PL EN


2019 | 109 | 91-125
Article title

Ludność województwa łódzkiego: rozwój i przemiany strukturalne

Content
Title variants
EN
Population of the Łódź Voivodeship: development and structural transformations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem tego opracowania jest rozwój oraz struktura ludności województwa łódzkiego w okresie ponad stu ostatnich lat. Szczegółowej analizie podlegały przemiany ludnościowe tego regionu w czterech okresach: 1) do 1918 roku, 2) 1918–1945, 3) 1946–1989, 4) 1990–2018. Uwzględniono również prognozę demograficzną dla województwa do 2050 r. Strukturę ludności rozpatrywano, biorąc pod uwagę jej podział według cech demograficznych, społeczno-ekonomicznych, społeczno-kulturowych i przestrzennych. Zasadniczym celem pracy było ustalenie ogólnych tendencji w rozwoju i restrukturalizacji ludności województwa łódzkiego oraz jej typologii przestrzennej.
EN
The subject of this study was the development and structural transformation of the population of the Łódź Voivodeship over the last more than one hundred years. Population transformations were analysed for four periods: 1) pre-1918; 2) 1918–1945; 3) 1946–1989; and 4) 1990–2018. A demographic forecast of the Łódź Voivodeship was made up to 2050. The structure of the population of the investigated region was considered, taking into consideration the population according to demographic, socio-economic and socio-cultural divisions and spatial features. The basic aim of the author was to establish general tendencies in the development and restructuring of the population of the Łódź region and its spatial typology.
Year
Volume
109
Pages
91-125
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
References
 • Badziak K., Baranowski J., Polit K. 2009. Powstanie i główne kierunki aktywności administracji województwa łódzkiego w okresie międzywojennym. W: K. Badziak, M. Łapa (red.) Województwo łódzkie 1919-2009. Studia i materiały. PTH OŁ, Łódź: 85-102.
 • Bank Danych Lokalnych, data wejścia 14.02.2019. Warszawa, GUS.
 • Bauman Z. 2000. Globalizacja, i co z tego dla ludzi wynika. PIW, Warszawa.
 • Dylik J. 1948. Rozwój osadnictwa w okolicach Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis 2: 44-50.
 • Dzieciuchowicz J. 1989 (1990). Proces redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji wielkomiejskiej (przykład aglomeracji łódzkiej). Przegląd Geograficzny 61(4): 505-522.
 • Dzieciuchowicz J. 1995. Determinanty demograficzne i społeczno-ekonomiczne redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji miejskich – przykład aglomeracji łódzkiej. Wyd. UŁ, Łódź.
 • Dzieciuchowicz J. 1998a. Ludność Polski Środkowej: procesy i struktury przestrzenne. W: A. Wer-wicki (red.) Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej. Wyd. UŁ, Łódź: 95-132.
 • Dzieciuchowicz J. 1998b. Zmienność przestrzenna zachowań migracyjnych ludności województwa łódzkiego. W: W. Kwiatkowska (red.) Rozwój ekonomiczny. Rynek pracy. Procesy migracyjne w województwie łódzkim. IPiSS, Raport IPiSS 15, Warszawa: 110-137.
 • Dzieciuchowicz J. 2001. Rozwój, ruch naturalny i migracje ludności. Rozmieszczenie, struktura demograficzna oraz wielkość i struktura zatrudnienia ludności. W: S. Liszewski (red.) Zarys monografii województwa łódzkiego. ŁTN, Łódź: 180-192.
 • Dzieciuchowicz J. 2002. Zróżnicowanie demograficzne regionu łódzkiego. W: A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.) Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy. UŁ ZER i OŚ, Łódź: 77-109.
 • Dzieciuchowicz J. 2014. Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne. Wyd. UŁ, Łódź.
 • Gawryszewski A. 2005. Ludność Polski w XX wieku. PAN IGiPZK. Monografie 5, Warszawa.
 • Ginsbert A. 1962. Łódź. Studium monograficzne. Wyd. Łódzkie, Łódź.
 • Grabiński T. 1992. Metody taksonometrii. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Janczak J. 2001. Przeszłość demograficzna województwa. W: S. Liszewski (red.) Zarys monografii województwa łódzkiego. ŁTN, Łódź: 173-179.
 • Janiszewska A. 2015. Depopulacja ludności w województwie łódzkim. W: P. Szukalski (red.) Pro-cesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku. Wyd. UŁ, Łódź: 11-32.
 • Klaassen L.H., Paelinck J.H.P., Wagenaar S. 1982. Systemy przestrzenne. PWN, Warszawa.
 • Koter M., Liszewski S., Suliborski A. 1999. Łódź i region Polski Środkowej. ŁTN, Łódź.
 • Mały Rocznik Statystyczny 1938, GUS, Warszawa 1938.
 • Michalski W. (red.) 1995. Region łódzki w dobie transformacji gospodarczej. CUP, BPR w Łodzi, PTG, Łódź.
 • Narodowy Spis Powszechny. 1921, 1931. Statystyka Polski, GUS.
 • Narodowy Spis Powszechny. 2002, 2011. Warszawa, GUS.
 • Olejnik L. 2009. Województwo łódzkie. W: K. Badziak, M. Łapa (red.) Województwo łódzkie 1919-2009. Studia i materiały. PTH OŁ, Łódź: 221.
 • Pączka S. (red.) 1993. Środowisko geograficzne Polski Środkowej. Wyd. UŁ, Łódź.
 • Puś W. 1987. Dzieje Łodzi przemysłowej (zarys historii). Muzeum Historii Miasta Łodzi, CIK. Łódź.
 • Roczniki Demograficzne. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego. 1965. WUS, Łódź.
 • Roczniki Statystyczne Województwa Łódzkiego. 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. WUS, Łódź.
 • Rosin R. (red.). 1970. Rozwój województwa w Polsce Ludowej. PWN, Warszawa.
 • Rzepkowski A. 2009. Ludność województwa łódzkiego w świetle pierwszego i drugiego spisu ludności II Rzeczypospolitej (30 IX 1921 i 9 XII 1931). W: K. Badziak, M. Łapa (red.) Województwo łódzkie 1919-2009. Studia i materiały. PTH OŁ, Łódź: 199-207.
 • Straszewicz L. 1967. Województwo łódzkie. Zarys geograficzno-ekonomiczny. PWN, Warszawa.
 • Szukalski P. (red.) 2015. Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku. Wyd. UŁ, Łódź.
 • Werwicki A.L. (red.) 1998. Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej. Wyd. UŁ, Łódź.
 • Województwo łódzkie w XXX-leciu PRL. 1974. WUS, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30371328-2ba9-4835-8f34-f6699bfe8d80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.