PL EN


2019 | 44 | 29-47
Article title

Wyeksponowany motyw Wyjścia w Mk 6,45-52

Content
Title variants
EN
The Underscored Exodus Motif in Mk 6,45-52
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Św. Marek używa motywu Wyjścia w swojej Ewangelii, aby ukazać związek między różnymi wydarzeniami w życiu Jezusa, Mojżesza oraz Izraelitów od czasu ich pobytu w Egipcie do zakończenia wędrowania na pustyni. Wydarzenie kroczenia Chrystusa po wodach Jeziora Galilejskiego zawiera szczegóły znajdujące się tylko w Ewangelii Marka i mogą one być lepiej zrozumiane w kontekście Wyjścia. To spostrzeżenie jest szczególnie ważne wówczas, gdy wybrane wyrażenia greckie w Mk 6,45-52 są analizowane w świetle Septuaginty oraz wybranych przekładów Nowego Testamentu na język hebrajski. Czynności, które normalnie mogą być trudne do wyjaśnienia – jak np. zamierzone przejście Chrystusa obok Apostołów po jeziorze – stają się bardziej czytelne w świetle starotestamentowego motywu Wyjścia.
EN
Saint Mark uses the Exodus motif in his Gospel to show the connection between various events in the life of Jesus, Moses and the people of Israel from their time in Egypt until the end of their sojourn in the desert. The episode of Christ walking on the waters of the Sea of Galilee contains various details unique to Mark’s Gospel which can be better explained when placed in the context of the Old Testament Exodus event. This is made especially clear when various Greek expressions in Mk 6,45-52 are examined in light of both the Septuagint and selected translations of the New Testament into Hebrew. Details which would be otherwise difficult to explain – such as the Lord passing the Apostles by on the lake – become better understood in light of the Exodus event in its various stages in the Old Testament.
Year
Issue
44
Pages
29-47
Physical description
Contributors
 • Wigry
References
 • Allison, Jr., D.C., The New Moses. A Matthean Typology, Minneapolis, Minnesota 1993.
 • Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Kraków 2012.
 • Boring, M.E., Mark. A Commentary (The New Testament Library), Louisville, Kentucky 2006.
 • Caddick, R. The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ, in Hebrew; corrected from the version published by Dr. Hutter, at Nuremburg 1599; and republished by Dr. Robertson, at London 1661, London 1798.
 • Carmignac, J. Evangiles de Matthieu et de Marc traduits en hébreu en 1668 par Giovanni Battista Iona retouchés en 1805 par Thomas Yeates (Traductions hébräiques des Evangiles rassemblées; 2), Turnhout 1982.
 • Carpenter, E., Exodus: Theology of, w: Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, red. Willem A. VanGemeren, t. 4, Grand Rapids, Michigan 1997, 605-615.
 • Delitzsch, F., Sifrey Habrit Hachadasha. Neetakim Milshon Yavan Lilshon Iwrit [ עברית ספרי הברית החדשה. נעתקים מלשון יון ללשון ], London 1960.
 • Donahue, J.R. – Harrington, D.J., The Gospel of Mark (Sacra Pagina, 2), Collegeville, Minnesota 2002.
 • Ebel, G., o`do,j, w: The New International Dictionary of New Testament Theology, t. 3, red. C. Brown, Grand Rapids, Michigan 1986, 935-943.
 • Elowsky, J.E., John 1-10 (Ancient Commentary on Scripture. New Testament; IV a), Downers Grove, Illinois 2006.
 • Garland, D.E., The NIV Application Commentary: Mark, Grand Rapids, Michigan 1998.
 • Goakman, B.R., Brit Chadasha Al Pi Hamashiach. Neetak Milshon Yavan Lilshon Iwri ] ברית חדשה על פי המשיח. נעתק מלשון יון ללשון עברית [ , London 1813.
 • Gundry, R.H., Commentary on the New Testament. Verse by Vesre Explanations with a Literal Translation, Peabody, Massachusetts 2010.
 • Healy, M., The Gospel of Mark (Catholic Commentary on Sacred Scripture), Grand Rapids, Michigan 2008.
 • Keener, C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu (red. W. Chrostowski, Prymasowska seria biblijna), Warszawa 2000.
 • Koehler, L. – Baumgartner, W., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, I-II , Leiden 2001.
 • Liddell, H.G. – Scott, R., A Greek-English Lexicon, New York 1996.
 • Malina, A., Ewangelia według świętego Marka. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament; I-II ), Częstochowa 2005.
 • Marcus, J., Mark 1-8 (The Anchor Bible), New York 2000.
 • Margoliouth, E., Habrit Hachadasha Al Pi Hamashiach. Im Nekudot Utamim. Gam Mar-e Psukim Wehearot Al Hagilayon [ על הגליון הברית החדשה על פי המשיח. עם נקודות וטעמים. גם מראה פסוקים והערות , London 1923.
 • Pitre, B., The Case for Jesus. The Biblical and Historical Evidence for Christ, New York 2016.
 • Popowski, R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997.
 • Salkinson, I. – Ginsburg, C.D., Habrit Hachadasha. Haataka Milshon Yavan Lilshon Iwrit הברית החדשה. העתקה מלשון יון ללשון עברית[ [, London 1886.
 • Sellers, O.Q., Seed & Bread. Studies in Positive Biblical Theology, I-II , Pasadena, California 2009.
 • Sifrej habrit hachadasha. Tirgum Chadash [ ספרי הברית החדשה. תרגום חדש ], Jerusalem 2000.
 • Ta-Szema, I., יציאת מצרים , w: Encyclopaedia Hebraica, red. M. – B. Peli, Jerusalem 1971, t. 20, 186-192.
 • Watts, R. E., Isaiah’s New Exodus in Mark, Grand Rapids, Michigan 1997.
 • Weclewski, Z., Słownik grecko-polski, Lwów 1929.
 • Yarbro-Collins, A. Mark. A Commentary (Hermeneia. A Critical and Historical Commentary on the Bible), Minneapolis, Minnesota 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fdd5742-8365-4cae-a2f9-6189efeb1de2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.