PL EN


2016 | 14 | 25-36
Article title

Starzenie się społeczeństwa europejskiego - narzędzia pomiaru

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W refleksji nad starością i starzeniem się nasuwa się pytanie, czy potrafimy dziś dokładnie przewidzieć zmiany, jakie niesie ona ze sobą w odniesieniu do jednostki i całego społeczeństwa. Wydaje się, że jest to jednak niezmiernie trudne, ponieważ całe życie ludzkie, w tym także starość, jest zmienne w czasie i przestrzeni. Starość bywa zaskakująca, dlatego warto się do niej odpowiednio przygotować i przeżyć ją w taki sposób, aby stanowiła istotną wartość dodaną do życia. W tym rozumieniu istotne znaczenie należy przypisać świa¬domemu przygotowaniu do starości, a do tego mogą np. posłużyć narzędzia pomiaru aktualnego stopnia zaangażowania w proces starzenia się w poszczególnych krajach. Przewidywalność starości i przygotowanie do starości to istotne obszary działań polityki senioralnej, która jest odpowiedzialna za ograniczanie nega¬tywnych i promocję pozytywnych aspektów życia w starości.
Year
Issue
14
Pages
25-36
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Active Ageing Index 2014 Analytical Report, April 2015, www.age-platform.eu/images/stories/Publications/ AAI_2014_Report.pdf [dostęp: 23.01.2016].
 • Dragan A. (2011), Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelaria Senatu, Warszawa, www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/15/plik/ot-601.pdf [dostęp: 23.01.2016].
 • Duda K. (2013), Proces starzenia się, [w]: A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J.A. Żołądź red., Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • GUS (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski, w świetle pro¬gnozy na lata 2014–2050, Warszawa.
 • Jurek Ł. (2012), Aktywne starzenie się jako paradygmat w polityce społecznej, „Polityka Społeczna” nr 3/2012, Warszawa.
 • Okólski M. (2004), Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Perek-Białas J., Mysińska E (2013), Indeks aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym. Ekspertyza dla Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Richert-Kaźmierska A., Forkiewicz M. (2013), Kształcenie osób starszych w koncepcji aktywnego starzenia się, [w]: Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego, „Studia Ekonomiczne” nr 131, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa.
 • The 2015 Ageing report, Economic and budgetary projection for the 28UE Member States (2013-2060), „European Economy” 3/2015.
 • Walker A. (2010), The Emergence and Application of Active Aging in Europe, [w]: Naegele G., Soziale Lebenslaufpolitik, Verl. für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 • Wysokińska Z. (2013), Koncepcja aktywnego starzenia się – o próbach jej wdrażania w UE, [w]: E. Kryńska, P. Szukalski red., Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej Raport końcowy, Łódź. http://zielonalinia. gov.pl/upload/50plus/Raport-koncowy/Raport-koncowy-50-plus-PL.pdf [dostęp: 23.01.2016].
 • Wołk Z. (1999), Społeczno-kulturowe uwarunkowania aktywności osób w starszym wieku, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXI, zeszyt 1. https://repozytorium.amu.edu.pl/bit¬stream/10593/6966/1/05_Zdzislaw_Wolk_Spo_eczno-kulturowe%20uwarunkowania%20aktywno_ci%20 osób_67-80.pdf [dostęp: 23.02.2016]
 • Zrałek M. (2014), Tworzenie podstaw dla partycypacji osób starszych w życiu społecznym, [w]: Kamińska A., Kraus E., Ślęczka K. (red.), Jak możliwy jest dialog?, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec.
Notes
PL
Artykuł 3. z numeru 14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3031328d-1141-48f1-989c-2cef860ace81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.