PL EN


Journal
2014 | 94 | 4 | 303-313
Article title

Czym jest tiret?

Authors
Title variants
EN
What is a tiret?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908) wprowadzono tiret jako część składową w obrębie litery w wyliczeniu kolumnowym. Zgodnie z definicją zawartą w Uniwersalnym słowniku języka polskiego tiret (z kwalifikatorem: drukarski) to znak graficzny w kształcie krótkiej, poziomej kreski, używany przy łączeniu wyrazów złożonych, nazw podwójnych itp. lub przy przenoszeniu części wyrazów do następnego wiersza; dywiz, znak przeniesienia. Autorka przedstawia przykłady użycia tiret na podstawie dzienników urzędowych i innych dokumentów prawnych i zastanawia się, czym ono jest. Opisuje znaczenie prawnicze i przedstawia propozycję definicji i opisu gramatycznego tego leksemu w słowniku.
EN
Regulation of the Prime Minister on June 20th, 2002 on the “Principle of the Legislative Technique” (Journal of Laws No. 100, item. 908) introduced the tiret as a part of a letter column in a listing. The tiret, as defined in the USJP (with the qualifier: printing), is a graphic sign in the shape of a short, horizontal line that is used when connecting compound words, double names, etc., or the hyphenation of words to the next line; hyphen, a hyphenation sign. The author presents examples of using the tiret on the basis of official gazettes and other legal documents and analyses what the tiret is. She explains the legal meaning and introduces a definition proposition and grammar description of this lexem in a dictionary.
Keywords
EN
tiret   hyphen   dash   legal act  
Journal
Year
Volume
94
Issue
4
Pages
303-313
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-300868e2-067a-4591-b0d2-10d018ca74d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.