PL EN


2015 | 2 | 185-200
Article title

Wymiar międzynarodowy przemysłu spożywczego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The international dimension of the food industry in Poland
RU
Международное значение продовольственной промышленности в Польше
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Internacjonalizacja jest to zjawisko charakteryzujące przede wszystkim kraje wysoko rozwinięte. Uwarunkowane jest różnymi motywami, niesie za sobą zarówno koszty jak i korzyści. Artykuł pozwala odpowiedzieć na pytanie jakie znaczenie dla procesów internacjonalizacji ma członkowstwo naszego kraju w Unii Europejskiej. Od 2004 roku, czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej można odnotować rosnącą pozycję polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Wśród nich znajdują się przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego. Stają się one coraz bardziej konkurencyjne, co wynika z nowoczesnych technologii produkcji i dobrej renomy polskiej żywności. Przeprowadzone badania obejmują lata 2000-2014 i pozwalają zaobserwować zmiany w strukturze geograficznej eksportu produktów rolno-spożywczych. Od momentu przystąpienia do UE zauważalny jest szybki wzrost eksportu zwłaszcza w obrębie krajów europejskich. Wzrost konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw był możliwy dzięki napływom bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Fundusze i dotacje z UE pozwoliły wielu polskim firmom na zdobycie znaczącej pozycji również za granicą. Do oceny postępów w umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw wykorzystano też analizę wskaźnika internacjonalizacji zarówno przed jak i po przystąpieniu do UE.
EN
Internationalization is a phenomenon characterized by mainly developed countries. Is conditioned by different motives, carries both costs and benefits. The article allows you to answer the question what is the meaning for the processes of internationalization is our country's membership in the European Union. Since 2004, the Polish entry into the European Union can be noted, growing Polish companies in foreign markets. Among them are the agro-food business. They become more and more competitive, due to modern manufacturing technology and good reputation of Polish food. Studies include the years 2000-2014 and allow you to observe changes in the geographic structure of the export agro-food products. Since accession to the EU is the rapid growth of exports, especially within the European countries. Increase the competitiveness of national companies was possible thanks to the inflow foreign direct investment. Funds and grants from the EU allowed many Polish businesses to gain significant and abroad. To evaluate progress in the international Polish enterprises was also an analysis of the internationalization of both before and after accession to the EU.
RU
Интернационализация - это явление, характеризующее, прежде всего, высокоразвитые страны. Оно обусловлено разными мотивами, несёт за собой как расходы, так и выгоду. Статья позволяет ответить на вопрос, какое значение для процессов интернационализации несет за собой принадлежность нашей страны к Европейскому Союзу. От 2004 года, то есть от момента вступления Польши в Европейский Союз, можно отметить растущую позицию польских предприятий на внешних рынках. Среди них находятся предприятия аграрно-продовольственного сектора. Становятся они всё более и более конкурентными, что вытекает из современных технологий производства и высокой реноме польских продуктов питания. Проведенные исследования охватывают 2000-2014 года и позволяют заметить изменения в географической структуре экспорта аграрно-продовольственных продуктов. От момента вступления в ЕС был замечен быстрый рост экспорта, особенно внутри европейских стран. Рост конкурентности отечественных предприятий был возможен благодаря наплыву непосредственных заграничных инвестиций. Фонды и дотации из ЕС позволили многим польским фирмам достигнуть значительных позиций также и за границей. Для оценки прогресса в интернационализации польских предприятий был использован также анализ коэффициента интернационализации, как перед, так и после вступления в ЕС.
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
References
 • Ambroziak Ł., 2013, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym-inwestycje zagraniczne w Polsce i inwestycje polskie za granicą, Konferencja "Przemysł spożywczy-otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna", Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, UEK, Kraków.
 • ARR Biuro Analiz i Prognozowania, Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014r., www.arr.gov.pl (dostęp 21.04.2015).
 • Czyżewski A., Potrzeba koordynacji procesów globalizacji w skali światowej [w:] Mickiewicz P., (red.) Zrównoważony rozwój lokalny, AR w Szczecinie, Szczecin 2008, s. 24–29.
 • Firlej K., 2009a, Globalizacja i integracja europejska – szansa czy mit dla polskiego agrobiznesu, Zeszyty Naukowe SGGW, 2009.
 • Firlej K., 2009b, Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań, Olsztyn.
 • Firlej K., 2010, "Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych", Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr.3.
 • Firlej K., 2011, "Aspekty good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG-Spożywczy", Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr.87.
 • firma.polski-cukier.pl, (dostęp 16.04.2015).
 • Hadryś A., 2011, "Czynniki determinujące formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw rodzinnych", Katedra Handlu Międzynarodowego, s.117.
 • Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014r., ARR, Biuro Analiz i Prognozowania, Warszawa 2014, www.arr.gov.pl.
 • maspex.com, (dostęp 17.04.2015).
 • morpol.com, (dostęp 21.04.2015).
 • Oziewicz E. [red.], Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006,
 • Szczepaniak I., 2011, Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12)", Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t.11(26).
 • Wierzejski T., 2010, Kurs walutowy a internacjonalizacja sektora rolno-spożywczego w Polsce, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.Roczniki Naukowe,t.12.
 • www.indykpol.pl, (dostęp 19.04.2015).
 • www.kamis.pl, (dostęp 19.04.2015).
 • www.mieszko.pl, (dostęp 19.04.2015).
 • www.mispol.com.pl, (dostęp 21.04.2015).
 • www.mokate.com.pl, (dostęp 21.04.2015).
 • www.pkmduda.pl, (dostęp 21.04.2015).
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fa6561c-870c-4cb9-b138-0ff07cf6f7ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.