PL EN


2014 | 61 | 6: Teologia Pastoralna | 41-55
Article title

Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce

Title variants
EN
New Evangelization as a Challenge to the Church in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Poland, as in other European countries, as a result of processes of seculari­zation, there is a decrease of attachment to the Church and an increase in the number of people covered by pastoral care. The Church's response to these problems is the new evangeli­zation, which means an attempt to reach out with the Good News (kerygma) to those, who have lost their sense of faith and live as if God did not exist. In Poland, the new evangeliza­tion is necessary, but it should be used to supplement and support for pastoral care.
PL
W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, wskutek procesów sekularyzacyj­nych następuje spadek przywiązania do Kościoła oraz wzrost liczby ludzi objętych duszpaster­stwem. Odpowiedzią Kościoła na te problemy jest nowa ewangelizacja, czyli próba dotarcia z Dobrą Nowiną (kerygmatem) do tych, którzy utracili zmysł wiary i żyją tak, jakby Boga nie było. W Polsce nowa ewangelizacja jest niezbędna, choć powinna być ona jedynie uzupełnie­niem i wsparciem dla duszpasterstwa.
Contributors
  • Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, smigiel@kul.pl
References
  • Kasperek A.: Teoria sekularyzacji i jej wrogowie. Próba apologii niepopularnej teorii. W: Między socjologią i teologią: pola zainteresowań i badań naukowych Janusza Mariań¬skiego. Red. J. Baniak. Poznań: UAM 2010 s.207-223.
  • Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Wierzę w Syna Bożego. Program duszpa¬sterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017. Poznań: Wydawnictwo św. Wojciech 2013.
  • Napiórkowski A.: Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja. Kraków: WAM 2012.
  • Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele. Red. P. Sowa, K. Kaproń. Gubin: Wy¬dawnictwo Przystanek Jezus 2012.
  • Przyczyna W.: Ewangelizacja. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 254-257.
  • Steve B.: God is Dead. Secularization in the West. Oxford: Blackwell Publishing 2007.
  • Śmigiel W.: Specyfika i zadania nowej ewangelizacji. W: Nowa ewangelizacja w nowej katechezie. Red. P. Mąkosa. Rzeszów: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej 2013 s. 13-22.
  • Urban J.: Ewangelizacja. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K.Kaucha, I. Ledwoń, J. Mastej. Lublin-Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s.283-287.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fadc6e9-a532-405e-97e4-b04eb0790694
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.