PL EN


2014 | 1(31) |
Article title

Kwestia struktury agrarnej rolnictwa rodzinnego w Polsce

Content
Title variants
EN
The issue of the agrarian structure of family agriculture in Poland
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents the issue of agrarian structure of family farming in Poland and trends and determinants of changes in the agrarian structure. Its purpose is to define the fundamental options of political choices in terms of agrarian changes. Currently there are no conditions for radical changes in this range and there is no justification for limiting public funds transfer only to larger farms – economically stronger.
PL
W artykule poruszono kwestię kształtowania struktury agrarnej rolnictwa rodzinnego w Polsce. Przedstawiono tendencje oraz uwarunkowania zmian struktury agrarnej. Celem artykułu było określenie podstawowych opcji wyboru politycznego w zakresie zmian agrarnych. Nie ma obecnie warunków dla radykalnego przyspieszenia w tym zakresie. Nie ma też uzasadnienia postulat ograniczenia transferu środków publicznych jedynie do gospodarstw większych – silniejszych ekonomicznie
Contributors
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
References
 • Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Poczta W., Sadowski A., 2012. Wspólna Polityka Rolna a roz-wój rolnictwa w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Cz. 1. Cz. 2. 1999. Red. S. Paszkowski. Rocz. AR Pozn. 308. Roln. 53, 505, 578.
 • Herer W., 1962. Rolnictwo a rozwój gospodarki narodowej. PWE, Warszawa.
 • Józwiak W., 1996. Gospodarstwa indywidualne dziśi w perspektywie najbliższego ćwierćwiecza. IERiGŻ, Warszawa.
 • Leopold A., 1995. Polityka w stosunku do wsi i rolnictwa w okresie transformacji ustrojowej. W: Wieśi rolnictwo w okresie transformacji systemowej. Red. L. Klank. IRWiR PAN, Warsza-wa, 10-39.
 • Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym. 2003. Red. A. Czyżewski. Zesz. Nauk. AE Pozn. 30, 203.
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035. 2009. GUS, Departament BadańDemograficznych, War-szawa.
 • Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim. 1975. Red. Z. Grochowski. PWRiL, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny.2011. GUS, Warszawa.
 • Szemberg A., 1996. Prognoza przemian w strukturze obszarowej i zatrudnienie w rolnictwie polskim do roku 2010. IERiGŻ, Warszawa.
 • Tomczak F., 2005. Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
 • WośA., 1975. Związki rolnictwa z gospodarkąnarodową. PWRiL, Warszawa.
 • WośA., 1996. Prognoza przekształceństrukturalnych polskiego rolnictwa do roku 2020. IERiGŻ, Warszawa.
 • WośA., 2003. Szanse i ograniczenia przekształceństrukturalnych polskiego rolnictwa. Komuni-katy, Raporty, Ekspertyzy nr 491, IERiGŻ, Warszawa.
 • Wrzaszcz W., 2012. Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN). Studia i Monografie nr 155, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Zegar J., 2009. Struktura polskiego rolnictwa pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Zegar J., 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa. PWN, Warszawa.
 • Zegar J., 2013. Rolnictwo rodzinne w Polsce. W: Znaczenie rolnictwa – perspektywa historyczna i międzynarodowa. Red. B. Klepacki, A. Kowalski, F. Tomczak, J. Wilkin, J. Zegar. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 51-70.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fa695a7-f7fa-4f4b-85e0-1815904a26f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.