PL EN


2015 | 4 | 5-24
Article title

Historyczne centrum Uniejowa w kontekście rozwoju funkcji uzdrowiskowej – rola i znaczenie

Content
Title variants
EN
Historical centre of Uniejów in the context of spa function development
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Uniejów stoi w obliczu ważnych przemian. Realizacja nowoczesnej infrastruktury uzdrowiskowo-rekreacyjnej i uzyskanie statusu uzdrowiska niosą ze sobą ogromne możliwości rozwojowe. Faktyczny rozwój dotyczy jednak tylko nowych terenów. Tymczasem, jak wykazują badania, układy przestrzenne o podwójnej, miejsko-zdrojowej tożsamości doskonale się dopełniają, gdy miasto obsługuje ruch turystyczny, a zespół zdrojowy pełni funkcje uzdrowiskowe. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia takiej relacji jest atrakcyjność turystyczna obszarów miejskich, która wyraża się m.in. obecnością wyraźnego genius loci, harmonijną, zwartą zabudową z cechami unikatowości oraz atrakcyjnością przestrzeni publicznych. Autorka artykułu koncentruje się na ocenie atrakcyjności przestrzennej (morfologicznej) Uniejowa pod kątem jego przydatności dla potrzeb turystyki. Badania obejmują: analizę rozwoju przestrzennego, analizę in situ, analizę struktury zabudowy oraz ocenę atrakcyjności przestrzeni publicznych, zrealizowaną w postaci „krzywej wrażeń” (badanie objęło główne przestrzenie publiczne miasta, łączące zespół miejski z zespołem termalnym). Efektem prac jest próba wskazania komponentów atrakcyjności zespołu miejskiego Uniejowa oraz głównych przeszkód w jego aktywizacji turystycznej.
EN
Uniejów is changing. Implementation of modern spa facilities and acquiring the status the health resort carry a great potential for development, but at present it only applies to new areas of the spa. However, as studies show, the double spatial layouts (town - spa), perfectly complement each other when the health resort area support the spa movement but the town support the tourism movement. A necessary condition for the existence of such a relationship is tourist attractiveness of urban areas, which is expressed by the: presence of explicit genius loci, the harmonious, compact buildings with features of uniqueness and quality of public spaces. The article focuses on the evaluation of spatial (morphological) attractiveness of Uniejów, in terms of its usefulness for the needs of tourism. The study includes an analysis of spatial development, in situ analysis, analysis of the buildings structure and the evaluation of the public spaces, realized as the “experience curve” (the study covered the main public spaces, that link the urban complex with the thermal area). The effect is an attempt to identify the main components of the attractiveness of the Uniejów urban complex and the main obstacles of tourist elicitation.
Year
Volume
4
Pages
5-24
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka
References
 • Cieślak A., Funkcja uzdrowiskowa i krajobraz kulturowy, jako katalizatory rozwoju małego miasta (Studium miejscowości regionu łódzkiego – Uniejowa i Poddębic), praca doktorska, promotor prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski, materiał niepublikowany, Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ, Łódź 2013.
 • Janik M., Socjokulturowe aspekty miejsc zamieszkania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004
 • Januszewska M., Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce, [w:] A. Panasiuk (red.), Markowe produkty turystyczne, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – Niechorze 2004, s. 219–233.
 • Kajzer L., Augustyniak J., Wstęp do studiów nad świeckim budownictwem obronnym sieradzkiego w XIII–XVII/XVIII wieku, Łódź 1986.
 • Kalinowski W., Trawkowski S., Studium historyczno-konserwatorskie Uniejowa, materiały Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 1956.
 • Kłosek-Kozłowska D., Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 • Kosiński W., Aktywizacja turystyczna małych miast, Aspekty architektoniczno-krajobrazowe, Politechnika Krakowska, Kraków 2000.
 • Kosiński W., Kształtowanie krajobrazu kulturowego - miasteczko turystyczne na przykładzie Janowca nad Wisłą, „Ochrona Zabytków”, nr 3–4, 1995, s. 266–282.
 • Krantz L., Zamek w Uniejowie, PWN, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Konińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Warszawa–Poznań 1980.
 • Kulesza M., Rozwój przestrzenny miasta, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995, s. 465–491.
 • Mazurski K.R., Elementy krajoznawcze w ofercie uzdrowisk sudeckich, [w:] T. Iwanek (red.), Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, Wyższa szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2006, s.171–179.
 • Muszyńska E., Problemy zagrożonych reliktów urbanistycznych małych miast, PWN, Warszawa 1977.
 • Pawłowska K., Idea swojskości miasta, Politechnika Krakowska, Kraków 2001.
 • Pawłowski K., Geometryzacja, jako czynnik dyscyplinujący organizację przestrzeni miejskiej, Studium Urbis, Warszawa, 2003, s. 151–159.
 • Salm J., Zabytki Uniejowa. Urbanistyka i architektura, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995, s. 423–455.
 • Skibicka K., Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie pomorskim, [w:] M. Boruszczak (red.), Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2009, s. 472–480.
 • Wójcik T. (red.), Uniejów. Dotyk czasu, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Uniejów 2004.
 • Ziobrowski Z., Mierniki jakości przestrzeni miejskiej, Wyd. IGPiK, Kraków 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13315
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ff232b4-a69e-4802-b732-90eaa057b00d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.