PL EN


2012 | 4/2012 (39) | 169-177
Article title

Racjonalność decyzji inwestycyjnych inwestorów indywidualnych na polskim rynku akcji

Content
Title variants
EN
The rationality of individual investors' investment decisions on the Polish stock market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Klasyczne teorie finansów zakładają racjonalność zachowań uczestników rynku. Niniejszy artykuł odnosi się do rynku akcji i zachowań na nim inwestorów indywidualnych. Zatem celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy zachowań inwestorów indywidualnych na rynkach kapitałowych i ocena racjonalności tych działań. W pracy podjęta zostanie próba odpowiedzi na następujące pytania: Czy inwestorzy indywidualni podejmują racjonalne decyzje inwestycyjne na rynku akcji? Czy udział inwestorów indywidualnych w rynku determinuje rodzaj podejmowanych decyzji inwestycyjnych przez pozostałych uczestników rynku? Autorzy artykułu stawiają następującą tezę badawczą: inwestorzy indywidualni nie zachowują się w pełni racjonalnie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a to przekłada się na decyzje inwestycyjne pozostałych uczestników rynku akcji. Badanie opiera się na następujących danych pochodzących z rynku kapitałowego: struktura inwestorów, wartość indeksu WIG, wartość obrotów na GPW, saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych. Dane pochodzą z lat 2002–2009.Wyniki przeprowadzonych w pracy badań nie są jednoznaczne co do oceny racjonalności decyzji inwestycyjnych inwestorów indywidualnych. Wyniki niektórych badań uznać można za dowód nieracjonalności decyzji inwestycyjnych inwestorów indywidualnych.
EN
Commonly known financial theories presuppose the rational behavior of market participants. The following article pertains to the stock market and individual investors’ behavior on it. The aim of this work is to analyze individual investors’ behavior modes on the capital markets. The study is also aimed at evaluating the rationality of their behaviors. Additionally, the article strives to provide adequate answers to the following dilemmas: Do individual investors always take rational investment decisions on the stock market? Does the proportion of their participation on the market determine the type of investment decisions taken by other market players? The authors of this study pose the following research thesis: Individual investors do not behave in a fully rational manner while undertaking investment decisions. This has a considerable impact upon investment decisions of other stock market participants. The research hinges on the following data derived from the capital market: investors’ structure, WIG index value, the Polish stock market’s turnover value and the flow in and flow out of investments funds. The data originates from the 2002-2009 period. The outcome of the research carried out is not uniform as regards the evaluation of the rationality of individual investors’ investment decisions. Some research results may be viewed as evidence of the irrationality of individual investors’ investment decisions.
Keywords
Year
Issue
Pages
169-177
Physical description
Dates
published
2012-12-12
Contributors
References
 • Bebczuk, R.N. 2000. Asymmetric Information in Financial Markets, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Czerwonka, M. i B. Gorlewski 2008. Finanse Behawioralne, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 • Greenaway, D. i G.K. Shaw 1989. Macroeconomics: Theory and Policy in UK, Blackwell, Oxford: Oxford.
 • GPW 2006. Inwestorzy w obrotach giełdowych w 2006 roku, Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych, www.gpw.pl.
 • GPW 2007. Inwestorzy w obrotach giełdowych w 2007 roku, Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych, www.gpw.pl.
 • GPW 2008. Inwestorzy w obrotach giełdowych w 2008 roku, Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych, www.gpw.pl..
 • GPW 2009a. Inwestorzy w obrotach giełdowych w 2009 roku, Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych (www.gpw.pl).
 • GPW 2009b. Raport roczny 2009, Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych, www.gpw.pl. Howells, P. i K. Bain 1999. Money, Banking and Finance, London: Longman.
 • Kahneman, D. i A. Tversky 1979. Prospect Theory: An Analysis of Decisions Under Risk. Econometrica, nr 47, s. 313–327.
 • Pesaran, M.H. 1989. The Limits to Rational Expectations, Oxford: Oxford.
 • Sheffrin, S.M. 1996. Rational Expectations, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Smith, A. 1976. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Oxford: GEC.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-306cb145-e881-4b9c-8439-06342b16e37c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.