PL EN


2015 | 15 | 4 | 49-57
Article title

Study trip to Munich. Casus of scientific and martial arts tourism

Content
Title variants
PL
Wyjazd studyjny do Monachium. Przypodek turystyki naukowej i sztuk walki
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background. The scientific perspective for the study is the anthropology of tourism and the anthropology of martial arts. Aim. A cognitive question posed by this work is to obtain new knowledge about scientific and martial arts tourism. It should be a contribution in this area. Methods. It is a case study of a one-week seminar, with participant observation. A qualitative content analysis of the literaturewas also used. Results. A description and review of a cyclic scientific and methodological seminar with the main topic: “Cultural and sociological aspects in martial arts” is presented. It is shown as an event in the field of study and research into martial arts, scientific tourism, and martial arts tourism. It is a factual description of the operation of several national and international martial arts institutions, and a discourse on cultural dialogue. A unique manifestation of cultural dialogue, identified during the research is the artefacts decorating the flat of the leader of several martial arts organizations. The rest of the article is complemented with a discussion about various forms of educational tourism and related illustrations (photos of the events and places described). Conclusions. This German-Polish seminar provided participants with new knowledge and skills. The next steps for further cooperation were agreed upon. It was also another meeting of the leaders of several well-cooperating martial arts organizations. The seminar proved to be a success for both participants and; it was a highly evaluated event at the scientific, methodical, technical and organizational levels. The description was completed in total from three perspectives: that of the organizer-host, a guest-participant in the event, and an outside observer. This gave the opportunity to approach the subject as objectively as possible and in compliance with the methodological standards of the humanistic coefficient.
PL
Perspektywa teoretyczna. Ramę teoretyczną dla niniejszego studium dają antropologia turystyki i antropologia sztuk walki (rozwinięcie humanistycznej teorii sztuk walki). Cel. Problemem poznawczym tej pracy jest zdobycie nowej wiedzy o turystyce naukowej i turystyce sztuk walki. To powinien być przyczynek do stanu wiedzy w tak zakreślonym obszarze, oraz do socjologii sztuk walki. Metody. Jest to studium przypadku jednego, tygodniowego seminarium, z zastosowaniem jawnej obserwacji uczestniczącej. Ponadto wykorzystano metodę jakościowej analizy treści literatury przedmiotu – szerokiego dyskursu. Dodano też faktografię fotograficzną. Wyniki. Przedstawiono opis i recenzję cyklicznego seminarium naukowo-metodycznego, które tym razem miało za główny temat: „Kulturowe i socjologiczne aspekty w sztukach walki”. Zostało to ukazane, jako event z zakresu studiów i badań sztuk walki, turystyki naukowej, i turystyki sztuk walki. Jest to opis faktograficzny funkcjonowania kilku krajowych i międzynarodowych instytucji sztuk walki, oraz dyskurs dotyczący dialogów kulturowych. Specyficznym przejawem dialogu kulturowego, stwierdzonym w trakcie badań są artefakty zdobiące mieszkanie lidera kilku organizacji sztuk walki. Całość uzupełnia dyskusja o różnych formach turystyki edukacyjnej oraz materiał ilustracyjny (zdjęcia opisywanych zdarzeń i miejsc). Wnioski. Niemiecko-polskie seminarium dało uczestnikom nową wiedzę i umiejętności. Uzgodniono etapy dalszej współpracy. Było to jednocześnie kolejne spotkanie liderów kilku dobrze współpracujących organizacji sztuk walki. Seminarium okazało się wspólnym sukcesem uczestników i organizatorów; imprezą zasługującą na wysoką ocenę zarówno w aspekcie poziomu naukowego, metodycznego, technicznego i organizacyjnego. Opis zrealizowano łącznie z trzech perspektyw – organizatora i gospodarza, gościa – uczestnika wydarzenia, oraz osoby zewnętrznego obserwatora. Dało to możliwość ujęcia tematu możliwie obiektywnie i z zachowaniem metodologicznej normy współczynnika humanistycznego.
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
49-57
Physical description
Contributors
  • University of Rzeszow, Rzeszów (Poland)
author
  • Sport School L. Sieber, Munich (Germany)
  • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk (Ukraine)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ffdf33a-fa04-4c37-a7a2-a3db06ac7a60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.