PL EN


2014 | 1 | 203-224
Article title

Współpraca środowisk katechetycznych w wychowaniu religijnym osób z niepełnosprawnością intelektualną w nowych dokumentach programowych katechezy

Content
Title variants
EN
COOPERATION OF CATECHETICAL ENVIRONMENTS IN THE RELIGIOUS UPBRINGING OF THE INTELLECTUALLY DISABLED ACCORDING TO THE NEW CATECHETICAL DOCUMENTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ostatnie dokumenty dotyczące stanu katechezy wskazują, że wychowanie chrześcijańskie w rodzinach, katecheza i nauczanie religii w szkole są nierozerwalnie związane z posługą chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży. Proces ten obejmuje również osoby upośledzone umysłowo. Chrzest, powołanie do zbawienia, przyjmowanie sakramentów, wzrastanie w świętości, prawo do odpowiedniej katechezy są niezbywalnym prawem dzieci upośledzonych umysłowo. To wymaga wzajemnej współpracy oraz komplementarności w działaniu rodziny, parafi i i szkoły. Tylko dzielenie takiego podejścia do edukacji religijnej i wychowania dzieci upośledzonych umysłowo przez wszystkie podmioty uczestniczące w tym procesie umożliwia im prawidłowy rozwój duchowy.
EN
Recent documents on catechesis state that Christian upbringing in families, catechesis, and teaching religion at school are intrinsically linked in the service of the Christian upbringing of children and youth. This process includes also people with intellectual disabilities. Baptized and called to salvation, they are entitled to adequate catechesis, receiving sacraments, and growing in holiness. It requires mutual cooperation as well as complementarity between the family, parish, and school. Only sharing such an approach to the religious education and upbringing of the intellectually disabled by all the subjects participating in the process enables their proper spiritual development.
Year
Issue
1
Pages
203-224
Physical description
References
 • Borzyszkowska H., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, „Oświata i Wychowanie” 2 (1988).
 • Cudak S., Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, Łódź 2008.
 • Dajczak J., Katechetyka, Warszawa 1956.
 • Dykcik W., Współpraca szkoły specjalnej ze środowiskiem w zakresie adaptacji społecznej dzieci upośledzonych umysłowo, Poznań 1979.
 • Harmaciński R., Katecheza osób niepełnosprawnych intelektualnie, „Katecheta” 4–5 (1998).
 • Juchta D., Katecheza sakramentalna osób z upośledzeniem umysłowym, w: W drodze do zrozumienia wiary. Materiały z VI Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, Kraków 2007.
 • Jucha D., Sakrament pokuty i I Komunia Święta osób upośledzonych umysłowo, w: J. Stala (red.), Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, Kraków 2002. (red.), Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, Kraków 2002.
 • Juchta D., Wspólnota wobec katechizacji osób upośledzonych umysłowo, w: J. Stala (red.), Katechizacja specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, Kielce 2003.
 • Kiciński A., Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną, Lublin 2007.
 • Kiciński A., Wprowadzenie, w: Nowa podstawa programowa katechezy specjalnej, Kraków 2013.
 • Kiciński A., Założenia katechezy specjalnej, w: A. Kiciński (red.), Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny, propozycja na przyszłość, Kraków 2008.
 • Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1997.
 • Lausch K. i K., Słów kilka o wychowaniu religijnym dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, w: J. Stala (red.), Katechizacja specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, Kielce 2003.
 • Lausch K., Wychowanie religijne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz ich przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych, „Oligokatecheza” 1 (2004).
 • Madej J., Specyfi ka wychowania religijnego w szkole życia, w: Katechizacja specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, Kielce 2003.
 • Muszyńska E., Ogólne problemy wychowania w rodzinie dzieci niepełnosprawnych, w: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1991.
 • Sosna K., Kryteria przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej osób niepełnosprawnych umysłowo, „Oligokatecheza” 1 (2004) 3.
 • Stala J., Rodzina wobec niepełnosprawności intelektualnej dziecka, w: R. Buchta, K. Sosna (red.), Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, Katowice 2007.
 • Stala J., Wychowanie religijne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, w: R. Buchta, K. Sosna (red.), Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, Katowice 2007.
 • Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3031b28c-32f0-4e12-adef-68ba6c29d176
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.