PL EN


2013 | 13 | 47-64
Article title

Gmina jako miejsce identyfikacji – raport z badań w podwarszawskiej gminie Piaseczno

Authors
Content
Title variants
EN
Municipality as a place of identity – report from studies conducted in Piaseczno
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest głosem w dyskusji o tym, czy gmina podmiejska jest miejscem identyfikacji dla jej mieszkańców. Autorka prezentuje w nim wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w podwarszawskiej gminie Piaseczno, do której chętnie migrują warszawiacy. Okazuje się, że gmina, w której zachodzą intensywne procesy suburbanizacji, nie stanowi dla swoich mieszkańców miejsca, na którym chcieliby oni budować własną tożsamość, co nie jest szczególnie zaskakujące z uwagi na specyfikę gminy Piaseczno: bliskość stolicy, znaczący odsetek ludności napływowej, silne zróżnicowanie wewnętrzne, duża ruchliwość przestrzenna, specyficzny styl życia nowych mieszkańców. Jako miejsce identyfikacji większość wybiera miejscowość zamieszkania, ale są też i tacy, którzy czują silne więzi z Warszawą. Gmina, z którą mieszkańców nie łączą zbyt silne więzi, nie może być zatem traktowana jako społeczność lokalna, a jedynie jako zbiorowość terytorialna. Społecznością lokalną jest natomiast miejscowość zamieszkania, tym bardziej, że większemu zadowoleniu z zamieszkiwania w gminie towarzyszy silniejsza identyfikacja z miejscowością. Autorka zwraca uwagę na problemy, jakie może rodzić brak silnych więzi z gminą, a jednocześnie wskazuje na możliwości ich zacieśnienia.
EN
This article is a contribution to the discussion on whether the suburban municipality is a place of identification for its citizens. The author presents the results of surveys carried out in the municipality of Piaseczno, which is a common destination of migration for Warsaw inhabitants. It turns out that the municipality, in which there are intense suburbanization processes is not the place for its citizens where they wish to build their own identity. This is not particularly surprising due to the specific nature of Piaseczno: proximity to the capital city, a significant percentage of the immigrant population, the internal diversity of the municipality, high spatial mobility, the specific lifestyle of new residents. Most of them choose a town / village of residence as a place of identification, but there are also those who feel strong ties with Warsaw. The municipality, which do not have strong ties with its citizens can not be treated as the local community, but only as a territorial collectivity. Unlike the municipality, the town / village of residence can be identified as a local community, especially because a greater satisfaction with living in the municipality is accompanied by a stronger identification with the town / village. The author of this article draws attention to the problems that result from the lack of strong ties with the municipality, and at the same time points to the possibilities of strengthening them.
Year
Issue
13
Pages
47-64
Physical description
Dates
published
2013-10
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Atkinson R., Flint J., 2004, Fortress UK? Gated Communities, the Spatial Revolt of the Elites and Time–Space Trajectories of Segregation, Housing Studies Vol. 19, No. 6, 875–892
 • Bauman Z., 1993, Ponowoczesne wzory osobowe, Studia Socjologiczne, nr 2(129)
 • Bertrand A.L., Wierzbicki Z.T., 1970, Socjologia wsi w Stanach Zjednoczonych. Stan i tendencje rozwojowe, Biblioteka Narodowa im. Ossolińskich, Warszawa
 • Blakely E.J., Snyder M.G., 1999, Fortress America: Gated Communities in the United States, Brookings Institution Press, Washington DC
 • Bokszański Z., 1989, Tożsamość – interakcja – grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Brittan A., 1977, The Privatized World, Routledge and Kegan Paul , London
 • Castells M., 1996, The rise of the network society, Blackwell Publishers, Oxford
 • CBOS, 2002, O tożsamości Polaków. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_062_02.PDF
 • Encyklopedia socjologii, 2002, tom 4, S-Ż, red. zespół pod kier. Władysława Kwaśniewicza, Oficyna Naukowa, Warszawa
 • Gordon Ch., Gergen K.J., 1968, The Self in Social Interaction, John Wiley and Sons Inc., New York
 • Hidalgo, M. C., Hernández, B., 2001, Place Atachment: Conceptual and Empirical Questions, Journal of Environmental Psychology, 21, s. 273-281.
 • Kajdanek K., 2011, Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, NOMOS, Kraków
 • Kasarda, J.D., Janovitz, M., 1974, Community Atachment In Mass Society, American Sociological Review, nr 39
 • Knez, I., 2005, Attachment and identity as related to a place and its perceived climate, Journal of Environmental Psychology, 25, s. 207-218
 • Lackowska M, Swianiewicz P., 2007, Kosmopolici małych ojczyzn, [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, UW WGiSR, Warszawa, s. 185-194.
 • Lewicka, M., 2004, Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje, [w:] Grzelak J., Zarycki T. (red.), Społeczna mapa Warszawy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 273-315
 • Lewicka, M., 2005, Ways to make people active: The role of place attachment, cultural capital, and neighborhood ties, Journal of Environmental Psychology, 25, s. 381-395
 • Lewicka, M., 2006, Dwa miasta – dwa mikrokosmosy. Wrocław i Lwów w pamięci swoich mieszkańców, [w:] Żuk P., Pluta J. (red.), My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, s. 99-133.
 • Lewicka, M., 2008, Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the forgotten city past, Journal of Environmental Psychology, I (IIII) III-III.
 • Lewicka M., Bilewicz M., Wieczorek A., Kuzko K., Foland A., Wójcik A., 2007, Muranów i Muzeum Historii Żydów Polskich: tożsamość mieszkańców, pamięć miejsca, postrzeganie dzielnicy i jej żydowskiej historii. Raport z badań, Centrum Badań nad Uprzedzeniami i Pracownia Badań Środowiskowych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Lupi T., Musterd S., 2006, The suburban “community question”, Urban Studies, Vol. 43, No.4, s. 801-817
 • Mantey D., 2012, Jak cię widzą, tak cie piszą, czyli Piaseczno oczami jego mieszkańców, MAZOWSZE Studia Regionalna, MBPR, Warszawa
 • Mantey D., 2011, Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa
 • Melchior M., 1990, Społeczna tożsamość jednostki, Uniwersytet Warszawski, ISNS, Warszawa
 • Michalska, A., 2003, Indywidualny i kolektywny wymiar identyfikacji przestrzennej, Studia Regionalne i Lokalne, 4(14), s. 77-90.
 • Pawłowska K., 1996, Idea swojskości w urbanistyce i architekturze miejskiej, Politechnika Krakowska, Seria Architektura, Monografia 203, Kraków
 • Pióro Z., 1977, Procesy rozwojowe aglomeracji. Z badań nad zrachowaniami przestrzennymi mieszkańców aglomeracji warszawskiej, Książka i Wiedza, Warszawa
 • Prześlankiewicz, P., 2000, Wokół poszukiwań źródeł własnej tożsamości przez mieszkańców południowej Gruzji, [w:] Bąkiewicz A. (red.), Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji, Dialog, Warszawa
 • Putnam R., 2000, Bowling Alone: The Collapse and revival of American Community, Simon and Schuster, New York
 • Rychlewska P., 2010, Psychospołeczne więzi z miejscem zamieszkania mieszkańców warszawskiego Młynowa i podwarszawskiego Pomiechówka, Kultura i Historia, nr 17/2010, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1834
 • Rykiel Z., 1999, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, Prace Geograficzne Nr 170, PAN IGiPZ, Wydawnictwo Continuo, Warszawa
 • Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa
 • Starosta P., 1995, Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Strassoldo, R., 1992, Globalism and localism: Theoretical reflections and some evidence, [w:] Milnar Z. (red.), Globalization and Territorial Identities, Aldershot, Avebury
 • Swianiewicz P., Klimska U., 2005, Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść, Prace i Studia Geograficzne, t. 35, WGiSR, Uniwersytet Warszawski, s. 45-70
 • Zajączkowski A., 1993, Rzecz o socjologii, Semper, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ff399b9-773c-4cd6-83b2-822e3376be57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.