, Ostrava, s. 19–28.
 • Kwoka T., 2011, Języki rusińskie, [w:] Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny, red. B. Oczkowa, E. Szczepańska, T. Kwoka, Kraków, s. 161–191.
 • Lubaś W., 2009, Polityka językowa. Komparacja współczesnych języków słowiańskich 4, Opole.
 • Łużyczanie. Słowiański naród w Niemczech, 1996, tłum. z języka niem. (Die Sorben in Deutschland, Maćica Serbska, Bautzen), Warszawa.
 • Mańczak W., 1997, Czy istniały języki lechickie?, „Język Polski”, t. 77, nr 2–3, s. 97–101.
 • Marvan J., 2006, Gustavssonova práce o vojvodinské rusínštině a její význam po třiceti letech, [w:] S.R. Gustavsson, Jihoslovanští Rusíni, jejich kultura a jazyk, tłum. H. Vaňková, Praha, s. 7–17.
 • Misiak M., 2006, Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie, Wrocław.
 • Nagórko A., 1995, Język naturalny – język ogólny – dialekt (na marginesie języka tzw. „wiczów” litewskich), [w:] Studia nad polszczyzną kresową VIII, red. J. Rieger, Warszawa, s. 39–50.
 • Oczkowa B., 2006, Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej, Kraków.
 • Porębska M., Achterberg J., 2004, Badania nad witalnością kaszubszczyzny, „Język Polski”, t. 84, nr 2, s. 321–330.
 • Rzetelska-Feleszko E., 1989, Dzisiejsza sytuacja językowa na Łużycach, „Rocznik Towyrzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. 52, s. 126.
 • Spagińska-Pruszak A., 1997, Sytuacja językowa w byłej Jugosławii, Gdańsk.
 • Stich A., 2000, O spisovné moravštině a jiných „malých“ jazycích, „Naše řeč”, t. 83, nr 5, s. 260–264.
 • Szczepankiewicz-Battek J., 2002, Kaszubi – grupa etniczna czy mniejszość narodowa?, [w:] Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí, red. O. Šrajerová, Opava, s. 121–128.
 • Štěrbová P., 2007, Tvorba Óndry Łysohorského. Příspěvek do studia slezské slovní zásoby (diplomová práce), Ostrava.
 • Tokarz E., 1998, Mikrojęzyki słowiańskie – problemy badawcze językoznawstwa porównawczego, [w:] Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, red. E. Jędrzejko, Katowice, s. 242–251.
 • Treder J., Breza E., 2002, Sytuacja socjolingwistyczna kaszubszczyzny, [w:] Kultura. Język. Edukacja, red. R. Mrózek, Katowice, s. 139–166.
 • Walczak B., 2000, Uniwersalizm czy partykularyzm? (Procesy unifikacji i dyferencjacji językowej dziś i jutro), [w:] Kultura. Język. Edukacja, red. R. Mrózek, Katowice, s. 183–193.
 • Wicherkiewicz T., 2003, Języki mniejszościowe i regionalne w Europie – problemy typologii, [w:] Języki mniejszości i języki regionalne, red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa, Warszawa, s. 73–78.
 • Wyderka B., 2002, Język jako wyznacznik odrębności etnicznej, [w:] Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí, red. O. Šrajerová, Opava, s. 32–36.
 • Zieniukowa J., 2003, Pojęcie aksjologiczne „prestiż” a społeczna sytuacja języków mniej używanych – casus łużycczyzny i kaszubszczyzny, [w:] Języki mniejszości i języki regionalne, red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa, Warszawa, s. 79–100.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f9cdcfd-a656-4890-ae1e-2f4e6f1f9633
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.