PL EN


2017 | 6 | 4 | 100-116
Article title

Open access in the light of the decisions of the President of the Polish Railway Transport Office (UTK)

Content
Title variants
PL
Otwarty dostęp w świetle decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena mechanizmu otwartego dostępu obowiązującego po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 roku. Oceny tego mechanizmu dokonano w oparciu o wybrane decyzje wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie otwartego dostępu. Autor dokonuje analizy i porównania przepisów prawnych w zakresie otwartego dostępu obowiązujących przed i po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 roku, a także wskazuje na praktykę stosowania prawa w tym zakresie. W końcowej części artykułu autor próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie: czy nowe rozwiązania prawne, tj. obowiązujące przepisy w zakresie otwartego dostępu, stanowią remedium na występujące w obrocie prawnym problemy?
EN
The aim of the article is to present the open access mechanism in the Polish legal system (before and after the amendment of Rail Transport Act of 16 November 2016). The presentation of the mechanism is based on selected decisions of the President of the Polish Railway Transport Office (UTK). The author analyses both the applicable legislation concerning open access and the factual circumstances of the cases. He pays attention to collected information and documents, points out the basis for granting open access and evaluates the decisions issued. The article indicates also the shortcomings of the open access mechanism in Poland.
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
100-116
Physical description
Dates
published
2017-06-30
printed
2017-06-30
Contributors
 • Doktorant w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie oraz prezes Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego; organizator cyklu konferencji pt. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”
References
 • Będkowski-Kozioł, M. i Gołąb, Ł. (2013). O dogmatyce prawa transportu kolejowego. Kilka uwag w dziesiątą rocznicę uchwalenia ustawy o transporcie kolejowym z 2003 r. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4.
 • Będkowski-Kozioł, M. (2000). Wpływ amerykańskiej doktryny „essential facilies” na rozwój europejskiego prawa antymonopolowego. Zarys poglądów na tle doktryny niemieckiej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 12.
 • Hoff, W. (2004). Polski model regulacji na tle porównawczym. Problemy Zarządzania, 3.
 • Hoff, W. (2008). Prawny model regulacji sektorowej. Warszawa: Difin.
 • Jarecki, S. (2013). Modele prokonkurencyjnych rozwiązań prawnych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych. Warszawa: EuroPrawo.
 • Jarecki, S. (2017). Pomoc publiczna a otwarty dostęp. Referat wygłoszony podczas IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, 26 kwietnia 2017 r., Łódź. Pozyskano z: https://www.wpia.uni.lodz.pl/files/news/252/jarecki-stefan.pdf.
 • Jarecki, S.A. (2017). Pozakonkurencyjne mechanizmy motywujące na rynku pasażerskich przewozów kolejowych. W: M. Pawełczyk (red.), Rynek kolejowy. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Warszawa: Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.KE. (2008). Modern rail modern Europe. Towards an Integrated European Railway Area. Luksemburg: Komisja Europejska.
 • Kraśniewski, M. (2016). Konkurencja w polskim sektorze transportu kolejowego. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2(5).
 • Kraśniewski, M. (2017). Polityka Unii Europejskiej liberalizująca sektor transportu kolejowego. W:] E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab (red.), Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego. Lublin:Wydawnictwo UMCS.
 • Kraśniewski, M. (2016). Pozycja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jako regulatora w transporcie kolejowym w Polsce. W: M. Pawełczyk (red.), Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.Królikowska-Olczak, M. (2016). Polityka przemysłowa Unii Europejskiej w sektorze kolejowym. Problematyka prawna. W: M. Pawełczyk (red.), Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Ius Publicum.
 • Kosiński, E. (2008). Środki prawne regulacji prokonkurencyjnej transportu kolejowego. Stan dostosowania polskiej regulacji sektorowej do regulacji unijnej. Problemy Zarządzania, 1.
 • Mazur, B. (2016). Regulacje prawne procesu konstrukcji rozkładu jazdy pociągów. W: M. Pawełczyk (red.), Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Ius Publicum.
 • Mizioch, T. (2017). Administracyjnoprawna analiza decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej. W: M. Pawełczyk (red.), Rynek kolejowy. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Warszawa: Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.Przybylska, M. (2014). Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu jako forma działania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 368.
 • Reszczyk, K. (2013). Rola, pozycja i uprawniania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w rozwoju konkurencyjnego sektora transportu kolejowego. W: M. Pawełczyk, M. Sokołowski (red)., Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wybrane zagadnienia infrastrukturalne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Strzyczkowski, K. i Gołąb, Ł. (2014). Regulacja prokonkurencyjna w sektorze transportu kolejowego. W: M. Kepiński (red.), System prawa prywatnego. Tom 15. Prawo Konkurencji. Warszawa: C.H. Beck.
 • Strzyczkowski, K. (2011). Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa: LexisNexis..
 • Szydło, M. (2010). Prawo konkurencji a regulacja sektorowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wajda, P. (2014). Komentarz do art. 4 pkt. 12 ustawy o transporcie kolejowym. W: P. Wajda, M. Wierzbowski (red.), Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wasiak, M. (2014). Komentarz do art. 28r ustawy o transporcie kolejowym. W: P. Wajda, M. Wierzbowski (red.), Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wierzbowski, M. i Wajda, P. (red.). (2014). Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Wiktorowska, A. (2013). Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Zagadnienia administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • www.sjp.pwn.pl (31.05 2017).
 • Ziarko Ł. (2013). Jednolity europejski obszar kolejowy – tworzenie konkurencyjnej struktury sektora kolejowego w Unii Europejskiej. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-305b18ea-a7d1-4bcf-96eb-2b867ef9437b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.