Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 41 | 2 | 89-96

Article title

Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych

Content

Title variants

EN
The social responsibility of higher education institutions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W kontekście przemian współczesnego świata na szczególną uwagę zasługuje problematyka społecznej odpowiedzialności, w tym społecznej odpowiedzialności uczelni wyższych. Kategoria odpowiedzialności w kontekście społecznym podkreśla wagę zainteresowania podmiotami życia społecznego, wynikającego z procesu dojrzewania świadomości potrzeb społeczeństwa. W problematyce prospołeczności w funkcjonowaniu uczelni wyższej na uwagę zasługuje działanie środowiska akademickiego w oparciu o zestaw wartości, norm zachowania i praktyki dążenia do prawdy, bowiem konstytutywne wartości dla nauki, badaczy i uczonych to przede wszystkim prawda, jej poszukiwanie, opisywanie, odkrywanie. W tym kontekście ważnym zadaniem instytucji szkolnictwa wyższego staje się również utrzymywanie dobrych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jak i budowanie trwałych i odpowiedzialnych relacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Postrzeganie uczelni wyższych, jak podkreśla A. Sulejewicz, w trzech wymiarach: rynkowym, stratyfikacyjnym oraz kognitywno-edukacyjnym, przyczynia się do pomnażania wspólnego dobra społecznego, umacniania dojrzałej demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jednakże zakres odpowiedzialności powstaje po obu stronach, zarówno społeczeństwa jak i uczelni.
EN
In the context of the contemporary world changes, the issue of social responsibility including the social responsibility of higher education institution deserves special attention. The category of responsibility in the social context underlines the importance of interest in social life subjects resulting from the process of maturation of the awareness of the society needs. In the public spirit issues found in the functioning of higher education institution, a special attention is drawn to the activity of academic circles based on a set of values, norms of behaviour and the practice to aspire to the truth, as the constitutive values for science, researchers and scientists is above all the truth, the search for it, its description and its discovery. In this context an important task for the higher education institutions becomes the maintenance of good relation with the socio-economic environment, as well as creating permanent and proper relationship with both internal and external subjects. The perception of higher education institutions as underlined by A. Sulejewicz in three dimensions: market, stratification and cognitive-educational ones contributes to the multiplication of common social welfare, and reinforces mature democracy and creates a civic society. Nonetheless, the scope of responsibility lies on both the society and the institution itself.

Journal

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

89-96

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Chmielecka E. (2008), Kilka uwag o etosie i kodeksach akademickich oraz odpowiedzialności uczelni, [w:] Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Wyd. Katedra Zarządzania Wiedzą i Informacją Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Geryk M. (2010), Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Geryk M. (2012), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Jastrzębska E. (2010), Uczelnie wyższe a edukacja w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, „Zarządzanie Zmianami” nr 2.
 • Kodeks Dobre praktyki w szkołach wyższych opracowany przez Fundację Rektorów Polskich, http://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/56965/kodeks.pdf [data dostępu: 2.05.2015].
 • Kowalska K. (2009), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 2(13), t. 1.
 • Leja K. (2008), Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu, [w:] Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wyd. Katedra Zarządzania Wiedzą i Informacją Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Mahmood Z., Muhammad B., Bashir Z. (2012), Review of Classical Management Theories, [w:] International Journal of Social Sciences and Education, vol. 2.
 • Melosik Z. (2009), Uniwersytet i społeczeństwo, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Obuchowski K. (2000), Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą, Rebis, Poznań.
 • Ricketts K.G. (2009), Leadership vs Management, [in:] Leadership Behavior, Kentucky.
 • Samsonowicz H. (2008), Społeczna odpowiedzialność uczelni, [w:] Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Wyd. Katedra Zarządzania Wiedzą i Informacją Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 • Sobol E. (red.) (2000), Mały słownik języka polskiego, Warszawa.
 • Sowa K.Z. (2008), Społeczne funkcje szkolnictwa i elitotwórcza funkcja uniwersytetu. Uwagi socjologa, [w:] Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Wyd. Katedra Zarządzania Wiedzą i Informacją Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Sulejewicz A. (2008), Paradoks społecznej odpowiedzialności biznesu szkoły wyższej, [w:] Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Wyd. Katedra Zarządzania Wiedzą i Informacją Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Śliwa N. (2014), Programy ochrony środowiska w społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] Współczesne programy zarządzania organizacjami, red. E. Piwonia-Krzeszowska, T. Małkus, Kraków.
 • Wallerstein I. (2004), Koniec świata jaki znamy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2fc470a6-d145-411d-b1e8-7e484d3b7e6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.