PL EN


2012 | 3(26) | 9–19
Article title

Przedmiot rozprawy doktorskiej pt. „Zmniejszanie luki rozwojowej państw UE na przykładzie polityki transportowej”.

Authors
Title variants
EN
The subject matter of the doctoral dissertation „Reducing the development gap of EU member states on the example of transport policy”.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawienie problematyki dysertacji o wpływie polityki transportowej UE na zmniejszanie różnic rozwojowych państw UE. Zagadnienia zostają naszkicowane w kontekście rozwiązań prawnych z podziałem na poszczególne typy transportu, tj. wodny, kolejowy, drogowy i lotniczy oraz wpływu założeń polityki transportowej na gospodarkę wraz z inwestowaniem w infrastrukturę transportową.
EN
Presentation of the dissertation on the impact of the EU transport policy on the reduction of the development gap between EU member states. The issue will be outlined in the context of legal solutions, divided by different types of transport, such as waterway, rail, road and air transport. Moreover, the impact of transport policy on the economy including investments in transport infrastructure will be analysed.
Year
Issue
Pages
9–19
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
 • WDiNP Uniwersytet Warszawski
References
 • Borowski J. (red.), Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski, przygotowany na zlecenie spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki, PL.2012 Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Energy Technology Perspectives 2010, scenarios & strategies to 2050, IEA 2010.
 • http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/index_en.htm
 • http://london.trade.gov.pl/pl/britan/article/detail,1406,Polityka_transportowa_Wielkiej_Brytanii.html
 • http://www.iea.org/aboutus/
 • http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/lotnisko/informacje-ogolne/pressroom/aktualnosci/2011/8/lotnisko-chopina-bedzie-koordynowane
 • http://www.mobilitaet-in-deutschland.de/index.htm
 • Impact assessment of the Single Aviation Market on employment and working conditions for the period 1997-2007, Brussels, 26.04.2010, SEC (2010) 503.
 • Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r. (COM/2006/0314 końcowy/).
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności (COM/2006/0336 końcowy/) Bruksela, 28.6.2006.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Synteza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Mindur M., Relationship between the economy and transport, “LogForum Issue” 2005, nr 1.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejską Agencję Kolejową, Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004.
 • Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007, tom 50.
 • Travel in London, Key trends and development, Report number 1, Transport for London, Mayor of London 2009, za: http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/Travel-in-London-report-1.pdf
 • White Paper Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system (COM/2011/0144 final/) Brussels, 28.3.2011.
 • Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Zmieniająca się rola portów morskich UE w globalnej logistyce transportowej, ekspertyza, Dyrekcja Generalna ds. polityki wewnętrznej, Bruksela 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-303af781-3fd2-4d24-94e7-ec268787f1c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.