Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 40 | 105-120

Article title

Akta gminy francuskiej w Szczecinie jako źródło do badań demograficznych (1721–1943)

Content

Title variants

EN
Records of the French Commune in Szczecin as a Source for Demographic Research, 1721–1943

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ukazuje w sposób syntetyczny przyczyny powołania i funkcjonowanie Francuskiej Gminy Zreformowanego Kościoła w Szczecinie w XVIII–XIX i pierwszej połowie XX wieku. Główną część narracji poświęcono jednak źródłom pozostałym po ponad 220-letniej działalności w mieście kalwińskiej gminy kościelnej. Omówiono wyrozumowaną strukturę wewnętrzną zespołu archiwalnego Francuskiej Gminy Zreformowanego Kościoła (z lat 1709–1943, 52 j.a.), podzielonego na pięć grup rzeczowych: 1) zarządzenia konsystorzy berlińskiego i szczecińskiego, 2) własność gminy, 3) organizacja gminy, 4) finanse gminy, 5) funkcjonowanie władz gminy. W dalszych partiach artykułu bliżej przeanalizowano przydatne do badań demograficznych księgi metrykalne prowadzone przez kalwińskich pastorów. Do dnia dzisiejszego zachowały się cztery księgi rejestrujące ruch naturalny członków gminy. Dwie z nich to księgi chrztów/urodzin: z lat 1712– 1831 (sygn. 49), zawierająca 3241 wpisów oraz z lat 1832–1943 (sygn. 50), zawierająca 1676 wpisów o chrztach. Księga trzecia z lat 1722–1943 (sygn. 45) dotyczy ślubów zawieranych w gminie i znajduje się w niej 1189 wzmianek. Wreszcie ostatnia czwarta księga z lat 1721–1871 (sygn. 51) rejestruje zgony w społeczności francuskiej Szczecina, odnotowując ich łącznie 2632. Następnie dokładnie i precyzyjnie przeanalizowano strukturę wewnętrzną poszczególnych ksiąg, wskazując na znajdujące się w nich znormalizowane zapisy o rejestrowanych wydarzeniach demograficznych: chrztach/urodzinach, ślubach i zgonach. Trzeba tu podkreślić, że cezurą wewnętrzną jest w tym wypadku rok 1859. Do tego czasu zapisy we wszystkich trzech seriach ksiąg są w istocie znormalizowanymi notatkami pisanymi po francusku i sygnowanymi przez kolejnych pastorów. Od 1859 roku we wszystkich księgach wprowadzono jednolite tabele wypełniane przez duchownych w języku niemieckim. W artykule wskazano także na zmiany, jakie z biegiem lat następowały w strukturze wewnętrznej „francuskich” notatek i „niemieckich” tabel. Wreszcie pod koniec pracy wskazano na możliwości badawcze, jakie niosą z sobą omówione wyżej księgi. Pozwalają one między innymi na przeprowadzenie głębokich badań demograficznych społeczności kalwińskiej w Szczecinie i porównanie jej ze społecznościami innych gmin francuskich w Prusach. Możliwe jest także określenie rzeczywistego znaczenia demograficznego, a zwłaszcza gospodarczego, francuskich kolonistów w XVIII- i XIX-wiecznym Szczecinie.
EN
The paper gives a summary of the reasons for the establishment and functioning of the French Commune of the Reformed Church in Szczecin from the 18th to the mid-20th century. However, the main part of the narrative is devoted to the source materials remaining from the more than 220-year activity of the city’s Calvinist Church commune. The internal structure of the archival team at the French Commune of the Reformed Church (from 1709 to 1943, 52 archival units), divided into five substantive groups, is discussed: 1) the decrees of the Berlin and Szczecin consistory, 2) ownership of the commune, 3) commune organization, 4) commune finances, 5) functioning of the commune authorities. Later in the article follows an analysis of the record books kept by Calvinist pastors which are useful for demographic studies. To date, four books that register the vital statistics of members of the commune have been preserved. Two of them are registers of baptism and births from 1712 to 1831 (reference number 49) containing 3,241 entries, and from 1832 to 1943 (reference number 50) containing 1,676 entries on baptisms. The third book, from 1722 to 1943 (ref. 45), concerns weddings in the commune, which are mentioned 1,189 times. Finally, the last book, from 1721 to 1871 (ref. 51), registers deaths in the French community of Szczecin, recording a total of 2,632. Next, the internal structure of individual books was carefully and precisely analyzed to find standardized records of registered demographic events: baptisms/births, weddings and deaths. It must be emphasized that internal censorship appeared in 1859. Until then, the records in all of the books were standardized notes written in French and signed by successive pastors. From 1859 onwards, uniform tables completed by the clergy in German were introduced to all the books. The paper also points to changes that occurred over the years in the internal structure of the “French” notes and the “German” tables. At the end of the article, the research opportunities afforded by the books are discussed. They include the possibility for profound demographic research on the Calvinist community in Szczecin and its comparison with other French communities in Prussia. It is also possible to determine the actual demographic and, in particular, economic importance of French colonists in 18th- and 19th-century Szczecin.

Year

Volume

40

Pages

105-120

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet w Szczecinie, Wydział Humanistyczny

References

 • Aubin, Georg. „Die Bedeutung der Hugenotten für der deutsche Wirtschaftsleben”. Der Deutsche Hugenott 2 (1957), 21: 43–54.
 • Birnstiel, Eckart. „Asyl und Integration der Hugenotten in Brandenburg-Preuβen”. W: Hugenotten und deutsche Territorialstaaten: Imigrationspolitik und Integrationsprozesse. Les Etats allemands et les hugenots: politique d’immigration et processus d’integration, red. Guido Braun, Susanne Lachenicht, 139–154. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2007.
 • Böhm, Manuel, Jens Häseler, Robert Violet, red. Hugenotten zwischen Migration und Integration. Neue Forschungen zum Refuge in Berlin und Brandenburg. Berlin: Metropol Verlag, 2005.
 • Braun, Guido, Susanne Lachenicht, red. Hugenotten und deutsche Teritorialstaaten: Immigrationspolitik und Integrationsprozesse. Les Etats allemands et les Huguenots: politique d’inmmigration et processus d’integration. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2007.
 • Chłopocka, Helena, Lech Leciejewicz, Tadeusz Wieczorowski. „Okres wczesnofeudalny do roku 1237”. W: Dzieje Szczecina X–1805, red. Gerard Labuda, 16–59. T. 2. Warszawa: PWN, 1963 (wyd. 2. Warszawa–Poznań: PWN, 1985).
 • Erbe, Helmut. Die Hugenotten in Deutschland. Essen: Essener Verlagsanstalt, 1937.
 • Gaziński, Radosław. Handel morski Szczecina w latach 1720–1805. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000.
 • Gaziński, Radosław, Paweł Gut, Maciej Szukała, opr. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Akta do 1945 r. Warszawa–Szczecin: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – Wydział Wydawnictw, 2002.
 • Hornung, Erik. „Immigration and the Diffusion of Technology: The Huguenot Diaspora in Prussia”. American Economic Review 1 (2014), 104: 84–122.
 • Lesiński, Henryk, „Rozdrobnienie feudalne 1237–1476”. W: Dzieje Szczecina X–1805, red. Gerard Labuda, 62–196. T. 2. Warszawa: PWN, 1963 (wyd. 2. Warszawa–Poznań: PWN, 1985).
 • Levi, Anthony. Ludwik XIV. Epoka intryg i spisków. Warszawa: Bellona, 2008.
 • Mengin, Ernst. Das Recht der französisch-reformierten Kirche in Preuβen. Berlin: Consistorium der Französischen Kirche, 1929.
 • Metcke, Albert. „Beitrag zur Geschichte der französischen Kolonie in Stettin”. Stettiner Jahrbuch 1 (1920): 19–24.
 • Metcke, Albert. „Die französische Kolonie in Stettin”. W: Jahresbericht der BismarckOberrealschule zu Stettin, 3–10. Stettin: Druck von Hermann Saran, 1913.
 • Mittenzwei, Ingrid, red. Hugenotten in Brandenburg-Preußen. Berlin: Akademie-Verlag, 1987.
 • Muret, Eduard, Geschichte der Französischen Kolonie in Brandenburg-Preußen, unter besonderer Berücksichtigung der Berliner Gemeinde. Berlin: Druck von W. Bürenstein, 1885.
 • Piskorski, Jan Maria. Miasta Księstwa Szczecińskiego do połowy XIV wieku. Warszawa– Poznań: PWN, 1987.
 • Rachel, Hugo. „Der Merkantilismus in Brandenburg-Preuβen”. W: Moderne Preuβische Geschichte, 1648–1947. Eine Anthologie, red. Otto Büsch, Wolfgang Neugebauer, 951–993. T. 2. Berlin–New York: Walter de Gruyter, 1981.
 • Riemann, Hermann. Geschichte der Stadt Colberg. Colberg: C.F. Post’sche Buchdruckerei und Verlag, 1873 (wyd. 2 Kolberg, 1924)
 • Robótka, Halina, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak. Archiwistyka. Warszawa: PWN, 1989.
 • Sierpowski, Stanisław, Stanisław Nawrocki, red. Metodyka pracy archiwalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1998.
 • Szultka, Zygmunt. „Kolonie francuskie na Pomorzu brandenbursko-pruskim od końca XVII do początków XIX wieku”. Roczniki Historyczne 53 (1987): 5–97.
 • Szultka, Zygmunt. „Rozwój demograficzny w drugiej połowie XVII i początkach XVIII wieku”. W: Historia Pomorza, red. Gerard Labuda. T. 2 do roku 1815, cz. 3: Pomorze Zachodnie w latach 1648–1815, opr. Zygmunt Szultka, Henryk Lesiński przy współudziale Dariusza. Łukasiewicza i Alfreda Wielopolskiego, 33–57. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.
 • Szultka, Zygmunt. „Stosunki wyznaniowe i kościelne na Pomorzu brandenbursko-pruskim w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku”. W: Historia Pomorza, red. Gerard Labuda. T. 2 do 1815 roku, cz. 3: Pomorze Zachodnie w latach 1648– 1815, opr. Zygmunt Szultka, Henryk Lesiński przy współudziale Dariusza Łukasiewicza i Alfreda Wielopolskiego, 400–433. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.
 • Szymczak, Barbara. Fryderyk Wilhelm. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2006. Teske, Christian. Geschichte der Stadt Stargard. Stargard: Verlag und Druck von Ferdinand Hendeß, 1843.
 • Thadden v., Rudolf. „Einwanderer in fremdem Land. Die Hugenotten in der ständischen Gesellschaft Brandenburg-Preußens”. W: Rudolf v. Thadden, Nicht Vaterland, nicht Fremde. Essays zu Geschichte und Gegenwart, 9–18. München: C.H. Beck, 1989.
 • Thadden v., Rudolf, Michelle Magdelaine, red. Die Hugenotten 1685–1985. München– Paris: C.H. Beck, 1985.
 • Vinage du, Hugo. „Geschichte der französischen Kolonie und der Evangelisch Reformierten Gemeinde zu Pasewalk”. Baltische Studien NF 28 (1926): 59–200.
 • Wehrmann, Martin. Geschichte der Stadt Stettin. Stettin: Leon Sauniers Buchhandlung, 1911.
 • Wilke, Jürgen. „Zur Sozialstruktur und demographischen Analyse der Hugenotten in Brandenburg – Preußen, insbesondere in Berlin”. W: Hugenotten in BrandenburgPreußen, red. Ingrid Mittenzwei, 27–99, Berlin: Akademie-Verlag, 1987.
 • Wiśniewski, Jerzy. „Początki układu kapitalistycznego 1713–1805”. W: Dzieje Szczecina X–1805, red. Gerard Labuda, 446–702. T. 2. Warszawa: PWN, 1963 (wyd. 2. Warszawa–Poznań: PWN, 1985).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2ff6d4b4-b369-4dba-9ebe-bbf09001511b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.