PL EN


2015 | 2(33) | 111-130
Article title

"Nie taka Unia straszna, jak ją malują?" Stan integracji europejskiej i przyszłość Unii Europejskiej w oczach Polaków w świetle badań jakościowych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
‘The Union’s not so black as it’s painted’? The state of the European integration and the future of the European Union in the eyes of Poles. The qualitative analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Debate on Polish membership in the European Union has started almost immediately after 1989. Closer to the membership negotiations and enlargement – it became more concrete even though concentrated predominantly on the conditions of membership. Even after the membership the debate on the European integration concentrated on the benefits and costs of membership. Secondly, the impact of the integration on functioning of Polish – still young and fragile – democracy in Poland was debated. Thirdly, the axiological dimension of the debate focuses on how the European integration will impact the value system in Poland. There was only little interest of the future of integration, and the debate rather focused on what would be the benefits for the country. The main aim of this article is to present how today – ten years after the enlargement – issues connected with the European integration are debated by the ordinary citizens. The special focus will be put on how they perceive the future of the European integration in the context of economic crisis in Europe.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • CBOS, Komunikat z badań nr 52/2014, 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, IV 2014, [online] http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_052_14.PDF.
 • Cichocki M., Porwanie Europy, Kraków–Warszawa 2004, Biblioteka Myśli Politycznej, 39.
 • Delong M., The Approach of Pope John Paul II to European Integration, przeł. A. Gąsior‑Niemiec, „Politics and Society” (Rzeszów) 2011, nr 8.
 • Díez Medrano J., Framing Europe. Attitudes to European Integration in Germany, Spain, and the United Kingdom, Princeton 2003, Princeton Studies in Cultural Sociology.
 • Eriksen E.O., Fossum J.E., Europe’s Challenge. Reconstituting Europe or Reconfiguring Democracy?, [w:] RECON. Theory in Practice, red. ciż, Oslo 2009, RECON Report, 8. ARENA Report, 2/09.
 • Eurobarometer, Standard Eurobarometer 80 / Autumn 2013, Public opinion in the European Union, XII 2013, [online] http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_first_en.pdf.
 • Geremek B., Szansa i zagrożenie. Polityka i dyplomacja w rodzinnej Europie, rozm. D. Maciejewska, Warszawa 2004, Odnawianie Starego Kontynentu.
 • Góra M., Solidarity of Citizens and of States in the European Union, „Visegrad Insight” 2013, nr 2.
 • Góra M., Who Belongs to Europe? Perceptions of the Future EU Enlargement in Polish Society (w druku).
 • Góra M., Mach Z., Between Old Fears and New Challenges: The Polish Debate of Europe, [w:] European Stories. Intellectual Debates on Europe in National Contexts, red. J. Lacroix, K. Nicolaïdis, Oxford 2010.
 • Góra M., Zielińska K., Crisis‑driven Renationalisation of Discourse on the European Integration on the EU New Member States (Polish Case Study). Paper at the European Sociological Association 11th Conference: „Crisis, Critique and Change”, Turin, Italy, VIII 2013.
 • Jabłońska B., O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie. Debata nicejsko‑konstytucyjna w prasie codziennej, Kraków 2009.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do zgromadzenia posłów i senatorów, 11 VI 1999, Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP III kadencji, [online] http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf.
 • Janion M., Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2007.
 • Jedlicki J., Polskie położenie i europejska szansa, „Gazeta Wyborcza” 2007, 31 III – 1 IV.
 • Kaźmierczak M., Funkcje metafor w relacjach Polski z Unią Europejską, „Przegląd Zachodni” 2009, R. 65, nr 3.
 • Kłoczowski J., Polska‑Europa. Od Gniezna 1000 roku do Polski w Unii Europejskiej, Gdańsk 2002, Eseje Historyczne.
 • Krasnodębski Z., Demokracja peryferii, Gdańsk 2005, Idee i Polityka.
 • Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej, Warszawa 2008.
 • Longhurst K., Zaborowski M., The New Atlanticist. Poland’s Foreign and Security Policy Priorities, London 2007, Chatham House Papers.
 • Mach Z., Wstęp, [w:] Polska lokalna wobec integracji europejskiej, red. tenże, D. Niedźwiedzki, Kraków 2001.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2003 r. o wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, [online] http://referendum2003.pkw.gov.pl/informacje_prasowe/Obwieszczenie_o_wyniku_referendum_akcesyjnego.htm.
 • Polska lokalna wobec integracji europejskiej, red. Z. Mach, D. Niedźwiedzki, Kraków 2001.
 • Sokolewicz Z., Polish Debate on European Christian Values. Some Thoughts on Marginal Issues of Poland’s Negotiations of Membership of the European Union, [w:] On the Road to the European Union. Applicant Countries’ Perspective, red. D. Milczarek, A.Z. Nowak, Warszawa 2003.
 • Styczyńska N., Bundle of Emotions. Polish Identity and Euroscepticism, [w:] Identités et espaces publics européens, red. R. Gura, N. Styczyńska, Paris 2014, Local & Global.
 • Żuk G., Europe in Polish Public Discourse, Frankfurt am Main 2013, Studies in European Integration, State and Society, 2.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fd2cf02-646f-41f9-b854-695b6ed1669c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.