PL EN


2017 | 4(35) | 147-160
Article title

Modele edukacji – między humanizmem a komercją

Authors
Content
Title variants
EN
Educational models − between humanism and commerce
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie funkcjonujące społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się nowymi warunkami działania ludzi i organizacji, produkuje, gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje, co można określić jako stopniowe powstawanie społeczeństwa wiedzy, w którym wiedza, wypełniająca świadomość człowieka, jest rezultatem powszechnej edukacji, daje zdolność skutecznego zarządzania własnym rozwojem. Ma się do czynienia z procesem tworzenia, przekazywania i dostarczania wiedzy. Ważne jest zatem nauczanie umiejętności uczenia się i zdobywania wiedzy. W sferze edukacji znajduje się klucz do przygotowania społeczeństwa do nowych wyzwań i do rozwiązywania problemów współczesnego świata. Jednym z nich jest rewolucja technologiczna, a zwłaszcza jej część informacyjna. Należy rozważyć, jaki model kształcenia byłby najbardziej właściwy, odpowiadający wyzwaniom XXI wieku. Artykuł poświęcony jest bardzo ważnej zpunktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego tematyce dotyczącej komercjalizacji (urynkowienia) usług edukacyjnych.
EN
Today’s information society is characterized by new conditions of existence for people and organizations. It produces, collects, processes and uses information, which can be defined as the gradual emergence of the so-called knowledge society in which knowledge is a result of universal education. It is linked with the process of creating, transmitting and delivering knowledge. It is important to teach skills of learning and gaining knowledge. The sphere of education is a key to prepare society for new challenges and to solve problems of the modern world. One of them is the technological revolution, especially its information part. It is necessary to consider which education model would be best suited to fit the challenges of the 21st century. The article aims at identifying determinants of the development of the educational market from both demand and supply perspective. This market, like others, is becoming a global market, which means that this entails to both opportunities and threats. It shows different models of education and marketing tools used in the educational market.
Keywords
Year
Issue
Pages
147-160
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
References
 • Antczak, B. (2015). Usługi edukacyjne – misja czy komercja?, „Journal of Modern Science” 1/24. ISSN 1734-2031.
 • Antczak, B. (2012). Współczesne tendencje tworzenia, dyfuzji i wykorzystania wiedzy, [w:] Dylematy współczesnej edukacji, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753185.
 • Antczak, B. (2011). Usługi edukacyjne – rynek taki sam jak inne?, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753123.
 • Gross-Gołacka, E., (2008). Równowaga praca-życie a strategia zarządzania zasobami ludzkimi, [w]: C. Sadowska-Snarska (red.) Równowaga praca-życie-rodzina, Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. ISBN 9788387981730.
 • Gross-Gołacka, E. (2016). Rola koncepcji zagadnienia różnorodnością w doskonaleniu organizacji, ,,Problemy Jakości” nr 4, s. 28–34. ISSN 0137-8651.
 • Hegel, G.W.F. (1969). Zasady filozofii i prawa, Warszawa: PWN.
 • Kant, L. (1995). O porzekadle. Do wiecznego pokoju, Toruń: COMER. ISBN 8385149465.
 • Marks, K., Engels, F. (1969). Manifest komunistyczny, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Mirandoli, P. (2010). O godności człowieka, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. ISBN 9788376830162.
 • Novikowa, K. (2016). Informacja, wiedza, technologia w wybranych koncepcjach zmiany społecznej, „Journal of Modern Science” 2/29, ISSN 1734-2031.
 • Ritzer, G. (2009). McDonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa: Muza S.A. ISBN 9788374956079.
 • Szejniuk, A. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu instrumentem autorytetu organizacji wśród społeczności lokalnej, [w:] Autorytet w wychowaniu i edukacji, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753321.
 • Zacher, L.W., Antczak, B. (2003). Edukacja – między misją a komercją, [w:] Edukacyjne problemy czasu globalizacji, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego. ISBN 8389190176.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30266599-a194-41e8-98ae-bffe416b0e18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.