PL EN


2018 | 538 | 244-261
Article title

Potencjał technoparków jako kluczowy czynnik rozwoju klastrów w Polsce

Content
Title variants
EN
Technoparks potential as a key factor of clusters development in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na wybranych zagadnieniach dotyczących roli i znaczenia technoparków w procesie rozwoju klastrów w Polsce. Zaprezentowane w nim rozważania prowadzono głównie w oparciu o analizę danych zastanych i klasyczny przegląd literatury przedmiotu. Artykuł składa się z dwóch części, w których scharakteryzowano strategiczny wymiar funkcjonowania technoparków jako instytucji otoczenia biznesu oraz zakres ich aktywności na rzecz rozwoju klastrów. W świetle wyników badań własnych wykazano, że współpraca technoparków z klastrami, na różnych zasadach i w różnej formie, związana jest bezpośrednio z ich misją, w tym celami strategicznymi. Na tym tle podkreślono, że technoparki i klastry współtworzą ekosystem przedsiębiorczości sprzyjający transferowi wiedzy i technologii. Podjęta na gruncie nauk o zarządzaniu problematyka badań odnosi się do istoty przedsiębiorczości strategicznej w gospodarce opartej na wiedzy.
EN
The article focuses on selected issues concerning the role and importance of technoparks in the cluster development process in Poland. The considerations were based mainly on desk research and literature review. The article consists of two parts, in which the strategic dimension of the functioning of technoparkes and the scope of activity of these business environment institutions for clusters were characterized. In the light of the results of qualitative research, it has been shown that cooperation between technoparks and clusters, on different principles and in various forms, is directly related to their mission, including strategic objectives. Against this background, it was emphasized that the technoparks and clusters co-create a favorable entrepreneurial ecosystem which is conductive to the transfer of knowledge and technology. The research problem in the field of management sciences, analyzed by the authors as part of the article is directly related to the essence of strategic entrepreneurship within knowledge-based economy.
References
 • Adamska J., Kotra J., 2011, Kreowanie środowiska innowacyjnego w parkach technologicznych, PARP, Poznań–Gliwice.
 • Baranowska A., Gąska J., Lis M., Pelle D., Skrok Ł., 2009, Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów – analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Bembenek B., 2017, Przedsiębiorczość akademicka w klastrach wysokich technologii jako przejaw inteligentnej specjalizacji, Modern Management Review, vol. 22, nr 4 (24), s. 9-32.
 • Błaszczyk M., Kwieciński L., Stawicka M., Wróblewski M., 2017, Przedsiębiorstwa w parkach technologicznych a paradygmat gospodarki opartej na wiedzy, Gospodarka Narodowa, nr 1 (287), s. 69-94.
 • Furtak J., 2004, Park naukowo-technologiczny jako instrument wspierania konkurencyjności i rozwoju regionu, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. 38, s. 121-132.
 • Gołębiowska E., 2013, Parki technologiczne jako przykład innowacji w zakresie społecznej odpowiedzialności, Krakowskie Studia Małopolskie, nr 18, s. 279-298.
 • Hołub-Iwan J., Olczak A.B., Cheba K., 2012, Benchmarking parków technologicznych w Polsce – edycja 2012, PARP, Warszawa.
 • Huczek M., 2007, Parki naukowo-technologiczne a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, nr 2, s. 47-60.
 • Kazojć K., 2016, Model transferu technologii w klastrach morskich w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Komor A., 2017, The role of the institutional support of the entrepreneur in the region in the development of investment attractiveness, Economic and Regional Studies, vol. 10, s. 21-35.
 • Krzak J., 2011, Parki i inkubatory technologiczne w Polsce, Studia BAS, nr 1 (25), s. 97-116.
 • Machnik-Słomka J., Kordel P., 2012, Modele biznesowe parków naukowo-technologicznych a strategie sieciowe klientów parków, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 55, s. 237-257.
 • Matusiak K.B. (red.), 2011, Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych, PARP, Warszawa.
 • Mażewska M., Milczarczyk A., Szynka A., 2014, Raport o firmach działających w parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce w 2013 roku, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań–Warszawa.
 • Nowak M., 2011, Park technologiczny jako korzyść terytorialna i podmiot marketingu terytorialnego, Studia Ekonomiczne i Regionalne, t. V, nr 2, s. 26-33.
 • Oleksiuk A., 2008, Rola parków technologicznych w podnoszeniu konkurencyjności regionów na przykładzie Parku Technologicznego w Warszawie, Studia i Materiały, nr 1, s. 49-62.
 • Oleksiuk A., 2009, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa.
 • Pelle D., Bober M., Lis M., 2008, Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Sobkowicz P., 2013, Rola parków naukowo-technologicznych w komunikacji między instytucjami naukowymi a przemysłem, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, nr 4 (10), s. 3-18.
 • Supińska B., 2017, Klaster Obróbki Metali w BPN-T będzie mobilizował firmy do współpracy biznesowej, https://bpnt.bialystok.pl/PL/aktualnosci/klaster-obrobki-metali-w-bpnt (2.08.2018).
 • Surdej A., Wach K., 2008, Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość–Edukacja, t. 4, s. 75-81.
 • Tórz A., Kotra J., 2012, Rezultaty działania parków i inkubatorów technologicznych w kontekście oceny ich funkcjonowania, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 93, s. 89-103.
 • Tylec T., Wałęga G., 2006, Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 728, s. 81-108.
 • Ustawa z 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, DzU, nr 41, poz. 363 ze zm.
 • Wróblewski M., Kwieciński L., 2016, Innowacyjność firm-lokatorów polskich parków technologicznych – wybrane wyniki badań terenowych, Ekonomia XXI wieku, nr 3 (11), s. 259-274.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fd0bbfb-2033-44ae-aa3a-855dda6241fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.