PL EN


2015 | 1/2015 (50), t.1 | 133-146
Article title

Specyfika więzi międzyorganizacyjnych w branży turystycznej na przykładzie systemu hotelowego i touroperatora. Studium przypadku

Content
Title variants
EN
Specificity of partnerships in the tourist sector based on the example of hotel system and tour operator. A case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania było pokazanie, w jaki sposób więzi i współpraca międzyorganizacyjna wpływają na funkcjonowanie organizacji turystycznej. Szczególną uwagę skupiono na relacjach zewnętrznych dwóch rodzajów organizacji turystycznych: przedsiębiorstw hotelarskich i touroperatorów. Przeprowadzono identyfikację i analizę podstawowych działań podejmowanych przez badane przedsiębiorstwa mające na celu współpracę międzyorganizacyjną. Zidentyfikowano główne obszary działalności wynikające z bieżącej współpracy gospodarczej z innymi podmiotami w branży turystycznej.
EN
The aim of the study was to show how relationships and inter-organizational cooperation influence the current activity of organizations within the tourism sector. Particular attention is focused on external relations of two types of tourism organizations: hotel enterprises and tour operators. The identification and analysis of the activities undertaken by analyzed companies in the tourist market aimed at interorganizational collaboration on the example of selected capital groups. The main areas of activity of economic cooperation with other subsidiaries in the tourism industry were also identified.
Year
Pages
133-146
Physical description
Dates
published
2015-01-20
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, hanna_gorska_warsewicz@sggw.pl
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
References
 • Accor. (2013). A New Voyage Begins. Accor Business Rewiev. Pozyskano z: http://www.acoor.com.
 • Barczak, B. (2010). Analiza systemu zarządzania strukturami sieciowymi. W: A. Stabryła (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Mfiles.pl.
 • Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17, 99–120.
 • Białkowski, M. (2010). Forma prawna podmiotów wykonujących usługi turystyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 591.
 • Bobola, A. i Maciąg, A. (red.). (2013). Uwarunkowania działalności usługowej w turystyce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Czakon, W. (2005a). Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, (9).
 • Czakon, W. (2005b). Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, (5), 5–8.
 • Czakon, W. (2006a). Epistemologiczne aspekty badań nad dynamiką więzi międzyorganizacyjnych. W: M. Trocki i S. Gregorczyk (red.)., Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty (s. 75–86). Warszawa: SGH.
 • Czakon, W. (2006b). Więzi międzyorganizacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (s. 167–176). Katowice: TNOiK.
 • Czakon, W. (2007). Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
 • Czakon, W. (2009). Naśladownictwo jako źródło więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. W: J. Rokita, W. Czakon i A. Samborski (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem (s. 23–30). Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
 • Dagnino, G.B., Le Roy, F., Yami, S. i Czakon, W. (2008). Strategie koopetycji – nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej? Przegląd Organizacji, (6), 3–7.
 • Dębski, M. (2012). Marki obszarów turystycznych jako instrument stymulowania rozwoju turystyki w Polsce. Marketing i Rynek, (5), 28–35.
 • Gołembski, G. (red.). (2007). Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Górska-Warsewicz, H. (2014). Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym i hotelarskim. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Górska-Warsewicz, H. i Sawicka, B. (red.). (2012). Organizacja przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Haus, B. i Lichtarski, J. (2007). Współpraca przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi. W: J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Hotelarstwo. (2013). Orbis pod franczyzową presją. Pozyskano z: http://www.e-hotelarstwo.com/aktualnosci/lancuchy_hotelowe?more=905622409. Hotelarz. (2013). Accor radykalnie zmienia strategię. Hotelarz, (12).
 • Konieczna- Domańska, A. (2008). Biura podróży na rynku turystycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kuczyński, D. i Taraszkiewicz, T. (2012). Dostosowanie modelu biznesowego organizacji usługowych do zmieniających się warunków funkcjonowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, (229), 446–459.
 • Lichtarski, J. (red.). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 • Milewska, M. i Włodarczyk, B. (2005). Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa. Łódź: Wydawnictwo WSTH.
 • Nowodziński, P. i Tomski, P. (2010). Więzi międzyorganizacyjne w strategii konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Orbis (2014a). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis za okres roczny od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Pozyskano z: http://www.orbis.pl/firma/relacje-inwestorskie/raporty-finansowe.
 • Orbis. (2014b). Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok. Pozyskano z: http://www.orbis.pl/firma/relacje-inwestorskie/raporty-finansowe.
 • Panasiuk, A. (red.). (2007). Jakość usług turystycznych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. PortalFranczyza.pl (2013). 90 hoteli do 2015 roku – ambitny plan Grupy Orbis. Pozyskano z: http://portalfranczyza.pl/90_hoteli_do_2015_roku_ambitny_plan_Grupy_Orbis_,aktualnosci.html?idNode=215&idCnt=157453#n157453.
 • Rainbow Tours. (2014a). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
 • RAINBOW TOURS S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Pozyskano z: http://ir.rainbowtours.pl/pr/276821/skonsolidowany-raport-roczny-rs-2013.
 • Rainbow Tours (2014b). Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za rok 2013. Pozyskano z: http://ir.rainbowtours.pl/pr/276821/skonsolidowany-raport-roczny-rs-2013.
 • Stabryła, A. (2010). Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Kraków: Wydawnictwo Mfiles.pl.
 • Turkowski, M. (1997). Marketing usług hotelarskich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Woźniak-Sobczak, B. (2012). Stymulatory i destruktory tworzenia wartości przedsiębiorstw w przestrzeni sieciowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 736 (55), 291–309.
 • Zawistowska, H., Dębski, M. i Górska-Warsewicz, H. (2013). Polityka turystyczna. Powstanie – Rozwój – Główne Obszary. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fab538a-1fc4-402f-ba89-842179b56dd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.