PL EN


2011 | 862 | 155-166
Article title

Instrumenty pochodne. Problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi

Authors
Title variants
EN
Problems in Defining and Classifying Derivatives on the Basis of Community and Polish Legal Regulations Governing the Trading of Financial Instruments
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author presents issues in defining derivatives in both community and Polish law brought about by the fast development of the market for these instruments and the Commission’s reluctance to take a universal approach to defining them, which would depend on a definition that included all the common characteristics of derivatives, resulting from their financial-economic specifics and not using a closed catalogue of derivatives or the underlying instruments. Such a policy may lead to problems with transposing EU law on the financial instruments market on member states, including Poland.
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Finansów, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
  • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/ EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, Dz.Urz. UE L 145 z 30 kwietnia 2004.
  • Dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych, Dz.Urz. UE L 141 z 11 czerwca 1993.
  • Projekt z dnia 16 marca 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem (www.mf.gov.pl/_files_/ bip/bip_projekty_aktow_prawnych/fi/kapitazzowy).
  • Romanowski M., Papiery wartościowe emitowane w serii a pojecie oferty publicznej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 3.
  • Rozporządzenie Komisji WE nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy, Dz.Urz. UE L 241 z 2 września 2006.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674, z późn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, Dz.U. z 2006 r. nr 2, poz. 8.
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2009 r. nr 165, poz. 1316.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30686f61-352f-4785-9f3c-64b0a334c420
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.