PL EN


2015 | 44 cz. 1 | 265-282
Article title

Społeczeństwo informacyjne w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionów w Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Information Society in Socio-Economic Development of the Regions in the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród wielu opracowań na temat społeczeństwa informacyjnego istnieje niedobór opracowań na temat roli ICT w rozwoju przestrzennym (w ujęciu niższym niż NUTS0). Pojęcie miejsca, wymiar geograficzny za sprawą rozwoju ICT odchodzi na drugi plan. Niemniej jednak sfera lokalna i regionalna nadal odgrywa kluczową rolę w życiu dzisiejszych społeczeństw. Biorąc pod uwagę ten fakt w artykule podjęto próbę kwantyfikacji stopnia zaawansowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej – w ujęciu regionalnym. W artykule przedstawiono także czynniki społeczno-gospodarcze wpływające na rozwój społeczeństwa sieciowego i te czynniki społeczeństwa sieciowego, które w głównej oddziałują na rozwój społeczno-gospodarczy.
Among many studies concerning the topic of information society, there is a lack of studies on the role of ICT in the spatial development (at a perspective lower than NUTS 0). The notion of place, geographic dimension as a result of the development of ICT is pushed into the background. Never-theless, the local and regional sphere still plays the key role in the life of today’s societies. Taking into account this fact, the article is an attempt to quantify the degree of development of the information technology society with reference to the social and economic development of the European Union – in the regional perspective. The aim of the article is also to verify the regions that are back-ward and to answer the question about the phase at which the Polish regions are in comparison with other similarly developed economic regions in Europe. The factors influencing the development of the network society have been presented in the article, as well as these factors of the network society that influence the social and economic development the most.
Year
Volume
Pages
265-282
Physical description
Contributors
author
  • Zakład Gospodarki Publicznej, Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, oskar. kiercz@gmail.com
References
  • Goliński M., 2011, Społeczeństwo informacyjne – geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/RSI/#?vis=nuts2.scitech.
  • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained (dostęp: 01.09.2014).
  • Human Development Report 2014, 2014, United Nations Development Programme, Nowy Jork.
  • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska agenda cyfrowa. KOM (2010) 245 wersja ostateczna/2, Bruksela, dnia 26.8.2010.
  • Lecham E., 2008, Społeczeństwo informacyjne i jego rola w podnoszeniu konkurencyjności makroekonomicznej gospodarki [w:] Konkurencyjność, red. N. Daszkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Reichel M., 2006, Potencjał innowacyjny Polski południowo-wschodniej w strukturach subregionalnych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
  • Strahl D. (red.), 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
  • Żelazny R., 2010, Wybrane mierniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Problemy pomiaru na poziomie regionalnym [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-308827cf-1edc-412e-8993-c25a1c5677c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.