PL EN


2016 | 1(39) | 121-128
Article title

Zachowania żywieniowe pracowników restauracji sieci McDonald’s

Content
Title variants
EN
THE DIETARY HABITS OF McDONALD’S RESTAURANT EMPLOYEES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Both the amount and the quality of consumed food have a direct impact on health. There has been a noticeable increase in frequency of fast food consumption. The aim of the paper was to assess the food habits in a selected group of quick service restaurant employees, who have easy access to fast food. The survey was conducted at the end of 2014/beginning 2015 among 270 purposively selected McDonald’s Warsaw restaurant employees. An original survey questionnaire was employed. Statistica software was used to process the data; correlation coeffi cient was calculated taking p < 0.5 as the level of statistical signifi cance. The survey points to many nutritional errors committed by the employees, including too long intervals between meals and frequent fast food consumption. Additionally, it was observed that seniority played a role in food preferences: the longer the employee’s length of service, the more often would they consume McDonald’s-bought products. It was determined that place of employment was a determining factor in food choices. The respondents with longer seniority reported more frequent consumption of products bought during work hours and use of McDonald’s restaurants in general. Although almost half of the respondents were aware of the negative health eff ects of fast food, they did not limit its consumption. It appears essential to introduce health education for the surveyed group.
PL
Ilość i jakość spożywanych produktów ma bezpo- średni wpływ na zdrowie człowieka. Obecnie obserwuje się znaczny wzrost częstotliwości spożycia żywności typu fast food. Celem pracy była ocena sposobu żywienia wybranej grupy pracowników restauracji szybkiej obsługi, którzy na co dzień mają ułatwiony dostęp do żywności fast food. Badanie przeprowadzono na przełomie 2014 i 2015 roku wśród celowo dobranych 270 pracowników restauracji sieci McDonald’s w Warszawie. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz. Do opracowania wyników wykorzystano program Statistica, obliczono współczynnik korelacji, przyjmując poziom istotności p < 0,05. Z przeprowadzonego badania wynika, że pracownicy popełniali wiele błędów żywieniowych, w tym mieli za długie przerwy między posiłkami oraz często spożywali produkty fast food. Dodatkowo zaobserwowano, że dłuższy staż pracy miał wpływ na preferencje żywieniowe – osoby te charakteryzowały się częstszym spożyciem produktów zakupionych w McDonald’s. Stwierdzono, że miejsce pracy było czynnikiem determinującym wybory żywieniowe. Badani, którzy posiadali dłuższy staż pracy w McDonald’s, deklarowali częstsze spożycie produktów zakupionych podczas pracy i korzystali z usług restauracji McDonald’s. Mimo że blisko połowa ankietowanych była świadoma negatywnych skutków zdrowotnych spożywania produktów fast food, nie ograniczała ich konsumpcji. Istotna wydaje się edukacja badanej grupy dotycząca prawidłowego żywienia.
Contributors
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
 • Batyk, M. (2012). Zwyczaje żywieniowe wśród młodzieży. J. Health. Sci., (2)5, 7–13.
 • Broniecka, A., Wyka, J. (2012).Wybrane elementy stylu życia wpływające na stan zdrowia młodzieży. Bromat. Chem. Toksykol., 45(2),196–205.
 • CBOS (2014). Zachowania żywieniowe Polaków (s. 1–22). Warszawa: CBOS.
 • Gawęcki, J. (2012). Człowiek i jego pokarm. W: J. Gawęcki (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu(s. 13–15). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Jeżewska-Zychowicz, M. (2007). Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania (s. 10–13, 22–33, 52–59, 81–92). Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Katan, M. B. (2006). Regulation of trans fats: The gap, the Polder, and McDonald’s French fries. Atheroscler. Suppl., 7(2), 63–66.
 • Kessler, D. (2009). Why We Overeat? Nutr. Action Health., 7–8, 3–6.
 • Levytska, G. (2011). Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencje rozwoju (s. 82–88). Warszawa: Wyd. SGGW.
 • McDonald’s (2015). Kim jesteśmy. Pobrano 4 listopada 2015 z: http://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/.
 • Michalak-Majewska, M., Gustaw, W., Sławińska, A., Radzki, W. (2013). Spożycie chlorku sodu a współczesne zalecenia żywieniowe. Przem. Spoż., 7(67), 34–37.
 • Mojska, H., Gielecińska, I., Świderska, K. (2011). Zawartość akryloamidu w różnych rodzajach pieczywa w Polsce. Bromat. Chem. Toksykol., 44 (3), 768–772.
 • Mojska, H., Świderska, K. (2011). Zawartość soli w produktach fast food w Polsce. Cz. 1. Frytki ziemniaczane. Żyw. Człow. Metab., 38 (6), 449–455.
 • Mojska, H., Świderska, K. (2012). Zawartość soli w produktach fast food w Polsce. Cz. 2. Hamburgery. Żyw. Człow.Metab., 39 (1), 17–25.
 • Mojska, H. (2007). Zdrowotne zagrożenia szybko przetwarzanymi produktami (fast food). Rocz. Warsz. Szk. Zdr., 7, 83–91.
 • Ogden, J. (2011). Psychologia odżywiania się (s. 9–12). Kraków: Wyd. UJ.
 • Pietrak, S., Rembiałkowska, M. (2012). Porównanie sposobu żywienia i wybranych elementów stylu życia konsumentów sieci barów Green Way z konsumentami sieci barów McDonald’s na terenie Warszawy. Bromat. Chem. Toksykol., 45(4), 1219–1226.
 • Połom, A., Sińska, B. (2003). Postawy młodych konsumentów wobec produktów typu fast food. Bromat. Chem. Toksykol.,supl. 36, 167–172.
 • Romanowska-Tołłoczko, A. (2011). Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health, 46(1), 89–93.
 • Rutkowska, J., Żbikowska, A. (2009). Analiza składu i jakości tłuszczu z medium i frytek z restauracji typu fast -food, ze szczególnym uwzględnieniem izomerów trans kwasów tłuszczowych. Bromat. Chem. Toksykol., 42(4), 1095–1103.
 • Szybiński, Z., Jarosz, M., Hubalewska-Dydejczyk, A., Stolarz-Skrzypek, K., Kawecka-Jaszcz, K., Traczyk, I., Stoś, K. (2010). Profilaktyka jodowa a ograniczenie spożycia soli – wyzwanie XXI wieku. Endokrynol. Pol., 61 (1), 135–140.
 • Wajszczyk, B., Charzewska, J., Chabros, E., Rogalska-Niedźwiedź, M., Chwojnowska, Z., Fabiszewska, J. (2008). Jakościowa ocena sposobu żywienia młodzieży w wieku pokwitania. Probl. Hig. Epidemiol., 89(1), 85–89.
 • Wyka, J., Grochowska-Niedworok, E., Malczyk, E., Misiarz, M., Szczęsna, N. (2012). Częstotliwość spożycia produktów typu fast food przez młodzież męską. Bromat. Chem. Toksykol., 45(3), 675–679.
 • Zalecenie Komisji z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie dochodzeń dotyczących poziomów akryloamidu w żywności (2013/647/UE) (2013). Pobrano 4 listopada 2015 z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/qid=1456405796750&uri=CELEX:32013H0647
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30689b6d-20aa-47ef-a140-73b2a59de408
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.