PL EN


2015 | 10/2015 | 229-244
Article title

System dozoru elektronicznego w ocenie osadzonych w zakładach karnych

Content
Title variants
EN
The Electronic Supervision System in the Opinion of Convicts in Prison
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem badań są formułowane przez skazanych oceny systemu dozoru elektronicznego (SDE). Za narzędzie posłużył autorski Kwestionariusz Ankiety do Badania Oceny Systemu Dozoru Elektronicznego, który zawierał także skalę kłamstwa. Kontrolowano również nastrój badanych. Aby zweryfikować sformułowane hipotezy przyjęto metodę sondażu diagnostycznego oraz metody analizy statystyczno-porównawczej. Analiza czynnikowa wykazała, że postrzeganie systemu dozoru elektronicznego nie sprowadza się do jednolitego stanowiska – przekonania o SDE to niespójny konstrukt, w którym dają się wyróżnić trzy czynniki, tj.: Oceny Negatywne, Oceny Pozytywne oraz Stygmatyzacja. Okazało się, że niegrypsujący więźniowie mają istotnie wyższe natężenie Ocen Negatywnych SDE niż skazani grypsujący. W zakresie Ocen Pozytywnych oraz odczuwanej Stygmatyzacji nie stwierdzono istotnych różnic między niegrypsującymi a grypsującymi.
EN
The subject of study and analysis is formulating an evaluation of Electronic Supervision System by convicts. As a tool author’s Questionnaire of Electronic Supervision System Evaluation was used which contained scale of lie. Frame of mind was also controlled. To verify hypothesis formulation methods diagnostic sounding and statistical and comparative analysis were used. Factor analysis demonstrated that perception of Electronic Supervision System doesn’t bring a unitary opinion-opinions of ESS are incoherent in which we can single out three factors : Negative evaluations, Positive evaluations and Stigmatization. It turned out that “non flashing” prisoners have much more negative evaluation results of ESS than “flashing” prisoners. There weren’t any significant differences in terms of positive evaluations and perceptible Stigmatization between ‘flashing” and “non flashing’ groups.
Year
Issue
Pages
229-244
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
 • Zakład Karny w Pińczowie
References
 • [1] Bedyńska S., Brzezicka A., 2007, Statystyczny drogowskaz, Wydawnictwo SWPS ACADEMIKA, Warszawa.
 • [2] Bedyńska S., Książek M., 2012, Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych, Akademickie Sedno, Warszawa.
 • [3] Choynowski M., 1968, Opracowanie polskiej adaptacji „Inwentarza osobowości” H.J. Eysencka (Maudsley Personality Inventory), „Biuletyn Psychometryczny”, nr 2.
 • [4] Ciosek M., Kmiecik K., 1987, Psychologia kliniczna, wprowadzenie do psychologii sądowo penitencjarnej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • [5] Drwal R.Ł., 1981, Osobowość wychowanków zakładów poprawczych, Ossolineum, Wrocław.
 • [6] Eysenck H., Eysenck M., 1998, Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • [7] Field A., 2013, Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, SAGE, London.
 • [8] Lewandowski M., 1975, Pęknięcie ziemi, Czytelnik, Warszawa.
 • [9] Malewski A., 1975, O nowy kształt nauk społecznych. Pisma zebrane, PWN, Warszawa.
 • [10] Nowacki Z., 2010, Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • [11] Schweitzgebel R., 1967, Electronic Innovation in the Behavioral Sciences: A Call Toresponsibility, „American Psychologist”, nr 22.
 • [12] Sielicki D., 2005, Elektroniczne monitorowanie przestępców – nowoczesna alternatywa pozbawienia wolności, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 47–48.
 • [13] Szaszkiewicz M., 1997, Tajemnice grypserki, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków.
 • [14] Zimbardo P.G., 1973, On the Ethics of Intervention in Human Psychological Research: with Special Reference to the Stanford Prison Experiment, „Cognition”, nr 2.
 • [15] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych urządzeń wchodzących w skład środków technicznych w systemie dozoru elektronicznego, a także sposobu organizowania tych urządzeń w system oraz sposobu przekazywania danych wewnątrz tego systemu (Dz.U. 2009 Nr 45, poz. 369).
 • [16] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).
 • [17] Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, tekst pierwotny: Dz.U. 2007 Nr 191, poz. 1366; t.j.: Dz.U. 2008 Nr 172, poz. 1069; t.j.: Dz.U. 2010 Nr 142, poz. 960.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3035301c-d3fa-4a5e-8c72-4a406b697595
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.