PL EN


2014 | 3 | 71-76
Article title

Czynniki wpływające na opóźnienia hospitalizacji chorych z ostrym zespołem wieńcowym.

Content
Title variants
EN
Factors affecting delay of hospitalizations of patients with acute coronary syndrome.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Zawał serca, szczególnie z uniesieniem odcinka ST, to ostry stan kardiologiczny, który wymaga szybkiej interwencji medycznej. Jednym z priorytetów leczenia OZW jest szybkie objęcie pacjenta opieką medyczną. Większość zgonów z powodu zawału serca występuje w fazie przedszpitalnej w pierwszej godzinie od wystąpienia objawów, na skutek migotania komór i nagłego zatrzymania krążenia. Cel pracy. Ustalenie przyczyn opóźnień hospitalizacji wśród pacjentów z OZW. Materiał i metody. Do badania włączono 71 pacjentów (41 mężczyzn, 30 kobiet) Powiatowego Centrum Medycznego w Brzegu Dolnym, przyjmowanych w okresie od maja do września 2013 r., wcześniej hospitalizowanych na oddziałach kardiologicznych, zgłaszających się do badań kontrolnych po przebytym ostrym zespole wieńcowym. W badaniu wykorzystano kwestionariusz anonimowej ankiety. Do obliczeń oraz tworzenia wykresów wykorzystano program komputerowy STATISTICA v. 9.0. oraz arkusz kalkulacyjny EXCEL. Za różnicę znamiennie statystyczną przyjmowano wartość krytyczną poziomu istotności p < 0,05. Wyniki. Jako determinanty wpływające na opóźnienie hospitalizacji pacjentów z OZW wyróżnia się: wykształcenie, miejsce zamieszkania, wcześniejsze incydenty OZW, znajomość objawów OZW, przebytą edukację zdrowotną oraz znajomość postępowania w przypadku wystąpienia OZW. Wnioski. Edukacja prowadzona przez lekarzy i pielęgniarki istotnie wpływa na znajomość postępowania w OZW – pacjenci posiadający wiedzę wykazują szybszą reakcję w poszukiwaniu pomocy medycznej. Pacjenci znający postępowanie w OZW szybciej reagują i w krótszym czasie decydują się na leczenie szpitalne.
EN
Background. Acute coronary syndrome (ACS), especially with the ST elevation, is acute cardiac condition that requires rapid medical intervention. One of the priorities of the treatment of ACS, is fast providing medical care. Most of the deaths from ACS occurs in the prehospital phase in the first hour of the onset of symptoms due to ventricular fibrillation and sudden cardiac arrest. Objectives. The aim of study is to determine the causes of the delays of hospitalizations among patients with ACS. Material and methods. The study included 71 patients (41 men, 30 women) of the District Medical Centre in Brzeg Dolny, Lower Silesia adopted from May to September 2013, who undergo medical treatment previously in cardiology wards, reporting to checkups following acute coronary syndrome. The study used an anonymous questionnaire. For the calculations and charting we used a computer program STATISTICA v. 9.0. and EXCEL spreadsheet. For statistical significant difference, assumed the critical level of significance of p < 0.05. Results. Determinants which causes the delay of hospitalization of patients with ACS are: education, place of residence, previous incidents ACS, knowledge of symptoms of ACS, previous health education and knowledge of the proceedings in the case of ACS. Conclusions. Education provided by doctors and nurses significantly affects the knowledge of the proceedings in ACS – patients with knowledge, have a faster response in seeking medical help. Patients who are familiar with the proceedings in ACS react faster and decide to go to the hospital much faster.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
71-76
Physical description
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Internistycznego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, bianko@poczta.onet.pl
References
 • Wożakowska-Kapłon B. Terapia hipercholesterolemii w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego – jaki cel, jaka statyna, jaka dawka? E-czasopismo Folia Cardiol 2014; 9(1): 56.
 • Uprawnienia Wojewody na podstawie działania Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.). Rejestr czasów transportu pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi przekazywanych do pracowni kardiologii inwazyjnej.
 • Jankowski P, Bednarek A, Kawecka-Jaszcz K. Wpływ medialnych kampanii edukacyjnych na długość opóźnienia przedszpitalnego u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym – przegląd systematyczny. Kardiol Pol 2010; 68: 332.
 • Wellens H. Conover M. EKG w stanach nagłych. Wrocław: Elsevier, Urban & Partner; 2009: 222.
 • Poloński L, Gąsior M, Gierlotka M. Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych (PL-ACS). Charakterystyka kliniczna, leczeni i rokowanie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi w Polsce. Kardiol Pol 2007; 65(8): 861–872.
 • Khraim FM, Carey MG. Predictors of pre-hospital delay among patients with acute myocardian infraction. Patient Educ Couns 2009; 75: 155–161.
 • Kopeć G, Podolec P. Postępowanie pacjenta a opóźnienie w rozpoczęciu leczenia ostrego zespołu wieńcowego. Kardiol Pol 2009; 67: 813.
 • Grajek S, Araszkiewicz A, Główka A. Opóźnienie terapii w zawale serca – miejsce leczenia trombolitycznego w fazie przedszpitalnej. Post Kardiol Interw 2007; 3(2): 97–104.
 • Śpiewak M. Postępowanie przedszpitalne w ostrych zespołach wieńcowych. Przew Lek 2007; 7: 16.
 • Janus M, Cugowska M, Lesiak M, i wsp. Różnice związane z płcią w przebiegu klinicznym i rokowaniu u pacjentów z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST, leczonych za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Folia Cardiol 2004; 11(11): 817–823.
 • Jankowska B, Uchmanowicz I, Łoboz-Grudzień K, i wsp. Występowanie czynników ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych – różnice między płciami. Pol Przegl Kardiol 2010; 12(4): 287–290.
 • Walkiewicz M, Krówczyńska D, Kuchta U, et al. Acute coronary syndrome – how to reduce the time trom the onset of chest pain to treatment? Kardiol Pol 2008; 66(11): 1163–1170.
 • Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2010: 161.
 • Górska H, Bartczuk A, Jankowska B. Rola edukacji zdrowotnej w zmianie stylu życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego leczonych angioplastyką wieńcową. W: Łoboz-Grudzień K, Panaszek B, Uchmanowicz I, red. Jakość życia w chorobach wewnętrznych. Wrocław: Akademia Medyczna; 2008: 80–88.
 • Pogorzelska H, Wołkanin-Bartnik J. Mądry Polak po szkodzie? Znajomość i zastosowanie zasad prewencji wtórnej wśród osób po 60. roku życia, po przebyciu ostrego zespołu wieńcowego. Kardiol Pol 2009; 67(Supl. 3): 134–135.
 • Hałaczkiewicz A, Tomaszewska M, Nergusz-Kawecka M, et al. Gender and symptoms of acute coronary syndrome- is clinical presentation of acute coronary syndromes in women different from those i n men? Reviews. Clin Exp Med 2007; 16(3): 457.
 • Sadowski M, Gąsior M, Poloński L. Zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) u kobiet. Polskie kobiety na tle innych populacji kobiet. Przew Lek 2010; 4: 98.
 • McSweeney J, Cody M, O’Sullivan P, et al. Women’s early warning symptoms of acute myocardial infraction. Circulation 2003; 108(21): 2619–2623.
 • Sobień B, Podolec M, Kopeć G, i wsp. Zmiany w zakresie znajomości czynników ryzyka i źródeł informacji o prewencji chorób sercowo-naczyniowych wśród uczestników obchodów Światowego Dnia Serca w Krakowie na przestrzeni lat. Kardiol Pol 2009; 67(6, Supl. 3): 106.
 • Armstrong P, Fu Y, Chang W, et al. Acute coronary syndromes in the GUSTO-IIb trial. Prognostic insights and impact of recurrent ischemia. Circulation 1998; 98: 1860–1868.
 • Ziębicka J, Gajdosz R. Wybrane aspekty lęku u chorych oczekujących na operację. Anestezjol Int Terapia 2006; 1: 41–44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fca05b9-d005-4d13-b0c3-18d02c21c679
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.