PL EN


Journal
2018 | 4 | 5 | 1001-1007
Article title

Феномен насильства над дітьми в освітньому середовищі України

Authors
Content
Title variants
EN
The Phenomenon of Violence against Children in the Educational Environment of Ukraine
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
У статті досліджується феномен насильства на дітьми у освітньому середовищі. Аналізуються чинники, що загострюють насильство в освітньому середовищі. Висвітлюються проблеми захисту дітей від насильства у освітньому середовищі. Досліджено поняття шкільною медіації як примирення сторін шкільного конфлікту за допомогою однолітка-медіатора. Відзначено, що держава, школа та органи управління освітою мають бути зацікавленні у введенні медіаторських практик. Вони сприяють покращенню шкільної атмосфери, налагодженню діалогу всередині шкільного середовища та досягненню компромісу. Відзначається, що школи не бажають зазвичай афішувати конфлікт на рівні громадськості; медіація забезпечує таку можливість, не замовчуючи при цьому конфлікту умисно та не порушуючи прав, свобод і законних інтересів дітей. Узагальнено досвід європейських країн у сфері профілактики насильства над дітьми у освітньому середовищі. Метою статті є дослідження феномену насильства в освітньому середовищі України, окреслення шляхів вдосконалення теоретичної та нормативної бази з цього питання. Для реалізації поставленої мети проведено емпіричне дослідження, в якому взяли участь 180 дітей віком 17 років, що навчаються на першому курсі у Навчально-науковому інституті права та психології Національного університету «Львівська політехніка». Вивчаючи теоретико-методологічні аспекти зазначеної проблеми дослідження, застосовувалися такі теоретичні методи: аналіз, синтез, узагальнення даних психолого-педагогічної, науково-методичної літератури. Доведено, що своєчасне та якісне реагування уповноважених органів та застосування ними всіх можливих заходів у випадку вчинення насильства щодо дітей є запорукою формування здорового у всіх сенсах цього слова суспільства.
EN
The article investigates the phenomenon of violence against children in the educational environment. The factors that exacerbate violence in the educational environment are analyzed. The problems of protecting children from violence in the educational environment are highlighted. The paper examines the concept of school mediation as reconciliation of the sides of a school conflict with the help of a peer mediator. It is noted that the state, the school, and the educational authorities should be interested in introducing mediatory practices. The latter contribute to the improvement of the school environment, facilitate dialogue within the school environment, and help achieve compromises. It is noted that schools do not normally want to advertise conflicts at the public level, and mediation provides such a possibility without deliberately concealing the conflicts and without violating the rights, freedoms and legitimate interests of children at the same time. The article sums up the experience of European countries in the field of prevention of violence against children in the educational environment. The main objective of the article is to study the phenomenon of violence in the educational environment of Ukraine, to outline the ways of improving the theoretical and regulatory framework on this issue. In order to achieve this goal, an empirical study was conducted, in which 180 children under the age of 17, who are first-year students at the Educational and Scientific Institute of Jurisprudence and Psychology of Lviv Polytechnic National University, took part. When studying theoretical and methodological aspects of the research problem, the following theoretical methods were used: analysis, synthesis, generalization of the data of psychological and pedagogical, scientific and methodological literature. It is established that it should be remembered that timely and qualitative response of the authorized bodies and their application of all possible measures in case of violence against children is a guarantee of the formation of a healthy, in every sense of the word, society.
Journal
Year
Volume
4
Issue
5
Pages
1001-1007
Physical description
Dates
published
2018-05-28
Contributors
 • Lviv Polytechnic National University
References
 • Bulgakova, E. E., Vilacheva, M. N., & Morozov, G. B. (2012). Professija «uchitel'» opasnosti ot zloupotreblenija uchashhimisja svoimi pravami [Profession “teacher”: the risk of abusing the righ to lesrn]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii, 6, 158–163 (in Russian) [Булгакова, Е. Е., Вилачева, М. Н., & Морозов, Г. Б. (2012). Профессия «учитель» опасности от злоупотребления учащимися своими правами. Педагогическое образование в России, 6, 158–163].
 • Guljaeva, K. Ju. (2007). Agressivnost' i ee osobennosti v podrostkovom vozraste [Aggressiveness and its characteristics in adolescent retaliation]. Omskij nauchnyj vestnik, 3, 107–110 (in Russian) [Гуляева, К. Ю. (2007). Агрессивность и ее особенности в подростковом возрасте. Омский научный вестник, 3, 68–72].
 • Dubinina, S. N. (2009). Agressija kak strategija adaptacii deviantnyh podrostkov [Aggression as a strategy for adapting deviant adolescents]. SPO, 4, 41–44 (in Russian) [Дубинина, С. Н. (2009). Агрессия как стратегия адаптации девиантных подростков. Среднее профессиональное образование, 4, 41–44].
 • Olweus, D. (2001). Bullying at school: tackling the problem. The OECD Observer, 225, 24–26.
 • Drozdov, O. (2007). Fenomen tretyruvannia u shkoli: shliakhy vyrishennia problem [Tertiary phenomenon in school: ways to solve a problem]. Sotsialna psykholohiia, 6, 124–132 (in Ukrainian) [Дроздов, О. (2007). Феномен третирування у школі: шляхи вирішення проблеми. Соціальна психологія, 6, 124–132].
 • Pro vzhyttia dodatkovykh zakhodiv shchodo profilaktyky ta zapobihannia zhorstokomu povodzhenniu z ditmy [On taking additional measures to prevent and combat the ill-treatment of children] (Ukraine), 25 December 2006, No 844. Retrieved April 1, 2018, from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS4976.html (in Ukrainian) [Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми (Україна), 25 грудня 2006, № 844. Актуально на 01.04.2018. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS4976.html].
 • Dubrovska, Ye., Yasenovska, M., & Alieksieienko, M. (2009). Nasylstvo v shkoli: analiz problemy ta dopomoha, yakoi potrebuiut dity ta vchyteli u yii rozviazanni [School violence: An analysis of the problem and the help children and teachers need to solve]. Kyiv: Zhinochyi konsortsium Ukrainy (in Ukrainian) [Дубровська, Є., Ясеновска, М., & Алєксєєнко, М. (2009). Насильство в школі: аналіз проблеми та допомога, якої потребують діти та вчителі у її розв’язанні. Київ: Жіночий консорціум України].
 • Durniak, L. (2013). Shkilna mediatsiia yak zasib vyrishennia konfliktiv sered pidlitkiv [School Mediation as a Means of Resolving Conflicts among Adolescents]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity, 5, 191–200 (in Ukrainian) [Дурняк, Л. (2013). Шкільна медіація як засіб вирішення конфліктів серед підлітків. Педагогіка і психологія професійної освіти, 5, 191–200].
 • UNESCO. (2009). Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice. Warsaw: OSCE.
 • Leko, I. B., & Chuiko, H. V. (2011). Mediatsiia [Mediation]. Chernivtsi: Knyhy – XXI (in Ukrainian) [Леко, І. Б., & Чуйко, Г. В. (2011). Медіація. Чернівці: Книги – XXI].
 • Ortynska, N. V. (2016). Pravovyi status nepovnolitnikh: teoretyko-pravove doslidzhennia [Legal status of minors: theoretical and legal research]. Lviv: SPOLOM (in Ukrainian) [Ортинська, Н. В. (2016). Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове дослідження. Львів: СПОЛОМ].
 • Knowlton, T. (2014). Stop a Bully Statistics Since 2009. Retrieved April 1, 2018, from http://www.stopabully.ca/about-us/stopabully-statistics
 • Government of Ontario. (2018). The Education Act. Provincial Code of Conduct. Retrieved April 1, 2018, from http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e02_e.htm#BK565
 • Lushpai, L. I. (2014). Dosvid Velykoi Brytanii shchodo podolannia bulinhu u serednii shkoli [British experience of overcoming bullying atsecondary schools]. In O. Kikinezhdi (Ed.), Dytynstvo bez nasyllia : suspilstvo, shkola i simia na zakhysti prav ditei (pp. 102–105). Ternopil: Stereoart (in Ukrainian) [Лушпай, Л. І. (2014). Досвід Великої Британії щодо подолання булінгу у середній школі. В О. Кікінежді (Ред.), Дитинство без насилля : суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей (с. 102–105). Тернопіль: Стереоарт].
 • Lutsenko, O. (Ed.). (2012). Yak borotys z nasylliam v shkoli? (Problema nasylstva ta ahresyvnykh dii uchniv ZOSh i yak yii protystoiaty [How to deal with violence in school? (The problem of violence and aggression of students in secondary schools and how to resist it)]. Sumy: SumDPU im. A. S. Makarenka) (in Ukrainian) [Луценко, О. (Ред.). (2012). Як боротись з насиллям в школі? (Проблема насильства та агресивних дій учнів ЗОШ і як їй протистояти). Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка].
 • Gang Resistance Education and Training. (2018). “Choose to Be G.R.E.A.T.” Week. Retrieved April 1, 2018, from https://www.great-online.org
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fcfd86d-4828-4a87-a088-9c5bd9e03dc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.