PL EN


Journal
2017 | 13 | 3 | 313-326
Article title

The impact of coi-based storage on order-picking times

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Wpływ składowania towarów zgodnego ze współczynnikami coi na czasy kompletacji towarów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The increasing competitiveness on the global markets enforces the need for a fast and reliable delivery. This task is possible to perform by improving the order-picking systems. The implementation of automated storage and retrieval systems (AS/RS) is not always profitable. In the warehouses where the order-picking is performed in accordance with the principle of picker-to-part rule, the picking efficiency optimization includes among others: the warehouse layout, the storage policy, the routing heuristic, the way of zoning, the order-batching method, and the sequencing of pick-lists. In the paper the impact of the storage policy on the order-picking times is checked. Methods: The influence of storage based on Heskett’s cube-per-order index (COI) on the average order-picking times is analyzed. The items based on increasing values of COI index are divided on classes. To determine the demand for items the analytical function proposed by Caron is used. Results: In the paper the benefits of storage based on COI index are compared with random storage and storage based only on picking frequency. It is assumed that the bin, to which the picker collects items has limited capacity – some orders has to be divided on smaller pick-lists. The analysis was performed using simulation tools. Additionally, the algorithm (taking into account different sizes of picker’s bin) for order-batching is presented. Conclusions: The analysis shows that the COI-based storage is particularly effective when the size of items increases. The COI-based curve is less skewed than the curve based only on picking frequency. The choice of storage policy should be carried out together with routing heuristic. The use of batching algorithm significantly increases the effectiveness of the order-picking process, but the optimal size of picker’s bin (and batch) should be optimized with consideration the sorting process.
PL
Wstęp: Ciągły wzrost konkurencyjności na światowych rynkach wymusza konieczność szybkiej i niezawodnej dostawy zamówionych towarów. Zadanie to możliwe jest do wykonania dzięki doskonaleniu systemów kompletacji. Nie zawsze wdrożenie systemów automatycznych jest opłacalne. W przypadku magazynów, w których kompletacja odbywa się zgodnie z zasadą „człowiek do towaru”, optymalizacja wydajności odbywa się poprzez prawidłowy wybór: układu magazynu, metody składowania towarów, sposobu wyznaczania trasy magazynierów, odpowiedniej metody kompletacji strefowej, zasady tworzenia zleceń łączonych czy ustalenia kolejności realizacji zleceń. Artykuł poświęcony jest analizie wpływu metody składowania towarów na czasy kompletacji. Metody: W artykule zbadano jaki wpływ na średnie czasy kompletacji w magazynach niskiego składowania ma składowanie towarów zgodne z zaproponowanym przez Hesketta współczynnikiem COI (cube-per-order index), będącym ilorazem zajmowanej powierzchni magazynowej i częstości pobrań. Towary w oparciu o rosnące wartości COI podzielone zostały na klasy. Do określenia popytu na towary wykorzystano postać analityczną funkcji zaproponowanej przez Carona. Wyniki: W artykule sprawdzono jakie korzyści przynosi składowanie oparte o COI w porównaniu do składowania losowego i składowania bazującego wyłącznie na współczynniku rotacji. W tym celu w badaniach uwzględniono możliwość przepełnienia koszyka podczas procesu kompletacji zamówienia – wówczas zamówienie dzielone jest na kilka zleceń realizowanych osobno. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem symulacji. Dodatkowo zaproponowano algorytm umożliwiający tworzenie zleceń łączonych. Wnioski: Z przeprowadzonej analizy wynika, że składowanie zgodne ze współczynnikiem COI jest szczególnie korzystne, gdy gabaryty towarów są zróżnicowane oraz tak duże, że często zamówień nie da się skompletować podczas jednego cyklu. Krzywa określająca popyt na towary ulega spłaszczeniu, w porównaniu ze składowaniem opartym wyłącznie na współczynniku rotacji. Ustalenie, jaką metodę składowania należy zastosować, powinno odbywać się razem z wyborem sposobu wyznaczenia trasy magazyniera. Wykorzystanie algorytmu łączenia zamówień prowadzi do znacznej redukcji odległości pokonywanych przez magazyniera. Wielkość zleceń łączonych powinna być jednak optymalizowana z uwzględnieniem ewentualnych kosztów związanych z późniejszym sortowaniem towarów.
Journal
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
313-326
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-307e6c38-d39b-49cd-b1c6-03d2fbdf9f47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.