Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 55 | 1(109) | 83-96

Article title

Historia i współczesność programu CIP (Cataloguing in Publication)

Authors

Title variants

EN
The History and Today of Cataloging in Publication (CIP)Program

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
CEL/TEZA: Celem artykułu jest podsumowanie 50-letniej działalności programu katalogowania w procesie wydawniczym (CIP) oraz określenie roli programu w rozwoju informacji bibliograficznej w drugim dziesięcioleciu XXI wieku. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: W pracy posłużono się metodą analizy piśmiennictwa. Analizie poddano zarówno artykuły dotyczące omawianej problematyki, jak i strony WWW instytucji odpowiedzialnych za realizację programu w poszczególnych krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. WYNIKI I WNIOSKI: Analiza rozwoju programu w badanych krajach pokazuje, że w większości przypadków nie rozwinął się on w pełni. W niektórych został zastąpiony inną formą informacji prospektywnej (np. w Niemczech). Najlepiej program rozwija się w Stanach Zjednoczonych jako narzędzie egzekwowania egzemplarza dla Biblioteki Kongresu. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: W literaturze pojawiają sią okresowo publikacje dotyczące programu CIP. Brakuje natomiast opracowań podsumowujących ostatnie 20-lecie funkcjonowania programu w kontekście rozwoju nowych technologii. W założeniu niniejszy artykuł ma wypełnić tę lukę.
EN
PURPOSE/THESIS: The purpose of this article is to summarize the 50-year activity of the cataloging in publication (CIP) program and to define the role of the program in the development of bibliographic information in the second decade of the 21st century. APPROACH/METHODS: The literature analysis method was used. The analysis covered articles on the subject being discussed and the web sites of institutions responsible for the implementation of the program in Europe, the United States, Canada, and Australia. RESULTS AND CONCLUSIONS: The analysis of the program development in the surveyed countries shows that in most cases it has not been fully developed. In some countries it has been replaced by another form of prospective information (e.g. in Germany). The program is most advanced in the United States as a tool to enforce a copy for the Library of Congress. ORIGINALITY/VALUE: The literature shows some publications on CIP issues. However, there are not any reports compiling the last 20 years of the program in the context of the development of new technologies. This article is intended to fill a gap on the topic.

Year

Volume

55

Issue

Pages

83-96

Physical description

Dates

received
2017-05-31
revised
2017-07-10
accepted
2017-09-11

Contributors

 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 9/13, 50–137 Wrocław

References

 • Anderson, D. (1986). Guidelines for Cataloguing-in-Publication. Paris: IFLA.
 • British Library (2014). The Cataloguing-in-Publication Programme [online]. The British Library, [29.05.2017], http://www.bl.uk/bibliographic/natbib.html
 • Clement, H. E. A. (1990). National bibliographic agencies cataloguing survey. International Cataloguing and Bibliographic Control, 19(1), 6–10.
 • Cybulski, R. (1978). Międzynarodowy Kongres nt. Bibliografii Narodowych. Paryż, 12–15 września 1977 r. Przegląd Biblioteczny, 46(2), 223–230.
 • Daszkowski, Z. (1975). Katalogowanie książek w toku procesu publikacyjnego (na podstawie doświadczeń radzieckich i amerykańskich). Przegląd Biblioteczny, 43(2), 149–161.
 • Debus-López, K. (2011). CIP Advisory Group Meeting. In: ALA 2011 Summer Conference [online]. New Orleans, [13.02.2017], http://www.loc.gov/publish/cip/cag
 • DNB (2016). Neuerscheinungsdienst [online]. Deutsche Nationalbibliothek, [13.02.2017], http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/ND/nd_node.html
 • DNB (2017). Neuerscheinungsdienst – Meldeverfahren [online]. Deutsche Nationalbibliothek, [04.09.2017], http://www.dnb.de/DE/Erwerbung/Meldeverfahren/meldeverfahren_node.html
 • Hammer, N. (1999). CIP-Eindruck in Verlagspublikationen. Dialog mit Bibliotheken, 11(3), 11–13.
 • IFLA (1979). IFLA International Office for UBC, Guidelines for the national bibliographic agency and the national bibliography. Paris: UNESCO.
 • IFLA (1986). Recommended standards for Cataloguing-in-Publication : the CIP data sheet and the CIP record in the book. London: IFLA International Programme for UBC.
 • IFLA WG (2015). Best Practice for National Bibliographic Agencies in a Digital Age [online]. IFLA Working Group on Guidelines for National Bibliographies [24.04.2017], https://www.ifla.org/node/7858
 • Kołacz, T. (2005). Z historii programu CIP – Cataloguing in Publication. Zagadnienia Informacji Naukowej, 1(85), 64–80.
 • LAC (2013). Scope and coverage [online]. Library and Archives Canada, [29.05.2017], http://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/cip/Pages/scope-coverage.aspx
 • LAC (2015). Frequently asked questions [online]. Library and Archives Canada, [25.05.2017], http://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/cip/Pages/faq.aspx
 • LAC (b.d.). List of CIP Agents for Canadian Publishers [online]. Library and Archives Canada [22.02.2017], http://www.collectionscanada.gc.ca/cip/041003–4000-e.html#national_office
 • LC (2005). Survey of CIP Programs Report [online]. Library of Congress, [24.04.2017], www.loc.gov/catdir/cipsurvey/IFLA_CIP_Survey_Report.pdf
 • LC (2006). ECIP Replaces Conventional CIP Program [online]. Library of Congress, [24.04.2017], http://cip.loc.gov/endofpaperCIP.html
 • LC (2008). On the record: report of The Library of Congress Working Group on the Future of Bibliographic Control [online]. Library of Congress. [13.02.2017], http://www.loc.gov/bibliographic-future/news/lcwg-ontherecord-jan08-final.pdf
 • LC (2015). CIP Data: Cataloging in Publication Program – Publishers [online]. Library of Congress, [25.05.2017], https://www.loc.gov/publish/cip/techinfo/
 • LC (b.d.-a). Cataloging in Publication Program [online]. Library of Congress, [24.04.2017], http://www.loc.gov/publish/cip/
 • LC (b.d.-b). Preassigned Control Number Program [online]. Library of Congress, [24.04.2017], https://www.loc.gov/publish/pcn/
 • McCroskey, M., & Turvey, M. (2004). Processing new CIP materials at the Library of Congress. Knowledge Quest, 32(3), 38–39.
 • Mendenhall, K. (1982). A survey of the cataloging in publication program. Final report. Washington, D.C.: Library of Congress.
 • NLA (b.d.). CiP user guide [online]. National Library of Australia, [07.03.2012], http://www.nla.gov.au/cip/user-guide
 • NLC (1998). Comparative study of the role of national bibliographic agencies in achieving bibliographic control of their national publishing output. Final report on stage two prepared for CDNL. National Library of Canada.
 • Newlen, R. R. (1991). Read the fine print. The power of CIP. Library Journal, 116(12), 38–42.
 • O.K. (2017). O.K. Ohlášené knihy [online]. Praha: Národní knihovna České republiky. [29.05.2017], http://aleph.nkp.cz/web/ok.htm
 • Patel, M., & Clayphan R. (b.d.). Project BIBLINK: Linking Publishers and National Bibliographic Agencies [online], [24.04.2017], http://www.ukoln.ac.uk/metadata/publications/biblink/proj-biblink.html
 • Ramlau-Klekowska, K. (1990). Program „Cataloguing in Publication” w Polsce i na świecie. Katalogowanie książki w trakcie procesu wydawniczego. Editor, (3), 47–61.
 • Rinn, R. (2004). Der Neuerscheinungsdienst der Deutschen Bibliothek. Dialog mit Bibliotheken, 16(2), 47–51.
 • Smith, R. (2001). Distribution and exchange. In: ICNBS Copenhagen 25–27 November 1998. Proceedings of International Conference on National Bibliographic Services. Copenhagen: The Royal Library, 53–60.
 • Swindley, L. R. (1975). Cataloguing in Publication: An International Survey. Paris: UNESCO.
 • Wheatley, H.B. (1889). How to Catalogue a Library. 2nd ed. London: Elliot Stock.
 • Zarządzenie nr 9 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 maja 1988 r. w sprawie drukowania opisu katalogowego oraz adnotacji w wydawnictwach zwartych. (1988). Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki, 4 (poz. 15).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0324-8194
EISSN
2392-2648

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3000fdea-7e6c-45c5-9594-ef07c05e9a35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.