PL EN


2016 | 16/2 | 233-250
Article title

Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora

Content
Title variants
EN
Advertising of dietary supplements as a challenge for legislator and regulator
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba przybliżenia tematu reklamy suplementów diety w obliczu rozpoczynającej się dyskusji nad stosownymi rozwiązaniami w sferze regulacji prawnej a także o roli samoregulacji w tym obszarze. W szczególności warto zastanowić się, gdzie tkwi źródło problemów: czy w niedostatecznym uregulowaniu prawnym, czy może raczej w obszarze egzekwowania obowiązujących norm prawnych; jaka jest rola ustawodawcy, a jaka regulatora w rozwiązywaniu problemów i eliminowaniu zagrożeń, jakie niesie aktywność reklamowa w przedmiotowym obszarze. Temat reklamy suplementów diety, a szerzej: produktów zdrowotnych i leczniczych, jest tematem wieloaspektowym, wykraczającym poza ramy jednego opracowania, z całą pewnością rozwojowym i zasługującym na szczegółową analizę.
EN
The aim of the article is an attempt to bring the topic of advertising of dietary supplements in the face of the beginning of the discussion on the relevant solutions in the sphere of legal regulation and on the role of self-regulation in this area. In particular, it is worth considering, where lies the source of problems: in insufficient legal regulation, or rather in the area of enforcement of existing legal norms; what is the role of the legislature and governor in solving problems and eliminating the risks of advertising activity in the area. The subject of the advertising of dietary supplements, and more broadly: health products, is multi-faceted and it goes beyond the one develop, but it is certainly growing and noteworthy detailed analysis.
Year
Volume
Pages
233-250
Physical description
References
 • Góral L., Reklama a informacja o usługach bankowych, [w:] Reklama. Aspekty prawne, red. M. Namysłowska, Warszawa 2012.
 • Guidance on the Implementation/Application of Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial Practices, Brussels, 3 December 2009, SEC(2009) 1666.
 • Harasimiuk D.E., Reklama towarów sensytywnych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, [w]: M. Namysłowska (red.), Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012
 • McGarry E.D., The Propaganda Function in Marketing, “The Journal of Marketing”, Oct. 1958, nr 2.
 • Mokrysz-Olszyńska A., Ochrona interesów konsumentów na rynku UE – spojrzenie z perspektywy ochrony konkurencji i ładu rynkowego, [w:] J. Frąckowiak, R. Stefanicki (red.), Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile, Wrocław 2011.
 • Mokrysz-Olszyńska A., Komunikacja nieformalna w marketingu a zakaz reklamy ukrytej, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH””, z. 27, Warszawa 2010.
 • Mokrysz-Olszyńska A., Ochrona interesów uczestników działalności rynkowej w głównych systemach prawnych państw kapitalistycznych, Warszawa 1989.
 • Saladin P.W., Das Recht auf Werbung und seine oeffentlich-rechtliche Schranken, Bern 1969.
 • Seyffert R., Werbelehre, Theorie und Praxis der Werbung, Stuttgart 1966.
 • Skubisz R., Reklama nierzeczowa, [w:]Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 1994.
 • Stefanicki R., Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej – dyrektywa 2005/29/WE, Warszawa 2007.
 • Świerczyński M., Reklama leków a informacja internetowa o lekach po dniu 1 maja 2011 r., [w:] M. Namysłowska (red.), Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012.
 • Waglowski P., Informacja handlowa w komunikacji elektronicznej, „Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji” 2003, nr 3.
 • Wiszniewska I., Polskie prawo reklamy, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2feda557-4dc9-4df1-9a72-83449d423c5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.