Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 8 (21) nr 2 | 189-202

Article title

Uwagi co do prawnej ochrony osób starszych i jej wpływu na kształtowanie się postaw moralno-społecznych

Content

Title variants

EN
Comments on the Legal Protection of Older People and Its Impact on the Formation of Moral and Social Attitudes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ochrona osób starszych wynika z ich kondycji biologicznej generującej szeroką gamę ograniczeń. Godność osoby ludzkiej oraz oparty na niej szereg praw podmiotowych domaga się wprowadzenia prawnych zabezpieczeń. Powinny one nie tylko zagwarantować ludziom starszym dostęp do dóbr i usług, ale też pozytywnie wpłynąć na rozumienie moralnych zobowiązań względem nich, czyli na kształtowanie się moralno-społecznych postaw. Właściwie skonstruowane prawo jest nośnikiem treści zawartej w normach moralnych. Za jego pośrednictwem utrwalane zostają prosenioralne zachowania. Ma to szczególne znaczenie nie tylko z tytułu sprawiedliwości, jaka należy się ludziom starszym, ale przyczynia się do właściwego zagospodarowania potencjału, jakim pod względem materialnym, duchowym i społecznym dysponują ludzie starsi.
EN
The protection of older people is the consequence of their biological condition which is related with a wide range of restrictions. The dignity of the human person and a number of subjective rights require legal safeguards. These legal norms should not only guarantee the older people access to goods and services, but also have a positive influence on understanding of moral obligations towards them. That is on the shaping of moral and social attitudes. The law is to be a carrier of moral norms. It is to organize a social order. This is particularly important not only for the justice which should relate to older people but also to others.

Contributors

 • Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu; adres do korespondencji: Largo Angelicum 1, 00184 Roma RM, Włochy

References

 • Balcerzak-Paradowska, Bożena. 2007. „Rodzina i polityka rodzinna wobec osób starszych.” W W obliczu starości, red. Lucyna Frąckiewicz, 121-30. Katowice: Ośrodek Wydawniczy Augustyna w Katowicach.
 • Baron-Wiaterek, Małgorzata. 2007. „Administracja publiczna wobec osób w podeszłym wieku.” W W obliczu starości, red. Lucyna Frąckiewicz, 105-20. Katowice: Ośrodek Wydawniczy Augustyna w Katowicach.
 • Bois, Jean P. 1996. Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur. Warszawa: Wydawnictwo Marabut.
 • Cudowska, Agata, red. 2011. Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 • Dziedziczak, Wojciech. 2015. „Wpływ sankcji prawnych i moralnych na skuteczność prawa.” Studia Iuridica Lublinensia XXIV, nr 1:67-86.
 • Fabiś, Artur, red. 2007. Instytucjonalne wsparcie seniorów – rozwiązania polskie i zagraniczne. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.
 • Frąckiewicz, Lucyna. 2007. „Starość jako problem społeczno-ekonomiczny.” W W obliczu starości, red. Lucyna Frąckiewicz, 17-38. Katowice: Ośrodek Wydawniczy Augustyna w Katowicach.
 • Halicka, Małgorzata. 1995. „Historyczna zmienność traktowania starości.” Gerontologia Polska 3-4:42-44.
 • Kijak, Remigiusz, i Zofia Szarota. 2013. Starość. Między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Kłobukowska, Justyna. 2016. „Pozycja i ochrona seniorów na rynku bankowości detalicznej w perspektywie zrównoważonych finansów.” Finanse i Prawo Finansowe 3, nr 1:71-82.
 • Korycka-Zirk, Milena. 2010. „Reguły prawne jako istota pojęcia prawa w ujęciu H.L.A Harta.” Studia Iuridica Toruniensi 6:81-100.
 • Longchamps de Berier, Franciszek. 2008. „Autonomia prawa i moralności.” Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła. Chrześcijaństwo – Świat – Polityka 1:25-31.
 • Lorek, Kamil. 2018. „Prawne aspekty związane z ochroną seniorów w społeczeństwie polskim.” Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska LXV, 2:129-45.
 • Łączkowski, Wojciech. 2000. „Prawo i moralność.” Poznańskie Studia Teologiczne 9, 205-11.
 • Maj, Elżbieta. 2012. „Sytuacja społeczna oraz prawna ochrona osób starszych.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXXIV, nr 3:189-201.
 • Pikuła, Norbert. 2014. „Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych.” Przegląd Pedagogiczny 2:130-39.
 • Rembowski, Józef. 1984. Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Rudnik, Anna. 2016. „Wymiary starości i cechy ludzi starych w percepcji dzieci i młodzieży.” Pogranicze. Studia Społeczne 28:201-19.
 • Szarota, Zofia. 2004. Gerontologia społeczna i oświatowa: zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Szatur-Jaworska, Barbara, red. 2008. „Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce.” Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich nr 65 (Materiały).
 • Szukalski, Piotr. 2012. „Przyczyny ageizmu. Fakty i mity.” W Zagrożone człowieczeństwo. T. 2: Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności, red. Ewa Kantowicz, i Grażyna Orzechowska, 245-60. Kraków: Impuls.
 • Urbaniak, Bogusława. 2016. „Polityka państwa wobec osób starszych na rynku pracy.” Problemy Polityki Społecznej 3:72-88.
 • Wawrzyniak, Joanna. 2007. „Funkcjonowanie stereotypu starości w społeczeństwie.” Gerontologia Społeczna 1 (2).
 • Zimmermann, Jan. 2013. Aksjomaty prawa administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3093de7e-2642-4f8e-8684-3baa0d903c5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.