PL EN


2018 | 1 | 87-97
Article title

Kreatywność jako istotny składnik kompetencji studentów

Content
Title variants
EN
Creativity as an essential component of students’ competence
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obserwowany od lat stały wzrost zapotrzebowania na jednostki twórcze wynika z faktu, że rozwój każdego kraju w dużym stopniu zależy i będzie zależeć od poziomu wykształcenia, kreatywności i gotowości do szybkiego reagowania na zmiany jego młodych obywateli. Zatem edukacja na wszystkich szczeblach powinna być skierowana na rozwój osobowy ucznia (studenta) i uwzględniać jego podmiotowość (atrybut człowieka jako osoby i podstawowy cel jego rozwoju). W artykule zaprezentowano wyniki wstępnych badań dotyczących poziomu poszczególnych wymiarów postawy twórczej studentów (n=217) z uwzględnieniem różnic płci, aby pokazać, jakim potencjałem kreatywności dysponują. Bazę teoretyczną do analiz stanowi koncepcja postawy twórczej S. Popka (1988, 2001). Badania zrealizowano za pomocą Kwestionariusza Twórczego Zachowania KANH I.
EN
The constant growth in the demand for creative individuals, seen lately, stems from the fact that the development of a country largely depends and will depend on the level of young citizens’ education, creativity and willingness to respond quickly to changes. Therefore, education at all levels should be directed at personal development of a learner (a student), and take into account the subjectivity (the attribute of man as a person and the primary objective of their development). The article presents the results of preliminary studies on the level of the individual dimensions of the creative attitude of students (n = 217), taking into account gender differences to show what creative potential they have. The theoretical basis for the analysis is the concept of creative attitude by S. Popek (1988, 2001). The research was carried out by use of KAHN I – Creative Behaviour Questionnaire.
Year
Issue
1
Pages
87-97
Physical description
Dates
published
2018-06-20
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Bańka A., Proaktywność w karierze. Podstawy teoretyczne, konstrukcja i analiza czynnikowa Skali Zachowań Proaktywnych w Karierze, Poznań – Warszawa 2005.
 • Dobrołowicz W., Psychopedagogika kreatywności, Warszawa 1995.
 • Karwowski M., Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości, Warszawa 2009.
 • Karwowski M., Gralewski J., Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH: (konstruktywnie krytyczna) analiza psychometryczna, [w:] Barwy twórczości, red. M. Kuśpit, Lublin 2013.
 • Lewandowska-Walter A., Odyseja Umysłu jako edukacyjny program stymulacji myślenia twórczego, [w:] Twórczość w teorii i praktyce, red. S. Popek, Lublin 2004.
 • Mendecka G., Środowisko rodzinne w percepcji osób aktywnych twórczo, Częstochowa 2003.
 • Piirto J., Why are there so few?(Creative women: Visual artists, mathematicians, musicians), „Roeper Review” 1991, nr 13.
 • Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin 2001.
 • Popek S., Kwestionariusz twórczego zachowania KANH, Lublin 2000.
 • Popek S., Zdolności i uzdolnienia twórcze-podstawy teoretyczne, [w:] Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, red. S. Popek, Warszawa 1988.
 • Pufal-Struzik I., Podmiotowe i społeczne warunki twórczej aktywności artystów, Kielce 2006.
 • Reis S.M., Toward a theory of creativity in diverse creative women, „Creativity Research Journal” 2002, nr 14 (3–4).
 • Szmidt K.J., Czym jest kreatywność i dlaczego dotyczy ludzi, nie rzeczy? Próba odpowiedzi na pytanie pierwsze, [w:] Kreatywność. Pytania i odpowiedzi, red. I. Pufal-Struzik, Z. Okraj, Kielce 2015.
 • Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Gdańsk 2007.
 • Szmidt K.J., Współczesne podejścia w pedagogicznych badaniach nad twórczością: przegląd wybranych stanowisk, [w:] Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, red. K.J. Szmidt, Łódź 2009.
 • Tokarz A., Twórca jako podmiot. Próba konceptualizacji w kategoriach mechanizmów, motywacyjnych, [w:] Barwy twórczości, red. M. Kuśpit, Lublin 2013.
 • Trening twórczości w szkole wyższej, red. K.J. Szmidt, Łódź 2005.
 • Turska D., Czy istnieje płeć bardziej twórcza? Śladami hipotezy „relatywnej równowagi” Kogana: otwartość na doświadczenie i myślenie dywergencyjne, [w:] Barwy twórczości, red. M. Kuśpit, Lublin 2013.
 • Turska D., Dlaczego kobiety kupują „drożej”? Koncepcja twórczego inwestowania Sternberga i Lubarta, [w:] Twórczość – Kreatywność – Innowacyjność, red. M. Kuśpit, A. Tychmanowicz, J. Zdybel. Lublin 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3098bb4f-974f-481f-8281-0384dab5d113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.