PL EN


2013 | 32 | 173-188
Article title

Posługa duszpasterska a teoria mimetyczna: zarys kursu

Content
Title variants
EN
Pastoral ministry and the mimetic theory: the outline of a course
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje zarys treści czteroletniego kursu na studiach doktoranckich i podyplomowych, którego kanwę stanowi teoria mimetyczna Girarda spajająca wykłady z antropologii, teologii biblijnej i dogmatyki. Na pierwszym roku podejmowane są zagadnie‑ nia początków Izraela, następnie okres Drugiej Świątyni, na trzecim – synoptyczne i Pawłowe ujęcie nowości Jezusa Chrystusa, na czwartym – Janowa wizja zbawienia człowieka. Ponadto, po ogólnym wprowadzeniu, w ciągu trzech kolejnych lat Autorzy kursu korzystają z trójfunkcyjnej hipotezy Georgesa Dumézila dotyczącej kultury europejskiej, rozważając kryzys w świecie idei, kwestię przywództwa oraz konkretną, duszpasterską pomoc. Mimetyczna interpretacja wszystkich sakramentów z Eucharystią w centrum przynosi świeże spojrzenie na sprawy pastoralne i duchowe.
EN
The article presents the subject of a four‑year course, postgraduate and doctoral course, whose matrix is constituted by Girard’s mimetic theory, linking lectures in anthropology, biblical and dogmatic theology. The first year discusses the origin of Israel, then the Second Temple period, in the third year synoptic and Paulinian views of Christ’s innovation are treated, and in the fourth year – Johanine vision of man’s salvation. Moreover, the authors of the course use the trifunctional hypothesis of Georges Dumézil on the European culture to analyse the ideological crisis, the issue of leadership, and concrete, pastoral care. The mimetic interpretation of all sacraments with the Eucharist in the centre brings forth a fresh view on pastoral and spiritual matters.
Year
Issue
32
Pages
173-188
Physical description
Contributors
 • Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
author
 • Amsterdam Holandia
References
 • Adams R., Loving Mimesis and Girard’s “Scapegoat of the Text”: A Creative Reassessment of Mimetic Desire, w: Violence Renounced: René Girard, Biblical Studies, and Peacemaking, red. W. M. Swartley, Telford 2000.
 • Alison J., God’s Self-Substitution and Sacrificial Inversion, w: Stricken by God? Nonviolent Identification and the Victory of Christ, red. B. Jersak, M. Hardin, Abbotsford 2007.
 • Św. Augustyn, O państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII, Warszawa 1977.
 • Bailie G., Violence Unveiled: Humanity at the Crossroads, New York 1999.
 • Baker H., The System Has a Soul: Lectures on Christianity and Secularism, http://thegospelcoalition.org/blogs/justintaylor/2010/09/23/hunter-baker-the-system-has-a-soul-lectures-on-christianity-and-secularism/ (odczyt z dn. 15 lipca 2011 r.).
 • Bauckham R., The Jewish World around the New Testament, Tübingen 2008.
 • Cohn N., Cosmos, Chaos and the World to Come, New Haven-London 1999.
 • Dumézil G., Bogowie Germanów. Szkice o kształtowaniu sie religii skandynawskiej, Warszawa 2006.
 • Girard R., Początki kultury, Kraków 2006.
 • Girard R., Sacrum i przemoc, Poznań 1993, t. 1 (Violence et le Sacré, Paris 1972).
 • Girard R., The Scapegoat, Baltimore 1989.
 • Girard R., Things Hidden Since the Foundation of the World, London 1987.
 • Girard R., Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, Warszawa 2002.
 • Hamerton-Kelly R., Christ in you, the Hope of Glory: Paul’s Anthropology of the Cross. http://www.hamerton-kelly.com/talks/Apocalypse_of_the_Cross.html (odczyt z dn. 18 grudnia 2009).
 • Hays R. B., The Faith of Jesus: The Narrative Substructure of Galatians 3:1‒4:11, Grand Rapids 2002.
 • Heim S. M., Saved from Sacrifice: a Theology of the Cross, Grand Rapids – Cambridge 2006.
 • Neuchterlein J. P., Holy Communion: Altar Sacrament for Making a Sacrificial Sin Offering, or Table Sacrament For Nourishing a Life of Service?, „Contagion” 1996, nr 3.
 • Oughourlian J.-M., The Genesis of Desire (Studies in Violence, Mimesis, and Culture), East Lansing 2007.
 • Oughourlian J.-M., The Puppet of Desire: The Psychology of Hysteria, Possession, and Hypnosis, Stanford 1991.
 • Schwager R., Jesus in the Drama of Salvation: Toward a Biblical Doctrine of Redemption, New York 1999.
 • Schwager R., Must There Be Scapegoats? Violence and Redemption in the Bible, San Francisco 1987 (Brauchen wir ein Sündenbock? Gewalt und Erlösung in den biblischen Schriften, München 1987).
 • Swartley W. M., Discipleship and Imitation of Jesus/Suffering Servant: The Mimesis of New Creation, w: Violence Renounced: René Girard, Biblical Studies, and Peacemaking, red. W. M. Swartley, Telford 2000.
 • Webb E., René Girard and the Symbolism of Religious Sacrifice, http://www.anthropoet-
 • ics.ucla.edu/ap1101/webb.htm (odczyt z dn. 1 maja 2009 r.).
 • Williams J. G., The Bible, Violence, and the Sacred: Liberation from Myth of Sanctioned Violence, San Francisco 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-30989a1d-2b1a-47e7-817a-9034a80b53f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.