PL EN


2015 | 1(24) | 271-286
Article title

Nowe instrumenty finansowe a bezpieczeństwo systemu bankowego

Content
Title variants
EN
Innovative financial products and safety of banking system
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Money is needed for the functioning of the modern economy. It’s hard to imagine a State not using money or his substitute on the market. On the other hand, today there are no tangible guarantees of values. Th e whole world created paper money and more frequently this is virtual money only. Th e volume and the shape of just created fi nancial instruments has only limits in mind creativity. Th e intention of instruments is to prepare a product for the needs of the user. Th is study aims at showing how in a world of fi nancial innovation is changing thesafety of the banking system. Working hypothesis says that by the time the fi nancial crisis from the end of the fi rst decade of the 21st century, the world banking system did not include instruments, which would guarantee the safety of the system. During the crisis on the fi nancial markets it was necessary to subsidize banks huge amounts, and in some cases there have been bank bancrupcies, mergers and aqusitions. As a result, there has been a change in the pattern of the banking system. It stemmed from the wrong instruments applicable to the assessment of the safety of banks, which resulted in the failure of capital requirements.
PL
Pieniądz jest niezbędny dla funkcjonowania nowoczesnej gospodarki. Trudno wyobrazić sobie gospodarkę rynkową funkcjonującą bez pieniądza. Środek ten podlega również ciągłemu ulepszaniu poprzez wprowadzanie innowacji produktowych. Pieniądz papierowy, będący coraz częściej środkiem wirtualnym, nie ma oczywiście zabezpieczenia podobnego do systemu waluty złotej. Wolumen i innowacje produktowe mają limit jedynie w kreatywności umysłu. Intencją innowacyjnych instrumentów jest bowiem dostosowanie produktu do potrzeb użytkownika. Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel zbadanie, jak w świecie innowacji fi nansowych zachowuje się bezpieczeństwo systemu bankowego. Hipoteza robocza mówi, że w czasie kryzysu fi nansowego z pierwszej dekady XXI w. światowy system bankowy nie zawierał instrumentów gwarantujących jego bezpieczeństwo. W efekcie koniczne było dofi nansowanie olbrzymimi kwotami banków, chociaż nie uchroniło to systemu przed upadłością i wchłonięciami przez inne banki. Od tej pory nadzory wydały wiele rekomendacji w zakresie wymagań kapitałowych. Intencją tych rekomendacji jest minimalizacja ryzyka depozytariuszy.
Year
Issue
Pages
271-286
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Capiga M., Gradoń W., Szustak G., 2011, Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku, CeDeWu, Warszawa.
 • European Commission, 2011a, Commission Staff working paper – impactassessment, Accompanying the document Regulation of the EuropeanParliament and the Council on prudential requirements for the credit institutionsand investment fi rms, European Commission, 2011, Brussels.
 • European Commission, 2011b, Dyrektywa Parlamentu Europejskiegoi Rady w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalnościprzez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nadinstytucjami kredytowymi i fi rmami inwestycyjnymi i zmieniającadyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego, Komisja Europejska, 2011, Bruksela.
 • Ferszt-Piłat K. Zaufanie jako fundament bezpieczeństwa we współczesnymspołeczeństwie, Journal of Modern Science, 3/12/2012, s. 109–124
 • Jakubiak A., 2012, Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowegow Polsce, Warszawa.
 • Kasiewicz S., Kurkliñski L., 2012, Szok regulacyjny a konkurencyjnośći rozwój sektora bankowego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa
 • Majer P. 2012, Istota i zakres bezpieczeństwa społecznego na początku XXIwieku, Journal of Modern Science, 1/12/2012, s. 239–251.
 • Marcinkowska M., 2009, Standardy kapitałowe banków, Regan Press.Schoenmaker D., Siegmann A., 2013, Winners of a European bankingunion, http://www.voxeu.org.
 • Sokół J., 2012, Skuteczność stress-testów jako narzędzia pomiaru ryzyka, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UniwersytetuGdańskiego nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szejniuk A. 2012, Kontrola instrumentów bezpieczeństwa, Journal of Modern Science, 2/12/2012, s. 121–144.
 • Szpringer Z., 2013, Unia bankowa, Infos, nr 8, Wydawnictwo Sejmowe,Warszawa.
 • Wawrzyszyn A. 2012, Bezpieczeństwo i ewolucja jego pojmowania, Journalof Modern Science, 4/12/2012, s. 139–159.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30083133-5ebd-408f-8f77-fae0339f20cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.