PL EN


2011 | 2/2011 | 171-184
Article title

Socjoterapeutyczne aspekty twórczej resocjalizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Socio-therapeutic aspects of creative resocialization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W kontekście poszukiwań skutecznych metod resocjalizacji prezentowany artykuł dotyczy rozważań nad możliwością i zasadnością wykorzystywania socjoterapeutycznych aspektów twórczej resocjalizacji. W pierwszej części przedstawione zostały podstawowe założenia metody socjoterapeutycznej i koncepcji twórczej resocjalizacji – wywodzącej się pomimo zasadniczych różnic z kulturotechnicznych metod oddziaływań resocjalizacyjnych. Następnie ukazane zostały podobieństwa, powiązania i różnice pomiędzy socjoterapią a twórczą resocjalizacją z podkreśleniem komplementarności obu podejść teoretycznych. W końcowej części artykułu zamieszono natomiast przykład praktycznego zastosowania podjętych rozważań w postaci warsztatów fotograficznych zorganizowanych dla nieletnich wychowanków MOW ze Szczecina. W konkluzji, przytoczone argumenty wskazują na to, że organizując zajęcia z twórczej resocjalizacji warto pamiętać, już na etapie ich planowania, o uwzględnieniu socjoterapeutycznych aspektów aktywności twórczej uczestników i świadomie wykorzystywać je podczas realizacji zadań. Przemawia bowiem za tym zarówno specyfika zaburzeń mechanizmów adaptacji społecznej osób, do których są one adresowane, jak i grupowy charakter prowadzonych zajęć.
EN
In the context of a search for effective methods of resocialization this article refers to the possibility and the grounds for using socio-therapeutic aspects of creative resocialization. In the first part there are presented the basic assumptions of socio-therapeutic method and the concept of creative resocialization, stemming from the cultural and technical methods of resocialization treatment, though significantly different from it. Then the similarities, connections and differences between socio-therapy and creative resocialization are presented with the emphasis on showing the complementation of both theoretical approaches. In the final part of the article there is shown an example of a practical use of the author’s considerations, in the form of photography workshop organised for underage pupils of MOW [Juvenile Detention Centre] in Szczecin City. In conclusions the arguments put forward point to the fact that when organising creative resocialization activities it is worth to remember to take the socio-therapeutic aspects into account already on the planning stage and knowingly use them when conducting the tasks. Both the nature of the social maladjustment as well as the group work speak in favour of this view.
Keywords
Year
Issue
Pages
171-184
Physical description
Dates
published
2011-12-31
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Czapów Cz. Wychowanie resocjalizujące. Warszawa, Wyd. PWN 1978.
 • Ganczarska M. Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego. Opole 2008.
 • Jagieła J. Socjoterapia w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Kraków, Wyd. „Rubikon” 2007.
 • Jaworska A. Readaptacyjna wartość sztuki w zakładach karnych. Słupsk, Wyd. Akademii Pomorskiej 2008.
 • Kalinowska G., Sawicka K. Diagnoza socjoterapeutyczna uczestników zajęć. „Remedium” 2005, nr 1.
 • Kędzierzawska J. ABC socjoterapii. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 3.
 • Konopczyński M., Ambrozik W. (red.). Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Warszawa, Wyd. CMPPP 2009.
 • Konopczyński M. Metody twórczej resocjalizacji. „Pedagogika Społeczna” 2006, nr 2.
 • Konopczyński M. Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich. Zarys koncepcji twórczej resocjalizacji. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN 2006.
 • Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa, Wyd. APS 2000.
 • Sawicka K. Socjoterapia. Warszawa, Wyd. CMPPP MEN 1998.
 • Sawicka K. Socjoterapia – model myślenia o psychokorekcji cz. II, „Remedium” 2004, nr 3.
 • Sawicka K. Trudne zachowania uczestników socjoterapii. „Remedium” 2006, nr 3, s. 28–29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fa5eeac-7be8-4f7e-9ff9-adcdfe9f1644
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.