PL EN


Journal
2012 | 3(119) | 115-119
Article title

Zewnętrzny egzamin gimnazjalny: co umożliwia, a co ogranicza

Title variants
EN
External high school exam: what enables and what limits
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony roli i znaczeniu egzaminów zewnętrznych w polskim systemie szkolnym. Punktem wyjścia dla swoich badań uczyniono oczekiwane zmiany, które miały zaistnieć po wprowadzeniu egzaminów zewnętrznych i powołaniu do życia kolejnego etapu edukacyjnego, czyli gimnazjum. Głównym problemem badawczym było określenie pozytywnych i negatywnych oddziaływań systemu egzaminów zewnętrznych na proces kształcenia i oceniania w gimnazjum. Za najważniejsze uznano określenie rozmiaru oddziaływań oceniania zewnętrznego na wewnątrz szkolny system oceniania. Artykuł omawia, jak zaobserwowane oddziaływania egzaminów zewnętrznych wpływają na sferę poznawczą i osobowościową uczniów.
EN
The article focuses on the role and importance of external examinations in our school system. The starting point for research presented in the paper are expected alterations which should have occurred after the introduction of external examinations and bringing the next stage of education secondary school into being. The main research problem was to determine the positive and negative influence of external examinations system on the educational process and assessment in secondary school. The most important was to determine the dimension of external examinations influences on school assessment system and question, how they would affect the cognitive realm and the personality of students. Inappropriate use of external examinations system may cause irreversible (not always beneficial) changes in students graduating from those schools.
Journal
Year
Issue
Pages
115-119
Physical description
Dates
issued
2012-09-30
Contributors
 • Gimnazjum Publiczne w Przybiernowie
References
 • Altszuler, I. (1960). Badania nad funkcją oceny szkolnej. Warszawa: PZWS.
 • Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Scholar.
 • Bereźnicki, F. (2004). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • CKE (2005). Informator o egzaminie gimnazjalnym od 2006 roku. Warszawa: Autor.
 • CODN (2000) Koncepcja egzaminu gimnazjalnego. W: Ocenianie w nowej szkole. Materiały szkoleniowe. Warszawa: Autor.
 • Dąbrowska, A. i Delbani, H. (1996). Interakcje nauczyciel-uczeń w szkole społecznej i publicznej. W: M. Dudzikowa (red.), Nauczyciel-uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Gardner, H. (2009). Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce. Warszawa: Laurum.
 • Janowski, A. (1988). Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa: WSiP.
 • Kołakowski, L. i Kwiatkowski, S. M. (1994). Elementy teorii kształcenia zawodowego. Warszawa: IBE.
 • Kwiatkowska, H. (1997). Edukacja a nauczyciel. Konteksty, kategorie, praktyki. Warszawa: IBE.
 • Kwiatkowska, H. (2007). Kondycja zawodowa nauczycieli – geneza – przejawy – konsekwencje. W: T. Lewowicki (red.), Gorące problemy edukacji w Polsce. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.
 • Łukaszewski, W. (1984). Szanse rozwoju osobowości. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Meighan, R. (1996). Wczesne wychowanie i kształcenie. W: Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dyskursy [cz. V]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Mieszalski, S. (2002). Uwięzić dydaktykę – czyli o pewnym modelu jej rozwoju. Kwartalnik Pedagogiczny, 2, s. 5–28.
 • Mietzel, G. (2003). Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczycieli. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Noizet, G. i Caverni, J. P. (1988). Psychologiczne aspekty oceniania osiągnięć szkolnych. Warszawa: PWN.
 • Obuchowski, K. (1966). Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa: PWN.
 • Pieter, J., Egzamin obiektywny. Warszawa 1969, Nasza Księgarnia.
 • Racinowski S. (1966). Problemy oceny szkolnej. Warszawa: PZWS.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Dz. U. Nr 41, poz. 413.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. Nr 4, poz. 17.
 • Rylke, H. (1993). W zgodzie z sobą i z uczniem. Z doświadczeń nauczycieli i psychologów. Warszawa: WSiP.
 • Sawiński, J. P. (2006). Czy nadciąga burza w ocenianiu? Nowa Szkoła, 3.
 • Seul, S. (2010). Kompetencje emocjonalne dzieci i młodzieży. Refleksje, 4.
 • Suchodolski, B. (1993). Osobowość. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji „Innowacja”.
 • Szczurek-Boruta, A. (1996). Obraz interakcji między nauczycielem i uczniem w procesie edukacji (uwarunkowania społeczno-pedagogiczne i osobowościowe. W: M. Dudzikowa (red.), Nauczyciel-uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Urry, J. (2009). Socjologia mobilności. Warszawa: PWN.
 • Zaborowski, Z. (1975). Stosunki międzyludzkie a wychowanie. Warszawa: Nasza Księgarnia.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2012/3-7-pawlusinska-zewnetrzny-egzamin-gimnazjalny.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3072e364-5b4a-491b-be52-ae42970e4b4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.