PL EN


2016 | 1 (792) | 51-66
Article title

Przyczyny i symptomy kryzysu w procesie restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw górniczych

Title variants
EN
Causes and Symptoms of the Crisis in Restructuring Processes of Polish Mining Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i analiza symptomów i przyczyn kryzysu w polskich przedsiębiorstwach górniczych oraz wskazanie możliwości przezwyciężenia tego kryzysu. Badaniami objęto dwa największe przedsiębiorstwa górnicze funkcjonujące w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Główną endogeniczną przyczyną kryzysu w badanych przedsiębiorstwach jest wzrost kosztów produkcji oraz mało radykalny charakter prowadzonej restrukturyzacji. Za nieskuteczność działań restrukturyzacyjnych odpowiedzialność ponoszą także związki zawodowe, nie rozumiejące potrzeby zmian i ignorujące wzrost ryzyka branżowego. Wśród egzogenicznych przyczyn fiaska restrukturyzacji należy wskazać: wysoką zmienności cen węgla kamiennego, postępującą dekarbonizację oraz konkurencję ze strony węgla z importu. Szansą na przetrwanie jest radykalna restrukturyzacja zatrudnienia i likwidacja kopalń trwale nieefektywnych. Badane przedsiębiorstwa powinny także poszukiwać metod wzmocnienia konkurencyjności cenowej i jakościowej.
EN
This article aims to identify and analyse the symptoms and causes of the crisis in the Polish mining enterprises and to define the possibilities of overcoming this crisis. The study includes two of the largest Polish mining enterprises. The main endogenous cause of the crisis in the analysed enterprises is an increase in production costs and not enough radical nature of the restructuring. The trade unions are also responsible for the ineffectiveness of the restructuring activities, because they have not understood the need of changes and have ignored the increasing sector risk. The high volatility of coal prices, the progressive decarbonisation and competition from imported coal should be also pointed out among the exogenous causes of the restructuring fiasco. The only chance of survival for examined enterprises is a radical employment restructuring and liquidation of inefficient mines. The enterprises should also seek ways to strengthen their price and quality competitiveness.
Contributors
  • dr Izabela Jonek- Kowalska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3010b7f1-6cf5-4ea7-b5ee-281745a8a68f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.