PL EN


2015 | 18 | 3 | 277-311
Article title

Modyfikowanie radzenia sobie ze stresem metodą zapobiegania nawrotom objawów zaburzeń psychicznych.

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Modifying copying with stress as a method of preventing the recurrence of mental disorder symptoms.
Conference
Wyniki badań z obszaru psychologii w służbie psychoterapii // Research findings from the field of psychology in the service of psychotherapy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest znalezienie odpowiedzi na dwa pytania natury praktycznej dotyczące skuteczności psychoterapii przez odwołanie się do wyników badań. Pytania te są następujące: (1) w przypadku jakich zaburzeń psychicznych istnieje potrzeba zwiększania umiejętności radzenia sobie ze stresem w celu zapobiegania nawrotom objawów? (2) na czym to zwiększanie umiejętności miałoby polegać. Przegląd badań odnoszących się do skutków odroczonych psychoterapii pokazał, że – po pierwsze – badania dotyczą wyłącznie zaburzeń depresyjnych, a po drugie - że uczenie różnych umiejętności poznawczych i behawioralnych jest skuteczne w zapobieganiu nawrotom tych zaburzeń. Z kolei przegląd badań dotyczących udziału stresu w etiologii zaburzeń psychicznych pokazał, że w przypadku trzynastu zaburzeń ma on potwierdzenie empiryczne. Teoretyczna literatura kliniczna sugeruje, że przyczynia się on do wywołania objawów w przypadkach większej liczby zaburzeń. Na podstawie przeglądu badań dotyczących radzenia sobie ze stresem u reprezentantów ogółu dorosłych doświadczających sytuacji stresowych lub wydarzeń urazowych ustalono, na czym polega efektywne radzenie sobie ze stresem. Jak się okazuje, jest to umiejętność polegająca na dostosowywaniu odpowiednich strategii radzenia sobie ze stresem – spośród tych nastawionych na wyeliminowanie stresora lub tych nastawionych na złagodzenie negatywnych emocji związanych ze stresem – do stopnia kontroli nad sytuacją stresową. Uczenie tej umiejętności w psychoterapii wydaje się obiecującą metodą zapobiegania nawrotom objawów zaburzeń psychicznych, których powstanie jest związane ze stresem.
EN
The purpose of this article is to find answers to two questions of practical nature regarding the effectiveness of psychotherapy by referring to research results. These questions are the following: (1) In the case of which mental disorders is there a need to increase the skills of coping with stress in order to prevent the recurrence of symptoms? (2) What would that increase in coping skills be based on? A review of research on the deferred effects of psychotherapy showed that, firstly, studies address only depressive disorders, and, secondly, that teaching different cognitive and behavioral skills is effective in preventing the recurrence of these disorders. A review of studies on the contribution of stress to the etiology of mental disorders showed that in case of 13 disorders the contribution of stress is confirmed by empirical evidence. The theoretical clinical literature suggests that stress contributes to the induction of symptoms in cases of a larger number of disorders. Based on a review of research on coping with stress in representative general populations of adults experiencing stressful situations or traumatic events, it was determined what the ability of effective coping with stress consists in. It consists in adapting appropriate coping strategies aimed at eliminating the stressor or at mitigating the negative emotions associated with stress. In psychotherapy, teaching this skill seems to be a promising method of preventing the recurrence of mental disorder symptoms whose formation is associated with stress.
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
277-311
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3079cd20-b656-4f22-879d-6db454309f32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.