PL EN


2019 | 28 | 86-104
Article title

Problemy demograficzne Federacji Rosyjskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Demographic problems of Russian Federation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono ewolucję sytuacji demograficznej Federacji Rosyjskiej w kontekście ogólnych prawidłowości demograficznych oraz procesów geopolitycznych, które wpływają na wszystkie sfery życia społecznego. Autorka wykazuje, że załamanie demograficzne jakie nastąpiło w Rosji w ostatnich dekadach jest procesem, który dotychczas nie doczekał się pełnego wyjaśnienia. Mimo swojej odmienności, sytuacja demograficzna w Rosji posiada obecnie wiele analogii z tą, która ma miejsce w państwach Europy Zachodniej – chodzi tu zwłaszcza o szybki starzenie się społeczeństwa i jego wymieranie, oraz masowy napływ imigrantów, w szczególności muzułmańskich. W najbardziej jaskrawy sposób jest to widoczne na rosyjskim Dalekim Wschodzie, skąd ludność rosyjska emigruje, a jej miejsce szybko zajmują Chińczycy. We wnioskach autorka wskazuje na konieczność zmiany polityki władz rosyjskich, która powinna zapobiegać skutkom załamania demograficznego i dążyć do zwiększenia dynamiki demograficznej, a z drugiej strony prowadzić do kontroli żywiołowego napływu obcych kulturowo migrantów, który zagraża bezpieczeństwu państwa. Opracowaniu prognoz rozwoju sytuacji demograficznej nie sprzyja obecność wzajemnie sprzecznych danych statystycznych, które najprawdopodobniej są zmanipulowane i mało wiarygodne.
EN
The article presents the evolution of the demographic situation of the Russian Federation in the context of general demographic patterns and geopolitical processes that affect all spheres of social life. The author shows that the demographic catastrophe that has occurred in Russia in recent decades is a process that has not been fully elucidated so far. Despite its distinctness, the demographic situation in Russia now has many analogies with that which takes place in Western European countries - this is particularly about the rapid aging of the population and its extinction, and the mass influx of immigrants, in particular from Muslim countries. In the most vivid way it is visible in the Russian Far East, from where the Russian population emigrates, and in its place, the Chinese quickly appear. In the conclusions, the author points out the need to change the policy of the Russian authorities, which should prevent the effects of demographic decline and seek to increase demographic dynamics and, on the other hand, lead to the control of the spontaneous flow of culturally alien migrants that threatens the security of the state. The development of demographic forecasts is not supported by mutually contradictory statistics, which are most likely to be manipulated and unreliable.
Year
Volume
28
Pages
86-104
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Безруков И., Горбенкова Е., 2008, Приоритеты государственной политики привлечения иностранной рабочей силы в экономике Дальнего Востока России. В кн .: Демографические перспективы России. Материалы междунар. нaучно-практ. конференции «Демография. Будущее России: проблемы и пути решения». Москва, 19-21 сент. 2008, Москва.
 • Вишневский, А. Г., 2005, Избранные демографические труды, Tom 2, Наука, Москва.
 • Галенович, Ю. М., 2013, Китайские сюжеты. Чем доволен и недоволен Китай, Directmedia, Москва.
 • Гельбрас В., 2004, Россия в условиях глобальной китайской миграции. Москва.
 • Демографический ежегодник России 2007, 2007, Статистический сборник, Росстат, Москва.
 • Капканщиков, С.Г., 2006, Макроэкономические проблемы современной России, Москва.
 • Ломоносов, М.В., 1986, О сохранении и размножении русского народа. Избранные произвеения, Т. 2. Издательство, Наука, Москва.
 • Льготы, выплаты, компенсации, субсидии. Как получить деньги от государства? 2019, (red.) И. Сорокин, Litres, Москва.
 • Мотрич, Е.Л., 2004, Ситуация на рынке труда Дальнего востока России: какой путь выбрать? „Наука и природа Дальнего Востока”, nr 1.
 • Национальная идентичность России и демографический кризис, 2013, Материалы Всероссийской научной конференции (20–21 октября 2006 г.), (red.)
 • Сулакшин С. С., Багдасарян В. Э., Вилисов М. В., Зачесова Ю. А., Пак Н. К., Середкина О. А., Чирва А. Н., Directmedia, Москва.
 • Обозреватель, 2008, Wydania 7-12, РАУ-корпорация, Москва.
 • Основы геронтологии. Общая гериатрия, 2010, т. 1, (ред.) В.Н. Яригина А.С. Мелентьева, ГЕОТАР-Медия, Москва.
 • Подольский, С.А., 2007, «Дорогие гости» Приамурья или «китайская угроза» России? Журнал „Русский дом”, nr 3.
 • Политика миграции и натурализации в России: состояние дел и направления развития, (ред.) С.Н. Градировский. Москва.
 • Российская Федерация сегодня, 2014, Выдания 9-16, Федеральная Собрание - Парламент Российской Федерации, Москва.
 • Рязанцев, С., 2012, «Глобализация по-китайски»: инвестиции, миграция, диаспора. «Международные процессы», т.10, nr 3.
 • Суровцев И., Литвинов Н., 2007, Миграция и национальная безопасность России. Aналитический обзор. В кн .: Миграция и безпасность России. Воронеж.
 • Черкесов, Б.А., 2006, Демографическая ситуация – как одна из социальноэкономических проблем российского общества. „Успехи современного естествознания”, № 10.
 • Чурилов Ю., 2017, Пособия, льготы и субсидии беременным и молодым мамам. Litres, Москва.
 • Чурилов Ю., 2017-a, Пособия, льготы и субсидии многодетным родителям. Litres, Москва.
 • Шолл-Латур, П., 2007, Россия Путина: эффект счастья. Империя под прессингом НАТО, Китая и ислама, Москва.
 • Bobkowski, K., 2013, Chiny w grze o dominację nad Eurazją, Przegląd Geopolityczny, 6, s. 47-60.
 • Dmochowski, T., 2013, Zmiany demograficzne na rosyjskiej Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1989-2010, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 3, s. 35-62.
 • Dutka, J., 2017, Strategia demograficzna w historii myśli geopolitycznej, Przegląd Geopolityczny, 19, s. 36-48.
 • Gryz, J., 2009, Geopolityczne aspekty polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej, Przegląd Geopolityczny, 1, s. 119-132.
 • Kaczmarski, M., 2013, Niedźwiedź patrzy na Smoka. Rosyjska debata na temat Chin. „Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia”, nr 31, luty, Warszawa.
 • Kisielewski, T.A., 2007, Schyłek Rosji, Dom Wydawniczy „Rebis”, Warszawa. Kłaczyński, R., 2017, Rosyjsko – chińska rywalizacja o surowce energetyczne Zachodniego Turkiestanu, Przegląd Geopolityczny, 20, s. 74-85.
 • Kowalczyk, K. A., 2019, Geopolityczne dążenia współczesnej Rosji, Przegląd Geopolityczny, 27, s. 78-92.
 • Łakomy, M., 2017, Bezpieczeństwo demograficzne a potęga państw, Przegląd Geopolityczny, 19, s. 124-141
 • Sułek, M., 2017, Kasandryczne prognozy demograficzne – nauka, pseudonauka, czy ideologia?, Przegląd Geopolityczny, 19, s. 9-21.
 • Wasiuta, O., 2014, Integracja Rosji jako globalny projekt geopolityczny Rosji, Przegląd Geopolityczny, 7, s. 37-60.
 • Wilczyński, P. L., 2015, Wydobycie bogactw mineralnych w krajach NATO i w obszarze postsowieckim, Przegląd Geopolityczny, 12, s. 109-132.
 • Wilczyński, W.J., 2015, Zmierzch Europy – demograficzne konsekwencje przemian cywilizacyjnych, [w:] T.Z. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy – uwarunkowania społeczne, PTG Kraków, s. 15-36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-306d75ff-0a8b-4574-bb07-a10810c80dbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.