PL EN


2011 | 1 |
Article title

Wychowanie w społeczności żydowskiej w świetle nakazów religijnych

Content
Title variants
EN
Upbringing of children in Jewish society in the world of religious orders
Languages of publication
Abstracts
PL
Podstawą żydowskiego życia społecznego jest rodzina, a założenie jej było w istocie pierwszym przykazaniem jakie Bóg dał człowiekowi. Dlatego też Talmud – jako główne źródło nauki w judaizmie strzeże nieustannie jej czystości i stabilności, a rodzicom udziela licznych wskazówek odnośnie wychowania ich potomstwa. Z treści Talmudu wywodzą się również cztery podstawowe wartości, które stanowią fundament życia rodzinnego i pozwalają na wypełnianie wzajemnych zobowiązań wewnątrz tej struktury. Dom żydowskiej rodziny jest więc zarówno ośrodkiem życia religijnego, jak i miejscem wypełniania rytuałów. Jednak specyficznie inne pozycje zajmują w niej kobiety i mężczyźni, co widoczne jest na tle różnic w obrzędowości dotykającej momentu przyjścia na świat i włączenia we wspólnotę dzieci płci żeńskiej i męskiej. Rodzina stanowi ponadto obszar konstruowania się ról, które odnoszą poszczególnych jej członków nie tylko do rzeczywistości społecznej, ale przede wszystkim definiują ich pozycję w życiu religijnym. Dlatego najważniejszym obowiązkiem rodziców jest przekazanie dzieciom dziedzictwa i tradycji, i tym samym włączenie ich w życie społeczności jako pełnoprawnych jej członków. Stąd też sumienne wypełnienie rodzicielskich obowiązków obarczone jest dodatkową odpowiedzialnością w stosunku do całej wspólnoty.
EN
The basis of Jewish social life is family; starting a family was in fact the first commandment which God gave to a human being. That is why Talmud, as the main source of religious knowledge in Judaism, constantly guards its purity and stability and offers Jewish parents numerous pieces of advice concerning upbringing of their children. Four elemental values of Judaism originate in Talmud as well. They are foundations of family life and enable family members to fulfill reciprocal duties inside this structure. Therefore, Jewish family’s home is not only the centre of religious life, but also the place of religious ceremonies. However, there are specific differences between the positions of women and men in a Jewish home. They are visible especially in rituals connected to birth and introducing male and female children to the society. Family is additionally an area of constructing roles significant for its members not merely in their social environment, but above all in their religious lives. Consequently, the most important Jewish parents’ responsibility is to transfer their heritage and tradition to their children and in this way introduce them to the life of society as its lawful members. That is the reason why dutiful fulfilling of parental obligations is burdened with increased responsibility towards the whole society.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Bibliografia
 • Balswick J., Are American Jewish families closely knit?, [w:] Schlesinger B. (red.), The Jewish family, Toronto 1971.
 • Biale R., Women and Jewish law. An Explorating of women’s issues in halakhic sources, New York 1984.
 • Borzymińska Z., Żydowska narzeczona, żydowska żona. Obyczajowość ujęta w ramy prawa, [w:] Żarnowska A., Szwarc A. (red.), Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności, Warszawa 2004.
 • Cohen A., Talmud, Warszawa 1995.
 • Pecaric S. (red.), Bramy Halachy. Religijne Prawo żydowskie, Kraków 2005.
 • Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa 1995.
 • Rapoport I., Egzegeza żydowska okresu biblijnego i rabinicznego, [w:] Rosik M. (red.), Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego, Wrocław 2009.
 • Schlesinger B., Jewish family In retrospect, [w:] tenże (red.), The Jewish family, Toronto 1971.
 • Szwed A., Ta, która spogląda na króla. Rola kobiety w tradycyjnym judaizmie, [w:] Leszczyńska K., Kościańska A. (red.), Kobiety i religie, Kraków 2006.
 • Unterman A., Żydzi. Wiara i życie, Warszawa 2002.
 • Wouk H., To jest mój Bóg. Judaizm: wiara, prawo, etyka, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3073f2f8-2804-4f19-b2b0-2f5166fd1a3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.