PL EN


2015 | 22 | 67-77
Article title

Regulacje w zakresie prawa karnego w statucie sochaczewskim z 27 kwietnia 1377 roku

Content
Title variants
EN
The regulations in the field of criminal law in the Sochaczew statute (27 April 1377)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is the first comprehensive overview of the criminal regulations of the first Statute of Mazovia, which was announced by Prince Siemowit III of Masovia on April 27, 1377 in Sochaczew. The authoress examines 11 criminal laws, which cover more than half of the act. The article presents the legal and penal regulations concerning: the conditions of taking revenge, villainy (robbery and persistent thievery), broadly defined rape on a person, the amount of were-gild for murdering a Włodyka (a representative of lower knighthood) and a well-to-do peasant, complicity, the defamation of people of high rank (ie. the rebuke of nobility), the requirements on which one can exonerate themselves in court, as well as the amount of compensatory damages for beating or wounding a well-to-do peasant. While discussing specific legal articles, the authoress explains the basic notions concerning mazovian criminal law both substantive and procedural, in particular: the penalty of proscription, a vendetta, the penalty of infamy, the rebuke of nobility, exoneration, were-gild and punitive damages. At the same time, the article presents the issue of the death penalty and confiscation of one's property, which were the most severe penalties for convicted criminals. The article concludes with the summary of the conducted research.
Contributors
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
 • Iura Masoviae Terrestria: pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego, wyd. Sawicki J., t. 1 (1228-1471), Warszawa 1972, nr 22, 48, 94; t. 2 (1471-1526), Warszawa 1973, nr 193, 203-204, 210, 219-220, 222, 227, 240-241, 245, 251, 253, 257.
 • Ius Polonicum, wyd. Bandtkie J., Warszawa 1831, s. 417-420.
 • Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, obejmujący bulle papieżów, przywileje królów polskich i książąt mazowieckich, tudzież nadania tak korporacyj jako i osób prywatnych, red. Lubomirski J., Warszawa 1863, nr 194.
 • Lelewel J., Księgi ustaw polskich i mazowieckich, Wilno 1824, s. 133-136.
 • Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, red. Sułkowska-Kuraś J., Kuraś S., cz. 2: Dokumenty z lat 1248-1355, Wrocław 1989, nr 338-340; cz. 3: Dokumenty z lat 1356-1381, red. Sułkowska-Kuraś J., Kuraś S., Wrocław 2000, nr 136.
 • Prawa książąt mazowieckich / przeł. na jęz. pol. przez Macieja z Różana r. 1450, przedr. homograficzny z kodeksu kórnickiego wyk. Piliński A., Kórnik 1877.
 • Starodawne prawa polskiego pomniki poprzedzone historyczno-krytycznym tak zwanego prawodawstwa wiślickiego Kazimierza Wielkiego w texcie ze starych rękopism krytycznie dobranym, wyd. Helcel A.Z., t. 1, Warszawa 1856, s. 269-274.
 • Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 1895.
 • Balzer O., Słowo o przekładach polskich statutów średniowiecznych zwłaszcza o kodeksie dzikowskim przekład taki zawierającym, Lwów 1888.
 • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2003.
 • Grabowski J., Dynastia Piastów mazowieckich. Studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt, Kraków 2012.
 • Horodyński B., Bolesław II (zm. 1313), Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 1-7, Kraków 1935-58; t. 8-15, Wrocław-Warszawa-Kraków 1959-70; t. 16-25, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971-1980; t. 26-31, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981-88; t. 32-34, Wrocław-Warszawa-Kraków 1989-93; t. 35-50, Warszawa-Kraków 1994-2015, t. 2, s. 267.
 • Hube R., Wróżda, wróżba i pokora, [w:] Romualda Hubego pisma, t. 1, Warszawa 1905, s. 312-335.
 • Jasiński K., Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań-Wrocław 1998.
 • Jasiński K., Siemowit III (ok. 1320-1381), PSB, t. 37, s. 73-75.
 • Kutrzeba S., Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. 2, Lwów-Warszawa-Kraków 1926.
 • Kutrzeba S., Mężobójstwo w prawie polskim XIV i XV w., Kraków 1907.
 • Łoziński B., Infamia studyum prawno-społeczne, Lwów 1987.
 • Maleczyński K., Bolesław IV (1421-1454), PSB, t. 2, s. 280-281.
 • Rafacz J., Dawne polskie prawo karne. Część ogólna, Warszawa-Kraków-Lublin 1932.
 • Rafacz J., Dawne polskie prawo prywatne, Warszawa 1925.
 • Russocki S., Z badań nad statutami książąt mazowieckich z XIV i XV wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” nr 8/1956, z. 2, s. 227-252.
 • Semkowicz W., Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce XIV. i XV. wieku, Lwów 1899.
 • Sobol B., Janusz I Starszy (ok. 1329-1429), PSB, t. 10, s. 581-582.
 • Sułkowska Kurasiowa I., Wolff A., Maciej z Różana (ok. 1420-1467), kanclerz księcia mazowieckiego Bolesława IV, PSB, t. 19, s. 35-36.
 • Supruniuk A., Siemowit IV (ok. 1352-1426), PSB, t. 37, s. 76-81.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30294a61-fdbd-4d74-afb7-e1e1dbfa9d18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.