PL EN


2016 | 5 | 3-7
Article title

Znaczenie Chin w eksporcie Polski i pozostałych krajów Europy Środkowej

Content
Title variants
EN
The Importance of China in the Exports of Poland and Other Central European Countries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Od 2000 r. w handlu międzynarodowym obserwowana jest silna eks-pansja Chin. W latach 2000-2015 w niemal wszystkich gospodarkach na świecie, chociaż w niejednakowym stopniu, nastąpił wzrost znaczenia Chin jako rynku eksportowego. Najmniejsze znaczenie mają Chiny w eksporcie krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W czterech krajach Europy Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) udział Chin w eksporcie stanowi zaledwie 1,0% do 1,5%, a więc pozostaje zdecydo-wanie mniejszy niż w krajach Europy Zachodniej. Ogólnie rzecz biorąc, znaczenie Chin w eksporcie oraz struktura dostaw do tego kraju są w Europie Środkowej wynikiem strategii realizowanych przez duże kor-poracje międzynarodowe. Ich rola jest szczególnie istotna w eksporcie na rynki odległe geograficzne. W przypadku Czech, Słowacji i Węgier można powiedzieć, że korporacje w ograniczonym stopniu wspierały eksport na rynek chiński, natomiast w przypadku Polski ich wpływ był raczej negatywny. Duże różnice w znaczeniu Chin w eksporcie i imporcie powodują, że wszystkie cztery analizowane kraje notują deficyt w handlu z Chinami. Udział Chin w imporcie krajów Europy Środkowej jest bowiem zbliżony do tego, jaki charakteryzuje import krajów Europy Zachodniej. Pogłębia-nie się deficytu w handlu z Chinami nie prowadzi jednak do powiększa-nia się ujemnego salda w handlu ogółem w tych krajach. Towary impor-towane z Chin w dużej mierze zastępują import z pozostałych krajów, głównie Unii Europejskiej.
EN
Since 2000, in international trade, there has been observed a strong expansion of China. In the years 2000-2015, in almost all economies in the world, although to varying degrees, there was a rise of China as an export market. The least important role China plays in exports of Central and Eastern European countries. In the four Central European countries (Poland, the Czech Republic, Slovakia, and Hungary), China’s share in exports is only 1.0% to 1.5%, and therefore remains significantly lower than in Western European countries. Overall, the importance of China in the exports and supply structure to this country in Central Europe are due to the strategies undertaken by large international corporations. Their role is particularly important in export markets geographically distant. In case of the Czech Republic, Slovakia and Hungary, we can say that the role of corporations was limited to support exports to the Chinese market, while in the case of Poland, their influence was rather negative. Large differences in terms of China’s exports and imports mean that all four analysed countries record trade deficit with China. China’s share in imports of the countries of Central Europe is in fact similar to that which characterised the imports of Western Europe. The deepening of the deficit in trade with China, however, leads to extension of the negative balance of trade in general in these countries. Goods imported from Chi-na largely replace imports from other countries, mainly the European Union.
Keywords
Year
Issue
5
Pages
3-7
Physical description
Dates
published
2016-09-2016-10
Contributors
References
  • Ambroziak Ł., Kraje pochodzenia wkładu zagranicznego w eksporcie wybranych grup produktów w państwach Grupy Wyszehradzkiej, (w:) E. Kaliszuk (red.), Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym. Nowe koncepcje, metody i wyzwania, IBRKK, Warszawa 2013.
  • Hansakul S., Levinger H., China-EU relations: Gearing up for growth, ed. M.L. Lanzeni, Deutsche Bank Research, Frankfurt am Main, http://dbresearch.com, 31.07.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fb45f63-1160-4e70-a89f-d762ec7ea4ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.