PL EN


2011 | 12 | 2 |
Article title

Źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu EUR/ PLN

Authors
Content
Title variants
EN
Sources of real exchange rates fluctuations EUR/ PLN
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono problem wyjaśnienia źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu walutowego na przykładzie EUR/ PLN wykorzystując podejście równowagi. Punktem wyjścia było opracowanie modelu wektorowej autoregresji oraz jego strukturalnej postaci. Specyfikacji modelu dokonano w oparciu o pracę Claridy i Galiego [1994], wykorzystując kwartalny szereg czasowy 1996- 2010 dla Polski i strefy euro. Pozwoliło to na estymację sytemu składającego się z trzech zmiennych: PKB, REER oraz HICP. Celem określenia źródła fluktuacji realnego kursu EUR/ PLN przeprowadzono dekompozycję wariancji błędu prognozy. Okazało się, że największe znaczenie (powyżej 80%) w wyjaśnieniu wariancji REER mają szoki popytowe.
EN
In the article we've raised the issue of explaining the source of the fluctuation of the Real Effective Exchange Rate (REER) using a equilibrium approach for EUR/PLN example. The starting point was to elaborate a model of vector autoregression and its structural form. The specification of a model have been made based on Clarida and Gali's work. To determine the source of the fluctuation of the real exchange rate we used Forecast Error Variance Decomposition. It resulted that the most important (more than 80%) in explaining the variance of the REER are demand shocks.
Contributors
  • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie , adam_waszkowski@sggw.pl
References
  • 1. Blanchard O., Quah D. (1989) The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances, American Economic Review, Vol. 79, str. 655-673.
  • 2. Clarida R., Gali J. (1994) Source of Real Exchange Rate Fluctuations; How Important are Nominal Shocks, Carnegie-Rochester Series on Public Policy, Vol. 41, str. 1-56.
  • 3. Lütkepohl H., Kratzig, M. (2004) Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press, Cambridge.
  • 4. Rubaszek M., Serwa D. (2009) Analiza Kursu Walutowego, C. H. Beck, Warszawa.
  • 5. Sims C. A. (1980) Mecroeconomics and Reality, Econometrica, Vol. 48, str. 1-48.
  • 6. Stockman A. (1988) Real Exchange Rate Variability Under Pegged and Floating Exchange Rate Systems: An Equilibrium Theory, University of Rochester, USA, Working Paper No. 2565.
  • 7. Weber A. (1997) Sources of purchasing Power disparities between the G3 economies, Journal of the Japanese and International Economies, Vol. 11, str. 548-583.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3058bd64-6a1e-499f-9153-af9e1115b618
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.