PL EN


2012 | Władza Sądzenia 1/2012 | 25-51
Article title

„Racjonalność” w dyskursie polityki polskiej na przykładzie exposé premiera Donalda Tuska w 2011 r. Dominująca odmiana refleksyjności zinstytucjonalizowanej.

Authors
Content
Title variants
EN
„Rationality” in the discourse of polish policy on the example of Prime Minister Donald Tusk exposé in 2011. The dominant form of institutional reflexivity.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest mikrostudiom nad dyskursem polskiej polityki. Autor wyjaśnia powody, dla których analizy exposé można traktować jako istotny element tego, co władza chce powiedzieć ludziom na fundamentalne tematy: wspólnotowości i roli polityki w kształtowaniu przestrzeni życia. Krótka refleksja nad tym, co „polityczne” służy uzyskaniu teoretycznego układu odniesienia pozwalającego na normatywną ocenę analizowanego tekstu. Aparat symboliczny dominujący w exposé traktowany jest w artykule jako publiczne narzędzie uniwersalizacji i naturalizacji taktyk politycznych charakterystycznych dla okresu tzw. „postpolityczności”. Nawiązując do tradycji C.W. Millsa, autor stara się przedstawić prywatne konsekwencje politycznych/publicznych decyzji. W podsumowaniu analizy odniesione są do zagadnienia „refleksyjności zinstytucjonalizowanej” wpływającej na praktyki i cele instytucji oraz jednostek.
EN
This article is devoted to the micro-studies of Polish policy discourse. The author explains the reasons why the exposé analysis can be considered as an important part of what the government wants to tell the people about the fundamental themes of community and the role of policy in shaping the life space. A brief reflection on what „political” is obtaining a theoretical frame of reference that allows for a normative assessment of the analyzed text. Symbolic activity dominant in exposé is treated as a public tool of universalization and naturalization of political tactics so characteristic of the period of post-politics. According to C.W. Mills, the author tries to present the private consequences of the political/public decisions. In summary, the analysis are referenced to the issue of „institutional reflexivity” affecting the practices and goals of institutions and individuals.
Year
Pages
25-51
Physical description
Dates
published
2012-12-01
Contributors
author
 • Wydzał Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki
References
 • Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, (2006), Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Beck Urlich, (2005), Władza i przeciwwładza w epoce gospodarki globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Beck Urlich, (2009), Ponowne odkrycie polityki: przyczynek do teorii modernizacji refleksywnej, [w:] Urlich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Berger L. Peter, Luckmann Thomas, (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czyżewski Marek, (2006), Dyskursy pro- i antyeuropejskie. Polaryzacja i „praca pośrednicząca”, [w:] Anna Horolets (red.), Europa w polskich dyskursach, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Czyżewski Marek, (2008), Demokracja i różnica – wersja polska, [w:] Janusz Mucha, Ewa NarkiewiczNiedbalec, Maria Zielińska (red. naukowa), Co nas łączy, co nas dzieli?, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Dembinski Paul H., (2011), Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Eisenstadt Shmuel N., (2009), Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Fairclough Norman, (2003),Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research, London: Routledge.
 • Foucault Michel, (1988), Politics and Reason, [w:] Lawrence D. Kritzman (red.), Michel Foucault: Politics, Philosophy, Culture, London: Routledge.
 • Foucault Michel, (2000), Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Foucault Michel, (2011), Narodziny biopolityki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Giddens Anthony, (2006), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Giddens Anthony, (2009), Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, [w:] Urlich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Grice Herbert Paul, (1980), Logika i konwersacja, [w:] Barbara Stanosz (red.), Język w świetle nauki, Warszawa: Czytelnik.
 • Habermas Jürgen, (1999), Teoria działania komunikacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Hindess Barry, (1999), Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Judt Tony, (2010), Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Judt Tony, (2011), Źle ma się kraj. Rozprawa o naszych współczesnych bolączkach, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Lash Scott, (2009), Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, wspólnota, [w:] Urlich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku spo-łecznym nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Marcus Herbert, (1991), Człowiek jednowymiarowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mautner Gerlinde, (2011), Analiza gazet, czasopism i innych mediów drukowanych[w:] Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski (red. naukowa), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Mills C. Wright, (2008), Wyobraźnia socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Morawski Witold, (2010), Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nietzsche Friedrich, (1997), Z genealogii moralności, Kraków: Znak.
 • Nowicka Magdalena, (2011), „Urządzenie”, „zastosowanie”, „układ” – kategoria dispositif u Michela Foucaulta, jej tłumaczenia i ich implikacje dla postfoucaultowskich analiz władzy, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom VII, Numer 2 – Lipiec 2011, [dostęp 27.11.2012]. Dostępny w Internecie:http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume16/PSJ_7_2_Nowicka.pdf
 • Ostolski Adam, (2009), Cywilizacja – niedokończona przygoda, [w:] Shmuel N. Eisenstadt, Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Reisigl Martin, Analiza retoryki politycznej, [w:] Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski (red. naukowa), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Sennett Richard, (2006), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • Sennett Richard, (2010), Kultura nowego kapitalizmu, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • Sobolewska-Myślik Katarzyna, (2005), Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tusk Donald, (2011), Exposé premiera Donalda Tuska, [dostęp 20.11.2012]. Dostępny w Internecie:http://www.premier.gov.pl/files/pliki/20111118_expose.pdf
 • Wacquant Loïc, (2012), Trzy kroki w stronę historycznej antropologii faktycznie istniejącego neoliberalizmu, „Praktyka Teoretyczna” nr 5, [dostęp 26.11.2012]. Dostępny w Internecie:http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr5_2012_Logika_sensu/12.Wacquant.pdf
 • Wodak Ruth, (2011), Wstęp: badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy, [w:] Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski (red. naukowa), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30371079-2c2e-49e6-a235-83b2c0e6c7ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.