PL EN


2011 | 2 | 1 | 107-114
Article title

Praca i kariera zawodowa absolwentów ETI

Authors
Content
Title variants
EN
Jobs and careers of graduates ETI
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Badania dotyczyły dalszych losów absolwentów kierunku edukacja techniczno- informatyczna oraz ich przystosowania zawodowego. Dokonano takŜe próby oceny jakości kształcenia. Podmiotem kształcenia są studenci, którzy po ukończeniu studiów mogą ocenić jakość kształcenia i jego wpływ na własne losy i kariery zawodowe. Bardzo waŜnym miernikiem przydatności studiów jest awans zawodowy. Znajdujemy tutaj wskazanie, na ile studia ułatwiły lub przyspieszyły awans zawodowy.
EN
The research concerned the fate of Technical and Information Technology Education graduates and their professional adaptation. The attempt of the quality assessment of education has also been made. After graduation, students are able to assess the quality of education and its impact on their lives and careers. A very important measure of the usefulness of studies is career advancement. It indicates to what extent studies facilitate or speed career advancement up.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
107-114
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
References
 • Barański A., Rozwadowska-Skrzeczyńska J. (1998), Szkoły niepubliczne, przepisy i wyjaśnienia,Warszawa.
 • Czubaj M. (2004), NiŜsze szkoły wyŜsze. Raport, „Polityka” 2004, nr 40(2472).
 • Depešová J., Tomková V. (2001), Tradičné technológie a 21. storočie [in:] Zborník PremenySlovenského školstva na prahu nového milénia, Nitra: PF UKF, s. 410–413. ISBN 80-8050-470-9.
 • Depešová J. (1999), Postavenie exkurzií v štúdiu technickej výchovy [in:] Zborník Vplyv technickejvýchovy na rozvoj osobnosti žiaka, Nitra: PF UKF, s. 39–40. ISBN 80-8050-370-2.
 • Frycki S. (1989), Przemiany w treściach kształcenia ogólnego, Warszawa.
 • Kabaj M. (2002), Partycypacyjny system wynagrodzeń. W kierunku kapitalizmu partycypacyjnego,wysokiej wydajności i godziwej płacy, IPiSS.
 • Korabiowska K. (1967), Badanie przydatności zawodowej absolwentów techników, PWSZ.
 • Kupisiewicz C. (1995), Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie latosiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa.
 • Lasek S. (1972), Absolwenci szczecińskich szkół wyŜszych, Instytut Zachodniopomorski, Szczecin.
 • Łabocki M. (1984), Metody badań pedagogicznych, Warszawa.
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2007 (2008), GUS, Warszawa.
 • Okoń W. (1998), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.
 • Pytel K. (2007), Ocena znajomości technik e-lerningu przez wybraną grupę studentów uczelnipedagogicznej [w:] Technika-Informatyka-Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemyedukacji informatycznej, red. W. Walat, Rzeszów.
 • Rocznik statystyczny Polski 2003 (2004), GUS, Warszawa.
 • Tulski J. (1966), MłodzieŜ i zawód. Pierwsze kroki w zakładzie, ZG ZMS.
 • Vargová M. (2003), Technology Educationin Basic and Upper Secondary Schools.- Slovak Republic[in:] UNESCO – The Development of new Approaches in Technology and VocationalEducation in the Countries in Transition – the Countries of Central Europe andSouht Africa. An Internation Pilot Project. Participation Programme for Years 2002–2003, No. 183 711 16 ONG, 285–286 p.
 • Vargová M. (2003), Conditions of New Approaches in Technology and Vocational Education.-Slovak Republic [in:] UNESCO – The Development of new Approaches in Technologyand Vocational Education in the Countries in Transition – the Countries of CentralEurope and Souht Africa. An Internation Pilot Project. Participation Programme forYears 2002–2003, No. 183 711 16 ONG. 2003, 286–288 p.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3016c974-17bf-4c03-94f4-ecd8e05dc511
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.